(11.40 hodin)
(pokračuje Vystrčil)

Na závěr svého delšího projevu, za to se omlouvám, si dovolím ještě říci, že původní senátní návrh zákona jednomyslně podpořil také sociální výbor Poslanecké sněmovny, který se jím velmi podrobně zabýval, a já za to chci poděkovat.

Zároveň si vás dovolím požádat, abyste návrh zákona ve třetím čtení schválili, a tím umožnili realizaci něčeho, na co čekají desetitisíce zaměstnanců a stovky zaměstnavatelů.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu senátorovi Vystrčilovi. Pana zpravodaje nyní požádám, aby nám nastínil další postup, tedy proceduru hlasování. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Takže nyní k vlastní proceduře hlasování. Návrh na zamítnutí návrhu zákona podán nebyl. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 876/3. Navrhuji hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu A jako o celku, poté o návrhu B a konečně o pozměňovacím návrhu C, opět jako o celku. Závěrečné hlasování bude hlasováním o návrhu zákona s případně přijatými pozměňujícími návrhy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Má někdo nějakou námitku proti takto navržené proceduře? Nemá.

 

Zahajuji hlasování číslo 121. Kdo souhlasí s tímto navrženým postupem pro příští hlasování? Kdo je proti proceduře?

Hlasování číslo 121, přítomno 159, pro 142, proti nikdo. Proceduru jsme si schválili.

 

Nyní tedy požádám o první návrh. Zároveň požádám pana zpravodaje i pana senátora, aby se k němu vyjádřili svým stanoviskem.

 

Poslanec Antonín Seďa: Budeme nejprve hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem A. Nesouhlas.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan senátor? (Nesouhlas.) Takže dvakrát nesouhlas. (Pan senátor znovu opakuje "nesouhlas" po zapnutí mikrofonu.)

 

Zahajuji hlasování číslo 122. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu? Proti?

Hlasování číslo 122, přítomno 160, pro 8, proti 142. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Antonín Seďa: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem B. Neutrální stanovisko.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanovisko pana senátora? (Neutrální až mírně pozitivní.) Tak. Sněmovna si s tím jistě poradí.

 

Zahajuji hlasování číslo 123. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu. Proti?

Hlasování číslo 123, přítomno 160, pro 100, proti 23. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Antonín Seďa: Takže teď budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem C. Nesouhlas. (Navrhovatel: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 124. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Proti?

Hlasování číslo 124, přítomno 160, pro 9, proti 143. Návrh přijat nebyl.

 

Bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích? (Zpravodaj: Ano, bylo.) Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 876, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 125. Kdo je pro přijetí tohoto zákona? Proti?

Hlasování číslo 125, přítomno 160, pro 124, proti 23. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji též panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 90, sněmovního tisku 876 ve třetím čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu

108.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb.,
o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 943/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, předkládám vám v druhém čtení návrh zákona o těžebních odpadech a o změně některých zákonů, č. 157/2009 Sb. Zákon byl projednán v hospodářském výboru a mohu jen říct, že my souhlasíme se všemi návrhy, které jako pozměňovací návrhy na hospodářském výboru padly.

Myslím, že další komentář k tomuto zákonu je zbytečný, protože jsem vám celý obsah vysvětloval a předkládal v prvním čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 943/1. A já poprosím nyní místo omluveného pana poslance Milana Urbana o slovo pana kolegu Cyrila Zapletala. Prosím.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Hospodářský výbor na svém řádném zasedání přijal usnesení č. 247, kde říká, že po vyslechnutí úvodního slova předsedy Českého báňského úřadu pana Iva Pěgřímka a zpravodajské zprávě Milana Urbana

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit sněmovní tisk č. 943 ve znění schválených legislativně technických úprav. A ty jsou: Vkládá se nový bod 2, který zní "Poznámky pod čarou č. 2 a 3 se zrušují.". Následující body se přečíslují. A za druhé - v článku III se slova "bodu 18" nahrazují slovy "článek I, bodu 19";

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

A pak to obligátní - pověřuje mě, abych seznámil Sněmovnu, a pověřuje mě nebo předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu ve druhém čtení. Nemám do ní žádné přihlášky. Ptám se proto, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Obecnou rozpravu tedy končím a mohu zahájit rozpravu podrobnou. Prosím o přihlášky do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím též podrobnou rozpravu a tím pádem končím také druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Končím projednávání bodu 108, sněmovního tisku 943, ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme se nyní věnovat bodu 77 - vracíme se tedy do bloku třetích čtení. Je jím

77.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových
zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 767/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů je již ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Zpravodajem hospodářského výboru je pan poslanec František Sivera. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 767/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Pan ministr Kuba. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP