(12.40 hodin)

 

Poslanec Radim Vysloužil: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já souhlasím se svým předřečníkem a dovolte mi, abych se vyjádřil ke svému pozměňovacímu návrhu k tomuto tisku. Současně souhlasím s navrhovateli, že je potřeba zajistit dostatek financí pro Hasičský záchranný sbor. Tato oblast je několik let již podfinancovaná a potřebuje peníze. Z toho pohledu s tímto návrhem souhlasím, avšak realizace tohoto návrhu není optimální, možná bych řekl až nešťastná.

V rámci obecné diskuse v prvním a druhém čtení toho zde zaznělo mnoho. Několikrát bylo řečeno, že právě ta 3 % zaplatí pojišťovny. Pravdou je, že se jedná o pouze skryté zdanění obyvatel, jak tady uvedl už můj předřečník. Všech těch, kteří vlastní automobil, protože pojišťovny plně promítnou toto navýšení do konečné ceny pojištění.

A co mě k tomu vede? V současné době máme na trhu 13 pojišťoven, tzn. vysoce konkurenční trh, což uvádí vývoj v segmentu povinného ručení za posledních pět let, kdy cena povinného ručení se snížila o 26 %. 26 % za posledních pět let. Na vysoké tržní prostředí ukazuje i fakt, že za poslední dva roky pojišťovny jako celek realizují ztrátu v tomto segmentu pojištění ve výši 1 % a tuto ztrátu potom dotují z jiných produktů pojišťoven. Byla tu i několikrát zmíněna pojišťovna Slavia, které byl přisouzen zisk čtvrt miliardy korun. Ve skutečnosti tato pojišťovna dle účetní závěrky, která je veřejně dostupná, měla za rok 2011 zisk 5,4 milionu korun - jen aby byla jasná a pravdivá čísla.

Byl jsem překvapen právě, že zrovna pravicový politik nepravdivě dehonestuje podnikatele. A nakonec i celá debata, která tady zazněla v prvém i ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně, se nesla v duchu trestání úspěšných.

Tady bych představil tedy svůj pozměňovací návrh. Přijetím mého pozměňovacího návrhu dojde k maximálnímu zprůhlednění plateb pro motoristy, sníží se náklady na výběr příspěvku do fondu zábrany škod. Návrh technicky upravuje stávající komplexní pozměňovací návrh formou ročního příspěvku v podobě pevné částky za vozidlo. Nemění záměr získání zdrojů pro fond zábrany škody ani jeho účel či formu rozdělení zdrojů. Pouze zlevňuje, ztransparentňuje a stabilizuje navrhovaný systém. Návrh upravuje odvod do fondu zábrany škod formou ročního příspěvku. Pojistitel je povinen jednou ročně odvést do fondu zábran škod příspěvky za všechna vozidla, které bude mít v rozhodném datu ve svém pojistném kmeni. Přijetím navrhované úpravy metodou pevné částky za vozidlo místo odvodu pojišťoven ve výši 3 % přijatého pojistného dojde k jasnému oddělení pojistného a prostředků do fondu zábrany škod. Transparentní a pevná částka, která se bude odvádět jednou ročně na vozidlo, snižuje též náklady samotného výběru, které by v opačném případě byly zakalkulovány do konečné ceny pojistných smluv.

Požádám vás o podporu mého návrhu, protože ten jasně určuje a ztransparentňuje tuto částku, toto skryté zdanění, které je tímto návrhem řešeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jsem viděl pana poslance Tejce, jak se hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Použiji slova Miroslava Kalouska, která tady pronesl před několika dny, nikoli ve vztahu k němu. Já si jen dovolím citaci, pokud mi to dovolí také pan ministr, ve vztahu k panu poslanci Vysloužilovi.

Ono to tak vypadá, a já neříkám, že to tak je. Návrh, který tady pan poslanec Vysloužil předkládá, je návrhem spíše psaným některou pojišťovnou či jejich asociací. Návrh, který tady pan poslanec předkládá, totiž není ve prospěch ani daňových poplatníků ani České republiky. Ten návrh je čistě ve prospěch pojišťoven. Právě proto, že zatímco my říkáme, že pojišťovny z té částky, kterou vyberou, ročně přes 20 miliard korun a 10 miliard vyplatí, mají odvádět 3 % ve prospěch hasičů, BESIP a dalších, a na rozdíl od nás pan poslanec Vysloužil navrhuje, abychom věděli, o čem budeme hlasovat, že ty pojišťovny nezaplatí ze svého nic, ale budou jakýmsi správcem, ta 3 % vyberou od všech, kteří se pojišťují, tedy stoprocentně zvýší cenu povinného ručení a převedou je těm, o kterých hovoříme my, že by ji měli získat. Mně to připadá nespravedlivé, a dokonce si myslím, že nesystémové, a v tom případě bych souhlasil s tím, co říkal pan ministr Stanjura, že se jedná o daň z obratu, protože to by tak v podstatě působilo a pojišťovny by ze svého nedaly nic, jen by se staly inkasním místem, které by získávalo prostředky ve prospěch státu, resp. hasičů.

Považuji tento návrh za nepřijatelný a jsem přesvědčen, že existuje dostatečný prostor pro to, aby existoval tento zákon, existovala možnost získat 3 % z onoho vybraného pojištění, aniž by došlo ke zvýšení tzv. povinného ručení. Jednoduše proto, že pojišťovny stále dokola opakují, že ten rozdíl 10 až 12 miliard, které každý rok získávají nad rámec té výplaty, kterou nakonec uskuteční, jsou z převážné většiny do budoucna zajišťované prostředky na budoucí rizika. Tomu výpočtu skutečně rozumí jen málokdo, jsou různé odhady, někdo říká, že to je 6 miliard, někdo říká, že to jsou 2 miliardy. Já jsem přesvědčen, že ten trh to unese, stejně jako to unesl na Slovensku. Na Slovensku bylo zvýšeno povinné ručení ne o 3, ale o 8 % a trh v zásadě byl schopen absorbovat tento nárůst, to znamená, nedošlo k žádnému podstatnému navýšení, a už vůbec ne o 8 %. Takže se zbytečně nestrašme.

Pojišťovny, tak jak jsme zaznamenali v minulých dnech, chtějí zdražit bez ohledu na toto, a pokud se tak stane, já osobně jsem stoupencem toho, abychom skutečně tento neefektivní systém, dojde-li ke zdražení, do budoucna proměnili a debatovali např. o tom, že by pojištění mohla poskytovat jedna státní instituce či státní podnik a mohlo by dojít ke snížení tohoto povinného ručení, této ceny.

Jinak bych chtěl poděkovat, nedělám to často, panu ministru financí Kalouskovi, že byť s tím návrhem od počátku nesouhlasil, tak Ministerstvo financí se snažilo hledat kompromis mezi návrhy a diskusí pojišťoven, Poslaneckou sněmovnou napříč politickým spektrem, a v tomto bych chtěl poděkovat za moderaci těch jednání, ale i odborné zázemí, které bylo poskytnuto. Protože rozumím tomu, že s něčím nemusíme souhlasit, ale i tak se snažíme o to, aby návrh zákona prošel v podobě, která bude, řekněme, maximálně kompromisní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Kalousek se hlásil o slovo jako další do rozpravy.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Cením si poděkování. Nic jiného mi nezbývalo. Jako pragmatik jsem volil cestu nejmenšího zla. Já se skutečně nemohu smířit s tímto návrhem zákona, ale je-li zřejmé, že je pro něj ve Sněmovně většina, tak jsme se velmi snažili na Ministerstvu financí, aby byl ten text co nejpřijatelnější.

Já bych chtěl jenom stručně zareagovat na to, co tady zaznělo v rozpravě. Pan kolega Stanjura řekl, že se jedná o daň z obratu. Nemůže se jednat o daň z obratu. Daň z obratu, pokud by existovala, existovala naposledy v roce 1992, je procento, kterým je zatížen obrat společnosti. Tady je zatěžován jeden jediný produkt, nikoli obrat společnosti.

Chtěl bych si dovolit trochu poopravit pana poslance Vysloužila. Není pravda, že to zaplatí všichni ti, kteří mají auto. Oni to zaplatí všichni, kdo jsou pojištěni, i ti, kdo to auto nemají. Neboť samozřejmě pojišťovny si tuto zátěž nezapočtou pouze do tohoto produktu, ale rozloží ji logicky v rámci své obchodní politiky do všech produktů, které na trhu nabízejí, což je také ten důvod, proč na Slovensku dramaticky nezdražilo povinné pojištění, když tam došlo k 8% nárůstu, neboť to pojišťovny rozložily do všech produktů a zvýšilo se pojištění úplně všem. Někdo třeba nemá auto, má pojištěn dům proti požáru, tak díky tomu začal platit vyšší pojištění, aniž si třeba uvědomil, že je to proto, že přispívá na hasičský záchranný sbor. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP