(14.50 hodin)
(pokračuje Oliva)

Přistoupíme k projednávání bodu s pořadovým číslem

86.
Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně
některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
/sněmovní tisk 827/ - třetí čtení

Pan ministr Kubice je již u stolku zpravodajů. Prosím ještě pana poslance Tejce, který je zpravodajem výboru pro bezpečnost, aby zaujal svoje místo. Dovolte, abych konstatoval, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 827/5.

Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan kolega David Kádner. Pan kolega Koskuba faktická poznámka? Ne. Dobře. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec David Kádner: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl načíst pouze legislativně technické úpravy k pozměňovacím návrhům, uvedeným pod body číslo 5982 a pod bodem číslo 5983.

K pozměňovacímu návrhu uvedenému pod číslem 5982 bod 2. V § 7 odst. 2 se slova "o udělení státní občanství" nahrazují slovy "o udělení státního občanství". Číslo poznámky pod čarou 1 se nahrazuje číslem 2.

Bod 8 v § 16 odst. 2 se slovo "odstavce" doplňuje číslo 1. V § 16 odst. 5 v prvé větě za slovo "podle" doplňuji slova "odstavce 1". V § 16 odst. 5 ve třetí větě se za slovo "žadatel" doplňuje slovo "právní".

Bod 11 v § 25 se slovo "plynutí" nahrazuje slovem "uplynutí".

Bod 13 v § 32 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou číslo 13 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou číslo X.

Číslo poznámky pod čarou 13 se nahrazuje číslem X.

K pozměňovacímu návrhu uvedenému pod číslem 5983. V § 26 se odkaz na poznámku pod čarou číslo 12 nahrazuje odkazem, poznámkou pod čarou číslo XX. Poznámka pod čarou číslo XX zní: "XX) Zákon číslo 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Poprosím pana zpravodaje Tejce.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já bych si také dovolil načíst jednu legislativně technickou po dohodě s Ministerstvem vnitra. Jedná se o přílohu číslo 2. V dotazníku k zjištění státního občanství ČR a k vydání osvědčení o státním občanství se v textu "správní poplatek ve výši 100,- Kč uhrazen při podání žádosti" slova "ve výši 100,- Kč" zrušují. Jednoduše řečeno proto, že tato úprava je za prvé nadbytečná, neboť jedině zákon o správních poplatcích může založit poplatek, nikoli tedy tato příloha, a navíc číslovka 100 je v rozporu se skutečnou částkou. V tomto smyslu se jedná o to, že budou zrušena v příloze číslo 2 dotazníku slova "ve výši 100,- Kč". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěl bych zde velmi krátce obhájit pozměňovací návrh Věcí veřejných. Chceme, aby státní občanství mohl získat i člověk, který znamená významný ekonomický přínos pro Českou republiku. Již současná právní úprava umožňuje výjimky v udělování státních občanství z důvodu důležitých státních zájmů. I vládní návrh předpokládá možnost udělení státního občanství, pokud je daná osoba mimořádným přínosem pro Českou republiku. Konkrétně jsou to vyjmenovány mimořádné přínosy z hlediska vědeckého, vzdělávacího, kulturního, sportovního či jiného státního zájmu.

Náš pozměňovací návrh, který jsme předložili, zavádí možnost udělení státního občanství osobě, která je významným přínosem pro Českou republiku, a to z hlediska ekonomického. Parametry udělení občanství by měly být takové, že české státní občanství by mohl získat člověk, který po dobu čtyř let odvede na daních každý rok alespoň dva miliony korun a zároveň bude po celou dobu zaměstnávat alespoň minimálně deset občanů ČR. Je samozřejmé, že i takový občan by musel splňovat všechny ostatní obecné podmínky, které jsou nutné k získání státního občanství.

Tato právní změna by mohla znamenat významnou pomoc v dnešní době, kdy se české, ale i evropské ekonomice vůbec nedaří. Návrh by motivoval zahraniční aktivní lidi, aby přesměrovávali svoji ekonomickou aktivitu do České republiky. Dnes se v České republice bojuje o každé nové pracovní místo. Vláda kvůli každé další koruně do státní pokladny ždímá občany České republiky. Touto cestou by k nám přicházeli lidé ze zahraničí, kteří by zde zcela dobrovolně odváděli daně a zaměstnávali české občany. Poprosil bych o podporu a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se pana zpravodaje, pana navrhovatele, jestli si přejí závěrečná slova. Pane ministře? Ne.

Takže poprosím, pane zpravodaji, zda byste mohl seznámit sněmovnu s návrhem procedury.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Doufám, že sněmovnu nevystraším, když řeknu, že tato procedura je ještě složitější než procedura u zákona o pojišťovnictví, kterou jsme si teď prošli. Poprosím ty, kteří chtějí případně namítat změny této procedury, aby dávali pozor. Pro ostatní v zásadě teď několik nezáživných minut.

Za prvé, hlasovali bychom nejdříve o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, tedy výboru pro bezpečnost. Navrhoval bych hlasovat jako o celku. Pokud nebudou námitky. Pokud budou, samozřejmě je možné rozdělit. Stejně tak bychom hlasovali o ústavněprávním výboru, tedy písmenu A, s tím že u A7 jde o doplnění § 19 písmeno g) ve znění návrhu výboru pro bezpečnost. Taktéž bych si dovolil nechat hlasovat o návrhu jako celku, s tím že doplňujeme, a to zdůrazňuji, A7, tedy doplnění B1. Tím bychom se vypořádali s návrhy, které byly schváleny ve výborech.

Následně bychom hlasovali bod C, tedy pozměňovací návrh poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbrové, s tím že bod C1 by byl nehlasovatelný v případě schválení A1 nebo A2, bod C2 a C3 bychom hlasovali samostatně. Bod C4 by byl nehlasovatelný v případě schválení bodu A10, 11 a 12 a bod C5 by byl nehlasovatelný v případě schválení bodu A19.

Poté bychom hlasovali o schválení legislativně technické opravy k pozměňovacímu návrhu pana poslance Kádnera, který byl přednesen, a následně bychom se mohli vypořádat s bodem D, tedy pozměňovacími návrhy pana poslance Kádnera. Opět D1 by bylo nehlasovatelné v případě schválení C1, D2 nehlasovatelné v případě schválení A1 a A1, body D3 až D6 bych nechal hlasovat samostatně a bod D7 by byl nehlasovatelný v případě schválení C2.

Bod D8 by byl naopak hlasovatelný jen v případě, že neprojde C3. Bod D9 a 10 bychom hlasovali samostatně, D11 by byl nehlasovatelný v případě schválení B2. Bod D12 nehlasovatelný v případě schválení A8 a A9 a bod D13 nehlasovatelný v případě A19, resp. v druhé variantě C5. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP