(11.10 hodin)
(pokračuje Grospič)

My jsme jako Komunistická strana Čech a Moravy ochotni, a byli ochotni, diskutovat o jednom pozměňovacím návrhu, který se v podstatě týkal krácení základní přestávky mezi dvěma směnami z 12 na 11 hodin. Diskutovali jsme o tom v souvislosti s tím, že takováto úprava byla na základě výjimek dřívější úpravy v našem právním řádu do roku 2000 a že v určitých segmentech zdravotnictví nebo zemědělství je na základě výjimek nebo dopravy takováto výrazná změna pracovněprávní úpravy obsažena, a že by tedy bylo dobré vyjít vstříc i požadavkům zaměstnanců a jejich organizací je zastupujících v segmentu energetiky, aby rovněž tato možnost byla takto upravena. Nemyslím si, že je dobré jít cestou, jakou zvolilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které řeklo, že rozumí této potřebě, ale nechce jít cestou specifických výjimek pro jednotlivé obory činnosti, ale chce plošně tuto možnost promítnout do celého zákoníku práce vůči ostatním, potenciálně všem, zaměstnancům i samozřejmě zaměstnavatelům, kteří ji budou moci využívat. Myslím si, že dojde k velkému opět rozvolnění jednoho poměrně dlouhodobého a stabilního opatření, o kterém tady nebyla diskuse. Myslím si, že se ukazuje na základě i diskuse ze strany odborových svazů, že zcela neplatí, že byl dosažen určitý konsensus mezi odborovými svazy v této otázce, a jsou některé odborové svazy, které mají s tímto problém a uvědomují si, že to může mít dalekosáhlé negativní dopady samozřejmě do toho segmentu pracovního práva a ochrany vůči zaměstnancům.

Já bych z tohoto pohledu tady chtěl říci, že mým stanoviskem i stanoviskem Komunistické strany Čech a Moravy v tento moment je nepodpora předloženého návrhu senátní novely zákoníku práce.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Dál se přihlásil pan zpravodaj Seďa, připraví se pan poslanec Babák.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom stručně. Ve druhém čtení byly předneseny tři pozměňující návrhy k návrhu zákona. Dovolte mi, než navrhnu proceduru hlasování, abych vás s těmito návrhy stručně seznámil.

Pozměňující návrh uvedený pod písmenem A poslance Otto Chaloupky navrhuje umožnit zaměstnavateli dát zaměstnanci výpověď bez udání důvodu s výjimkou, pokud zaměstnanec ztratil zdravotní způsobilost nebo tato ztráta hrozí.

Pozměňující návrh uvedený pod písmenem B poslance Miroslava Bernáška řeší problematiku, kdy nelze dodržet v podmínkách nepřetržitých provozů povinný dvanáctihodinový odpočinek mezi směnami. Z tohoto důvodu a po dohodě zaměstnavatelů s odbory se navrhuje snížit povinná doba odpočinku z 12 na 11 hodin.

A konečně pozměňující návrh uvedený pod písmenem C poslance Michala Babáka zavádí do zákoníku práce pojem klíčoví zaměstnanci, neomezené řetězení pracovních poměrů na dobu určitou v rámci určeného období, vrací do zákona výjimku náhrady dočasně nepřítomných zaměstnanců a zužuje plánování lidských zdrojů pouze na vedoucí nebo klíčové zaměstnance.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Seďovi, panu zpravodaji, a prosím nyní pana poslance Babáka.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové. Rád bych velice stručně představil svůj pozměňovací návrh, který se týká novely zákona zákoníku práce. Představil bych ho v základních čtyřech bodech.

Za prvé. Jak již tady pan zpravodaj řekl, rádi bychom, klademe si za cíl definovat nový pojem v zákoníku práce, takzvaný klíčový zaměstnanec, kdy by se jednalo o pracovníka nebo pracovníky, kteří svou činností nevykonávají sice řídicí funkci, nicméně jsou pro společnost či pro zaměstnavatele klíčoví, jsou to například vědci, poradci, odborníci na specializované oblasti, lékaři a podobně. Dále vysvětlím, proč bychom tento pojem chtěli zavést, v dalších bodech.

Druhý bod je o tom, že bychom na jedné straně rádi zavedli opakované neomezené řetězení v rámci určeného období a snížení doby, po které již se k předchozímu pracovnímu poměru nepřihlíží, na šest měsíců, které tím pádem umožňuje využívání opakovaných sezónních zaměstnanců. Tato věc, si myslíme, jednoznačně povede k snížení nezaměstnanosti, proto bychom poprosili o podporu. Myslím si, že je to velmi pozitivní věc, co se týče zaměstnavatelů. Na druhé straně bychom chtěli zastropovat pracovní poměr na dobu určitou, a to v délce tří let od vzniku pracovního poměru, mezi týmiž smluvními stranami. To znamená, že bychom chtěli na druhé straně chránit zaměstnance, aby toho nebylo zneužíváno.

Potom, jak jistě víte, v té rozsáhlé novele zákoníku práce, která byla schválena, nebo nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2012, tak zde byla vypuštěna takzvaná výjimka na záskoky, což teď praxe potvrdila, že to bylo poměrně dost nešťastné. Takže bychom velmi rádi tuto výjimku vrátili. To znamená, vrátit výjimku dočasně nepřítomných zaměstnanců, jako jsou dlouhodobé nemoci či záskoky za rodičovské dovolené. Jak jsem říkal, tato výjimka byla vrácena, zaměstnavatelům to dělá v tuto chvíli velké problémy, že tím pádem raději to místo neobsadí v praxi, nežli by tam někoho dali například na tu dobu určitou. To znamená, zase si myslím, velmi pozitivní věc, která rozhodně povede ke snížení nezaměstnanosti.

Posledním bodem, čtvrtým, kterým se zabývá náš pozměňovací návrh a cílí též k vylepšení zákoníku práce, je, že umožňuje zaměstnavatelům v případě vážných provozních důvodů naplánovat jiný režim, ale to právě pouze pro vedoucí pracovníky nebo ty klíčové pracovníky. To znamená, rozhodně nechceme, aby toto ustanovení sloužilo pro řadové zaměstnance, což by bylo lehce zneužitelné. A zase jednoznačně tato věc by dle našeho názoru vedla ke snížení nezaměstnanosti, což je obrovský problém. Chci říct, že tento pozměňovací návrh jsme si rozhodně nevycucali z prstu, řešili jsme to s našimi předními odborníky na toto téma. Myslím si, že by to stálo opravdu za podporu vzhledem k tomu, že, jak již jsem říkal, minimálně to sníží nezaměstnanost a pozitivně nastartuje práci s trhem nejen na straně zaměstnavatelů, ale především i na straně zaměstnanců.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také, to byla poslední přihláška do rozpravy ve třetím čtení. Nicméně se zeptám, zda se ještě někdo hlásí. Pan kolega Drábek a poté ještě pan senátor Vystrčil se závěrečným slovem. Teď ale ještě v rámci rozpravy ve třetím čtení má slovo pan poslanec Jaromír Drábek.

 

Poslanec Jaromír Drábek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi jenom, abych krátce komentoval jak ten návrh před hlasováním ve třetím čtení, tak některé pozměňovací návrhy.

Za prvé, dovolte mi, abych se krátce vrátil vůbec k tomu principu, proč omezovat řetězení pracovních poměrů. Jednoduchý pohled, jednak věcný - je to ochrana zaměstnance, která do pracovního kodexu prostě patří. A za druhé, dokonce jsme takovou úpravou i vázáni z hlediska unijní legislativy. Můžeme i vnitrostátně volit různé typy omezení řetězení pracovních poměrů, ale nemůžeme s ohledem na závazky České republiky v Evropské unii úplně zrušit omezení řetězení pracovních poměrů. To si myslím, že je potřeba, aby tady jasně padlo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP