(18.40 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Tedy já vás prosím o zamyšlení nad touto úpravou. Hlavní argumenty jsem zde již sdělil. A bylo by možná dobré se pobavit o tom, jak fungují úpravy v těch státech a těch zemích, kde došlo k takovémuto zformalizování zápisu vlastnického práva. Jak už jsem naznačil, došlo ke zvýšení nákladů, ale také často, viz třeba Itálie, i k prodloužení lhůt, ve kterých dochází k zápisům. Protože například v Itálii toto oprávnění patří pouze notářům sdruženým v notářské komoře a bohužel to má velký vliv na lhůty, ve kterých jsou vlastnická a obecně věcná práva v Itálii zapisována. Takže prosím přemýšlejte o tom a podpořte variantu takovou, která nebude přinášet toto nové omezení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dále je v rozpravě přihlášený pan poslanec Doktor. Prosím, pane kolego, máte slovo. - Omlouvám se, přehlédl jsem faktickou poznámku pana kolegy. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji vám, pane místopředsedo. Já nechci příliš rozebírat ve faktické poznámce všechny konsekvence, které vyplývají z projevu pana místopředsedy Pospíšila. Nicméně myslím, že ten drobný běžný občan, o kterém zde hovořil pan místopředseda Pospíšil, asi úplně neví, jaké všechny nové povinnosti jsou stanoveny v novém občanském zákoníku a co všechno si bude muset ohlídat. Mimo jiné s tím souvisí i připuštěný přechod dluhů váznoucích na nemovitosti na nového vlastníka. Takže pokud tento drobný běžný občan bude reflektovat celou občanskoprávní materii nového občanského zákoníku, předpokládám, že tedy si i riskne vypracovat takovouto smlouvu tedy sám.

Já si myslím, že je daleko podstatnější, pokud bude někdo ručit za provedení a za opravdu zjištěný úmysl jednajících stran, to znamená, aby zde byl někdo pojištěný, kárně odpovědný a kvalifikovaný. Mimo jiné ty částky, které jsou zde uváděny nebo byly uváděny i v mediálních příspěvcích, jsou naprosto přemrštěné a jsou nesmyslné. Ten, kdo sleduje opravdu poctivou ochranu věcných práv, tak ví, že to řešení, které je na stole, je jedno z možných. V zahraničí je běžné. Není pravdou to, že by prostě v zahraničí probíhaly tyto převody vždycky mimo kompetenci kvalifikovaných osob.

Já chci pouze tedy podotknout v rámci vyčerpaného času, že nový občanský zákoník opravdu dramaticky zvyšuje povinnosti, které budou moci převodci plnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Tak teď už konečně pan kolega Doktor jako řádně přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo, budu se snažit být stručný. Na začátek bych konstatoval, že žel se zákon katastrální stane předmětem sporu těch, kteří chtějí zajistit práva bohužel vázaná na evidenci v katastru nemovitostí, tedy na práva vlastníků nemovitosti, pro dosažení výhod některých, neb je jisté, že vytvoření unikátních podmínek pro nějakou část společnosti, v tomto případě zamýšleno pro advokáty, vždycky musí dopadnouti takto, že stoupne cena jejich práce, trh pro ně bude zdeformován, a práva těch, která mají být ochráněna, tedy práva vlastníků, se ocitnou v izolaci, neb tam, kde bude dáno, že někdo jest povolán tím, že je mu svěřen jeden jediný unikátní zápis a nikomu jinému, bude samozřejmě tohoto práva využívat v míře maximální, a právníci, respektive advokáti v České republice budou požívat stejného postavení a budou jej veskrze zneužívat stejným způsobem, kterým jej zneužívají například státní notáři v již zmíněné Itálii. Je to svým způsobem smutné.

Já jsem se v obecné rozpravě v průběhu prvního čtení snažil upozornit na základní problém týkající se přechodu občanského zákoníku a v tom ve vazbě zákona katastrálního na princip materiální publicity, který, řeknu-li to zjednodušeně, zavádí systém "co je psáno, to je dáno". Z prosté evidence se stává kategorický zápis. A chtěl jsem dosáhnout stavu, kdy všichni vlastníci budou včas informováni o tom, že je činěn pokus změnit zápis v katastru nemovitostí. Dovolte mi přenesený význam, přenesený obraz. Chtěl jsem dosáhnout toho, aby včas byli informováni o tom, že se jim někdo pokouší jejich majetek zcizit, a ne že se včas dozví, že jim byl již zcizen.

Chtěl bych poděkovat kolegům, členům ústavněprávního výboru, za to, že vydrželi naslouchat mým argumentům a přijali mé pozměňující návrhy, které v zásadě v jednom instrumentu zavádějí informační službu, respektive povinnost katastrálního úřadu informovat každého vlastníka nemovitosti, který využije nadání z titulu paragrafu 16, který dovoluje vlastníkovi nemovitosti oznámit katastru nemovitostí způsob, respektive vybrat ze škály těch technických vymezených prostředků způsob, kterým má být informován pokaždé, kdy je činěn pokus o to, učinit zápis v katastru nemovitostí.

Zdůrazňuji, že používám v té terminologii zákona spojení vlastník nemovitosti. Zcela záměrně. Myslím, že mají být informováni především vlastníci. V souladu se správním řízením potom, respektive se správním řádem, pak všichni účastníci řízení, ale jde mi principiálně o ochranu práv takových vlastníků, kteří se starají o svůj majetek a kteří budou komunikovat takovou věc s katastrem nemovitostí. Každému takovému vlastníkovi pak vkládám nadání a možnost zapnout si ochranný systém, to, co já označuji jako ruční záchrannou brzdu, kdy každý z takových vlastníků bude moci požádat katastrální úřad o zapnutí ochranné lhůty v délce dvacet dnů. Jinými slovy, každý, u kterého bude aktivována tato ochranná služba, tato ruční brzda, bude vybaven tou pojistkou, kdy žádný návrh na zápis nebude moci být proveden před uplynutím této dvacetidenní lhůty.

Neb pan ministr zemědělství vyslovil obavu a své odhodlání bránit přijetí pozměňujících návrhů, které by a priori brzdily plynulost zápisů v katastru nemovitostí a případně zdražovaly jeho službu jako celek, zdůrazňuji, že toto je služba, kterou si klient, vlastník nemovitosti, sám vypíná, to znamená ve svůj prospěch i ke své tíži. Neplatí apriorně pro všechny účastníky v systému, neplatí apriorně pro všechny vlastníky nemovitostí. Každý vlastník nemovitosti si bude moci rozhodnout, pakliže využije novou službu podle paragrafu 16, tu službu o té širší informovanosti, že si ještě navíc zapne ochrannou lhůtu a v režimu dvaceti dnů mu nebude moci být proveden žádný zápis a on bude mít dostatečnou lhůtu, dostatečnou dobu na to, aby se aktivně bránil proti případnému nepřátelskému převzetí, proti případnému nepřátelskému zápisu cizích práv na jeho majetek, a nebude vystaven těm novým ochranným režimům, na které pamatuje řádný proces, soudní zpochybnění takových pokusů podle občanského soudního řádu a obrana před soudem, což samozřejmě znamená toto riziko míti po léta kvalifikovaného spolumajitele.

Představte si tu hrůzu, že někdo vlastníte třeba svůj dům například se mnou, abych vás náležitě vystrašil. A protože chci pana kolegu Lukšu ušetřit takového rizika, vkládám mu podle nového znění přijatého ústavněprávním výborem tu naději a příležitost chránit svůj majetek přede mnou touto ochrannou lhůtou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným je kolega Viktor Paggio. Prosím.

 

Poslanec Viktor Paggio: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já se chci vyjádřit k tomu již zmíněnému bodu 3 komplexního pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru, který vám byl rozdán jako tisk 778/6.

Já zde zcela souhlasím s bývalým ministrem spravedlnosti panem Pospíšilem v tom, že je chybné paternalisticky přikazovat občanům, aby si pro každé vkladové řízení brali k sobě, platili advokáta a využívali povinně jeho služeb. Možná pro kolegy jenom připomenu text toho návrhu, a bude to důležité, až o tom budeme hlasovat. Je to tady v tisku 778/6, bod třetí.

Cituji: "Není-li účastníkem vkladového řízení organizační složka státu, státní organizace nebo banka, musí být vkladová listina, která je soukromou listinou, sepsána advokátem a evidována v evidenci soukromých vkladových listin vedené Českou advokátní komorou podle jiného právního předpisu. To neplatí, je-li účastníkem vkladového řízení fyzická osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v oboru právo, nebo územní samosprávný celek a vkladovou listinu sepsal zaměstnanec, který získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo." Dále se tedy definuje, co považuje tento zákon za právnické vzdělání.

Já když jsem si pročítal důvodovou zprávu České advokátní komory, jde o její návrh, oni zmiňují poměrně rozumné důvody pro svůj návrh, to znamená eliminovat případné chyby, které jsou s návrhem na vklad spojeny. Také zmiňují, a to je také pravda, že v případě vzniku škody jsou advokáti povinně ze zákona pojištěni.***
Přihlásit/registrovat se do ISP