(15.30 hodin)
(pokračuje Nenutil)

Další výtkou je ideové vyznění důvodové zprávy. Uznávám, že důvodová zpráva nebyla úplně nejsilnější část celého návrhu zákona, ale budiž, stalo se, je to na mých bedrech. Pan poslanec Grebeníček je roztrpčen z toho, že zmiňujeme sovětské poradce, kteří marginalizovali vliv domácího odboje. Osobně tu zprávu považuji za uměřenou. Ani vlasovce nelze glorifikovat, ale ani zapomenout. A neměli bychom zapomenout ani na armádního generála Sergeje Vojcechovského, velitele obrany samých Čech, mobilizace roku 1938, který je 12. května 1945 odvlečen ze svého pražského bytu komandem NKVD a po šesti letech umučen v gulagu.

Na výtku pana poslance Bartoše, který srovnával naše povstání s Varšavským povstáním. Tady mi nezbývá nic jiného, než říct: Kéž bychom si my všichni vážili našeho povstání tak, jako si Poláci váží svého Varšavského povstání!

Paní poslankyně, páni poslanci, myslím, že umenšování významu Českého národního povstání bylo dost. Dopřejme těm, kteří bojovali a umírali pro tuto zemi, aby na sklonku života cítili zadostiučinění, aby cítili, že si jich republika váží a že na ně nezapomene.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Faktickou poznámku má paní kolegyně Wenigerová. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Hezké odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dneska jsme byli minimálně jednou poučeni, a zcela správně, co je náplní třetího čtení, takže jsem očekávala od pana předkladatele stejný přístup i ze strany Senátu, jak postupovat ve třetím čtení. Což se samozřejmě nestalo.

Ale já bych jenom chtěla říci, že pozměňovací návrh pana Petráně je v podstatě pozměňovací návrh školského výboru, protože my jsme se několikrát zabývali tímto zákonem a většinově jsme se dohodli, že skutečně Květnové povstání českého lidu je zavedený název a že nebudeme pro jeho změnu. Ale protože pan kolega Petráň to neměl připraveno na dotyčném školském výboru, domluvili jsme se, že podá tento pozměňovací návrh, abychom potom mohli hlasovat pro tento zákon jako celek. To jenom tolik pro upřesnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Omlouvám se, nekončím. Paní kolegyně Putnová. Prosím.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, cítím povinnost, abych se k tomuto tématu také vyjádřila, přestože to paní poslankyně Wenigerová řekla velmi přesně. Myslím si, že by nebylo vhodné, abychom si vzájemně zcizovali pozměňující návrhy, zvláště proto, že jsme tomuto bodu věnovali na školském výboru velkou pozornost. Čili pozměňující návrh, který předkládá pan poslanec Petráň, je na základě konsensu školského výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Takže ještě se někdo hlásí? Teď už opravdu nikoho nevidím, takže definitivně rozpravu končím. Přejete si, pane navrhovateli a pane zpravodaji, závěrečná slova? Ne. Děkuji.

 

V rozpravě pan poslanec Grebeníček bral zpět návrh na zamítnutí, nicméně o tomto návrhu na zpětvzetí musíme nechat hlasovat. První hlasování bude o tom, zda souhlasíme, aby pan poslanec Grebeníček vzal zpět svůj návrh na zamítnutí.

Kdo souhlasí s tímto zpětvzetím? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 170, přihlášeno 143, pro 113, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Schválili jsme zpětvzetí návrhu na zamítnutí.

 

Můžeme přikročit k hlasování o pozměňujících návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasovací procedurou.

 

Poslanec Miroslav Petráň: Je velmi jednoduchá. Pod písmenem A je pozměňovací návrh paní poslankyně Konečné, který je pod číslem 718/5 jako sněmovní tisk a pod číslem dokumentu 4789. Pod písmenem B je pozměňovací návrh můj, který tady byl zmíněn. Také 718/5 sněmovní tisk a číslo dokumentu 5962. Ten má osm bodů, ale ty spolu navzájem věcně souvisí, takže lze hlasovat o bodu A a o bodu B.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Je námitka proti této proceduře? Není tak složitá, abychom o ní museli hlasovat. Takže pokud není námitka - žádnou nevidím -, tak vás prosím, pane zpravodaji, o přednášení jednotlivých návrhů.

 

Poslanec Miroslav Petráň: K návrhu A - stanovisko neutrální. (Navrhovatel: Neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 171, přihlášeno 145, pro 54, proti 70. Návrh nebyl přijat. Prosím, další návrh.

 

Poslanec Miroslav Petráň: K pozměňovacímu návrhu B je stanovisko kladné. (Navrhovatel: Tady musím - záporné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 172, přihlášeno 144, pro 89, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Petráň: A potom už je to jen o přijetí návrhu zákona ve smyslu přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Takže o zákonu jako o celku.

 

Poslanec Miroslav Petráň: O zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Tak můžeme přikročit k hlasování o návrhu jako celku. Jenom se ujistím pohledem na legislativu, že je všechno v pořádku. Ano.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 718, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 174, přihlášeno 142, pro 117, proti 6. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Poděkuji panu senátorovi a panu zpravodaji a končím projednání tohoto bodu.

 

A budeme pokračovat projednáním bodu

91.
Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 495/ - třetí čtení

Kolegyně a kolegové, hluk v sále samozřejmě dosahuje takové intenzity, že není slyšet vlastního slova. Tak bych vás poprosil, abychom jej výrazně ztišili.

Prosím, pan kolega Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si požádat o přestávku na jednání klubu do 16 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Kolegyně a kolegové, protože vyhovuji tomuto požadavku, musím zároveň zkonstatovat, že tím končí i dnešní jednací den. Schůze bude pokračovat příští týden ve středu v 10 hodin dopoledne.

Přeji hezké odpoledne.

 

(Jednání skončilo v 15.40 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP