(18.40 hodin)

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Budu velmi stručný. Hospodářský výbor po vyslechnutí pana předkladatele poslance Jana Husáka, zpravodajské zprávě poslance Milana Urbana a po obecné a podrobné rozpravě nepřijal usnesení k tisku 755.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. A protože nepadl žádný návrh, zahajuji rozpravu podrobnou. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je v elektronickém systému pod číslem 6590. Je to celkem jednoduchý pozměňovací návrh, který se týká vypuštění zmocnění k vydání nařízení, jež má stanovit minimální počet poštovních provozoven.

Už jsem zde o tom mluvil v prvním čtení. Obsah toho předmětného nařízení je nadbytečný, neboť dostupnost základních poštovních služeb je již s účinností od 1. ledna 2013 stanovena obecně závazným právním předpisem, jímž je vyhláška číslo 464/2012 Sb., a proto není třeba, aby se objevovala v tomto dalším návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. To byl pozměňovací návrh pana kolegy Sivery. Dalším přihlášeným je pan kolega Husák. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Jestli dovolíte, musím načíst krátký pozměňovací návrh, spíše legislativně technickou úpravu. Takže ji přečtu doslovně tak, aby byla zaznamenána ve druhém čtení.

Legislativně technická úprava k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tisk 755. Předkládám nezbytnou legislativně technickou úpravu.

Článek 2 zní: a) Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, nevidím ani, že by se někdo hlásil z místa. Podrobnou rozpravu končím. A protože nezazněly žádné návrhy, končím i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednání další bodu, kterým je

35.
Návrh poslanců Jana Kubaty, Jana Bureše, Jiřího Rusnoka, Jana Husáka,
Františka Laudáta, Jana Čechlovského, Františka Sivery a Igora Svojáka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 883/ - druhé čtení

Prosím zástupce navrhovatelů pana kolegu Kubatu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Kubata: Kolegyně, kolegové, hezký podvečer. My jsme tento regulatorní návrh zákona komentovali v prvním čtení. Já se zdržím dlouhého komentáře. Pouze zopakuji, že je to poslanecká iniciativa, která je konzultována s Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu a jejímž cílem je zasáhnout kriminální síť v obchodu a v okrádání státu na dani z přidané hodnoty v rámci řetězových přeprodejů pohonných hmot v rámci tzv. bílých koní. Zavádíme tam několik opatření, která jsou od kauce počínaje přes prokázání bezdlužnosti, zavedení odbornosti vázané na počet odpracovaných let a vzdělání a podobně.

Jsem připraven případně reagovat na nějaké vaše připomínky a jinak děkuji za úvodní slovo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Předložený návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání hospodářskému výboru. Usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 883/2. Prosím pana kolegu Urbana jako zpravodaje hospodářského výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor na toto téma uspořádal před závěrečným projednáváním a usnesením seminář, který byl velmi otevřený, a mohli se na tomto semináři vyjádřil jak zástupci Ministerstva financí a průmyslu, o kterých hovořil pan předkladatel, pan poslanec Jan Kubata, tak samozřejmě představitelé podnikatelské sféry.

Hospodářský výbor nakonec přijal usnesení průřezem všech politických stran tak, že doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 883 ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

My jsme velmi pečlivě zvažovali různé náměty a alternativní řešení, která byla diskutována na seminářích i na výboru při projednávání tohoto bodu, a dospěli jsme k závěru, že všechny alternativní návrhy jsou horší než navržený zákon. Nechceme ho tedy zjemňovat, nechceme ho příliš měnit, protože by mohlo dojít k ohrožení přijetí této normy.

A já nevím, jestli to tady zaznělo v průběhu prvního čtení - v této chvíli se jedná, vážené kolegyně, vážení kolegové, o částku 8 miliard korun ročně na daňových únicích při distribuci paliv. To číslo jsem si nevymyslel ani to není číslo z opozičních řad, to je číslo, které udává Generální finanční ředitelství a celní ředitelství České republiky, případně potvrzuje Ministerstvo financí. Jsou to tedy oficiální odhady daňových úniků. Čím dříve bude tento zákon schválen, tím dříve se může podařit velmi rázně zakročit a zamezit těmto daňovým únikům tak, aby se situace v České republice z hlediska prodeje, distribuce pohonných hmot vrátila do nějakého normálu.

Samozřejmě jsme připraveni všichni k nějaké diskusi, ale chtěl bych znovu podtrhnout, že závěr hospodářského výboru nevznikl nějakým hlasováním o jeden nebo o dva hlasy, ale je to rozhodnutí hospodářského výboru průřezem všech politických stran. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se hlásí pan kolega Babák. Prosím.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Rád bych ještě představil své tři pozměňovací návrhy. Pokusím se to shrnout velmi stručně. Ke všem třem se potom přihlásím v podrobné rozpravě.

První pozměňovací návrh řeší odbornou způsobilost, kdy v podstatě jedním ze základních cílů tohoto pozměňovacího návrhu, pro které je do zákona zaveden požadavek na vzdělání, je zjištění, že jednatelé nebo statutární orgány společností zapojených v daňových podvodech jsou rekrutovány z řad osob se sníženým právním vědomím. Pokud bude jednatelem nebo členem statutárního orgánu osoba s příslušným vzděláním, tedy osoba, která by si měla být vědoma dopadu svého konání, bude to znamenat významnou komplikaci při vytváření nových podvodných firem.

Model zvolený v původním znění zákona využití živnostenského zákona a zavedení koncese výše uvedený požadavek zcela nenaplňuje. To proto, že podle platného živnostenského zákona lze v případě, že požadavek na vzdělání nesplňuje jednatel nebo člen statutárního orgánu, splnit požadavek prostřednictvím tzv. odborného zástupce. Odborný zástupce si podle zákona disponuje dostatečným právním vědomím, ale nenese v případě podvodu žádnou právní zodpovědnost. A jednatel může být opět rekrutován z množiny osob se sníženým právním vědomím.

Navrhované opatření tak vrací požadavku na vzdělání původní smysl - jeho využití při omezení základních účelových podvodných společností. Tedy zjednodušeně řečeno, rádi bychom, aby odbornou způsobilost nesl přímo jednatel a statutární orgán společnosti, a ne odborný zástupce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP