(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano, pane poslanče, máte pravdu, že nás ten čas trošku všechny nachytal, že se věci urychlily. Když má člověk ten pracovní den nabitý, tak je to složitější. Nicméně jsem otevřený tomu, abych vám poskytl všechny informace v rámci času, a kam se nevejdu, tam jsem schopen vám odpovědět písemně, abyste dostal tu informaci kompletnější.

Od počátku roku 2013 přijímá Státní pozemkový úřad jakožto povinná osoba výzvy církví a náboženských společností k vydání nemovitého zemědělského majetku dle zákona 428 o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Církve a náboženské společnosti tento zákon nazývá oprávněné osoby. Kromě toho jsou Státnímu pozemkovému úřadu zasílány také kopie výzev ostatních povinných osob, které spravují či hospodaří se státním zemědělským majetkem. Jde zejména o Lesy České republiky.

Postup vyřizování výzev je stanoven zákonem. Jednotlivé povinné osoby mají v půlroční lhůtě uzavírat s oprávněnými osobami dohody o vydání, které důsledně podléhají schvalování Státním pozemkovým úřadem. Uzavření dohody předchází prověření oprávnění nároků, posouzení, zda požadované nemovitosti přešly na stát v rozhodném období v důsledku majetkové křivdy a zda vydání nemovitostí nebrání zákonem stanovené překážky.

Ke dni 15. března eviduje Státní pozemkový úřad celkem 41 výzev oprávněných osob, které obdržel jako povinná osoba, a kromě toho eviduje dalších 25 výzev, které mu zaslaly ostatní povinné osoby. Vzhledem k rozsahu požadovaného majetku a jeho teritoriálnímu rozložení podávají některé oprávněné osoby více výzev, obvykle vždy na určitou lokalitu. Z toho důvodu je evidováno pouze 15 oprávněných osob, které výzvu podaly. Celkem bylo až dosud výzvami požádáno o 3 676 pozemků a 12 staveb. Vzhledem k tomu, že zákon umožňuje oprávněným osobám ve výzvě uvádět původní označení pozemků z doby, kdy byly převáděny na stát, bude se počet vydávaných pozemků vzhledem ke změnám v katastrech nemovitostí lišit.

Doručování výzev Státnímu pozemkovém úřadu a ostatním povinným osobám nabírá výraznější dynamiku v posledních týdnech. Zatímco v lednu bylo doručeno 16 výzev, v únoru jich bylo doručeno 24 a za polovinu měsíce března jich bylo doručeno 26. Výzvy směřují oprávněné osoby převážně na adresu ústředního Státního pozemkového úřadu, odkud jsou následně distribuovány na jednotlivé krajské pozemkové úřady k další administraci. Ta spočívá především v jejich zaevidování do informačního systému včetně všech ve výzvě uvedených nemovitostí a prověření kompletnosti výzev vzhledem k požadavku na ně kladené zákonem.

Součástí výzev bývá obvykle značné množství listin, kterými oprávněné osoby dokládají svůj právní nárok. Tyto listiny mají často různou kvalitu. Korespondence s oprávněnými osobami a vzájemné předávání si výzev, které oprávněné osoby zaslaly věcně nepříslušným povinným osobám, jsou obvykle prvním krokem, který povinné osoby činí po zaevidování výzev. V řadě případů je nutné vznést dotaz na katastrální úřad, který na žádost povinné osoby vydá sdělení o právních vztazích k požadovaným nemovitostem. V dalších krocích bude následovat posouzení, zda nemovitosti lze vydat, což bude v řadě případů spojeno s nutností vyhotovení oddělovacího geometrického plánu. V souladu se zněním zákona bude Státní pozemkový úřad zajišťovat geometrické plány pro všechny povinné osoby, kterých se týká povinnost vydávat zemědělský majetek.

Vzhledem k tomu, že veškerá tato činnost je teprve na svém začátku, nebyla k dnešnímu dni mezi Státním pozemkovým úřadem a oprávněnými osobami uzavřena žádná dohoda o vydání a rovněž nebyla Státnímu pozemkovému úřadu doručena žádná uzavřená dohoda mezi jinými povinnými osobami a osobami oprávněnými.

Problematika převodu církevního majetku pozemkovým fondem na třetí osoby. Ustanovení paragrafu 29 zákona číslo 229/1991 Sb. neumožňovalo převádět majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace. Proto se před každým zamýšleným převodem prováděla lustrace pozemků podle paragrafu 2 zákona číslo 95/1999 Sb., protože jeho ustanovení se vztahovalo jak na převody podle tohoto zákona, tak i zákona číslo 229/1999 Sb. Podle ustanovení paragrafu 2 odstavce 3 zákona číslo 95/1999 Sb. příslušné katastrální úřady ve své evidenci ověřovaly a sdělovaly pozemkovému fondu České republiky, zda pozemky nepřešly po 25.únoru 1948 do vlastnictví státu z vlastnictví církve, náboženského řádu nebo kongregace. Při shromažďování -

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Čas, pane ministře, uplynul.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Už dočtu aspoň jednu větu. Při shromažďování podkladů pro restituci majetku církevními subjekty vyšlo najevo, že v některých případech došlo k převodu z vlastnictví státu a správy Pozemkového fondu České republiky na nabyvatele v rozporu s ustanovením paragrafu 29 zákona číslo 229/1991 Sb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pane poslanče, prosím doplňující otázku.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Jestli tomu dobře rozumím, pane ministře, tak je to v takovém stavu polotovaru všechno. To znamená, že nebyla vlastně realizována žádná z těch výzev, nebo respektive nebylo rozhodnuto o věcech, a proto o to víc nechápu, proč třeba zatím nejsou ty věci, ty požadavky, nějakým způsobem zveřejňovány tak, aby se v tom veřejnost také mohla orientovat.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Tak, děkuji. Bude chtít pan ministr reagovat? Ano, pan ministr bude reagovat, tedy doplňující odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl My nic netajíme. Myslím si, že má veřejnost právo na informace v souladu se zákonem, a neměli bychom vydávat informace, které jsou spekulativní a podobně. Takové to možná bude vydáno, nebo zcela jistě bude vydáno, aniž k tomu existuje relevantní právní doklad. Takže v okamžiku, kdy k takovémuto rozhodnutí úřad dospěje, není vůbec důvod ho nezveřejnit, ale je klidně možné, že spousta žádostí nebude mít všechny podklady, které jsou potřeba. A dělat z toho ze všeho příběh je podle mě zbytečné. Je třeba dávat veřejnosti relevantní, pravdivé informace.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Přicházíme k 25. interpelaci, kterou má pan poslanec Václav Klučka na paní ministryni Ludmilu Mullerovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Já jsem byl požádán kolegou Břetislavem Petrem, který tady teď není, abych mluvil hlasitě, aby ti starší lidé tomu rozuměli a slyšeli mě, takže já se tak pokusím učinit.

Paní ministryně, nový počítačový systém pro výplatu sociálních dávek provázejí problémy již od začátku loňského ledna, kdy byl narychlo spuštěn. Vedle potíží s funkčností aplikací poutá pozornost nejen medií, ale i policie, také okolnost, za které byl vybrán dodavatel systému. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na konci února miliardovou zakázku Ministerstva práce a sociálních věcí pro společnost Fujitsu Technology Solutions, kterou bez výběrového řízení zadal této firmě bývalý ministr práce Jaromír Drábek, dokonce zrušil. Ministerstvo práce a sociálních věcí pod někdejším vedením pana ministra Drábka nevypsalo na nový systém řádný tendr, ale připojilo se k rámcové smlouvě s Fujitsu, kterou v roce 2008 uzavřelo za Českou republiku Ministerstvo vnitra jako centrální zadavatel. Za nevypsání veřejné soutěže dostala obě ministerstva od antimonopolního úřadu půlmilionové pokuty.

Paní ministryně, má otázka zní, zda úhrada těchto pokut, respektive pokud tedy neprojde ani to odvolání, kterým se Ministerstvo práce a sociálních věcí odvolalo proti rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž, kdo je odpovědný za tyto záležitosti. Kdo ponese odpovědnost, kdo ponese finanční odpovědnost a kdo bude potrestán? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP