(11.50 hodin)
(pokračuje Heger)

Čili ta zdravotní pojišťovna Agel, která je v našem zdravotnictví často analyzovaná a zkoumaná, byla v přepočtu na jednoho pojištěnce nejhůře hospodařící zdravotní pojišťovnou. Naopak u pojišťoven jako pojišťovna Metal-Aliance nebo Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra byl záporný výsledek jenom v řádu desetikorun na jednoho pojištěnce a obě pojišťovny se výrazně zlepšily.

Takže údaj, že všechny pojišťovny byly v minusu, je tak trošku zavádějící. Znovu opakuji, že systém se již v roce 2011 začal mírně lepšit a ze svých problémů vzpamatovávat.

Na závěr mi dovolte, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abych konstatoval, že tento materiál byl postoupen na vládní úrovni do meziresortního připomínkového řízení a nebyly v něm žádné výrazné zásadní připomínky. Vláda České republiky na své schůzi 10. října 2012 přijala k předkládanému materiálu usnesení č. 740, kterým pověřila předsedu vlády předložit návrhy výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2011 k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s návrhem na jejich schválení. Dovoluji si vás tedy závěrečně požádat o vzetí na vědomí celého tohoto materiálu a děkuji vám za pozornost k tomu, co jsem tady říkal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já děkuji panu ministrovi. Tento tisk projednal výbor pro zdravotnictví. Jeho usnesení bylo doručeno jako tisk 847/1. Zpravodajem byl určen pan poslanec Jaroslav Krákora. Já ho prosím, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já budu velice stručný, protože myslím, že pan ministr zde velice obšírně přednesl zprávu o hospodaření v pojišťovnách i číselně. Myslím, že nebudu tato čísla opakovat, a dovolil bych si přihlásit se potom do obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Tuto obecnou rozpravu otevírám. Dal bych přednost paní poslankyni Markové a poté vystoupí pan poslanec Krákora. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, v souvislosti s projednávaným tématem by možná stálo za to, abychom dostali odpověď na otázku, která už dlouhodobě sužuje především největší zdravotní pojišťovnu v České republice, která má vlastně i největší podíl na nemocniční a mimořádně nákladné péči v České republice, to znamená Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Já bych se ráda při této příležitosti pana ministra zeptala, kdy konečně Ministerstvo zdravotnictví zajistí, aby byly vytvořeny stejné podmínky pro všechny zdravotní pojišťovny v České republice. To znamená, aby byly skutečně podmínky takové, že bude přerozdělení podle věku, počtu pojištěnců, podle diagnóz, budou zohledněny nákladné diagnózy, třeba i přechod pojištěnců v úhradových limitech a podobně. To je totiž velikánský problém především pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Vytváří se tak situace, kdy ostatním zdravotním pojišťovnám vznikají zůstatky na účtech, zatímco Všeobecná zdravotní pojišťovna má velké problémy. Tím, že také historicky platí za své pojištěnce největší částky, drží Všeobecná zdravotní pojišťovna nemocniční péči v České republice de facto při životě, ale přitom je neustále pranýřována i ze strany Ministerstva zdravotnictví, že špatně hospodaří. Ale to, že pro tuto zdravotní pojišťovnu nejsou vytvořeny stejné podmínky jako pro ostatní zdravotní pojišťovny, zůstává bohužel faktem. Myslím si, že Ministerstvo zdravotnictví by mělo učinit takové kroky, aby se tato situace zlepšila.

Takže znovu zopakuji otázku: Kdy tak Ministerstvo zdravotnictví učiní? Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Nyní je přihlášen pan poslanec Krákora. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, já bych měl takové tři body nebo možná tři námitky, tři výtky.

První, a to se opakuje neustále, je to každý rok, že výroční zpráva a účetní závěrky zdravotních pojišťoven leží na vládě půl roku. Přijdou do Poslanecké sněmovny a zase v Poslanecké sněmovně leží půl roku. Já si myslím a apeluji jak na vládu, tak na Poslaneckou sněmovnu, že by to mělo být vždycky schváleno následující rok v prvním pololetí, a nikoliv za rok a půl od proběhlé události nebo od skončeného účetního roku. To je za prvé.

Za druhé. Jak tady pan ministr správně řekl, v roce 2010, ale i v roce 2011, vážené kolegyně i kolegové, je záporné saldo mezi příjmy a výnosy, a to u všech zdravotních pojišťoven. Není to nějak nápadné? To jsou všichni ředitelé osmi zdravotních pojišťoven špatní, neumějí hospodařit? Já si myslím, že tomu tak není. Kolegyně Marková to tady trošku nastínila. Je špatně nastavený systém a bohužel se tím bude muset jak vláda, tak Poslanecká sněmovna zabývat.

A za třetí. Tolik zmiňovaná Všeobecná zdravotní pojišťovna, udávaná jak vládou, dokonce Ministerstvem zdravotnictví i tiskem jako pojišťovna, která hospodaří nejhůře, je velice relativní. Když se přepočte hospodaření a saldo příjmů a výdajů na jednoho pojištěnce, pan ministr to zde říkal, tak není vůbec pravda, že by Všeobecná zdravotní pojišťovna hospodařila nejhůře. A taky srovnáme-li rok 2010 a 2011, tak saldo se snížilo asi o 2 až 3 mld., takže tam dochází k určitému zlepšení.

To jsou asi moje tři poznámky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Krákorovi. Hlásí se pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já děkuji jak paní poslankyni Markové, tak panu poslanci Krákorovi za dotazy a připomínky. Rád na ně odpovím, protože opravdu sahají do podstatných kořenů problémů našeho systému.

To, co zmiňovala paní poslankyně Marková, se týká nerovnoměrnosti úhrad a problémů s přerozdělováním mezi jednotlivými pojišťovnami. Když začnu s přerozdělováním, tak je známo, že každá pojišťovna odvádí všechny své výnosy do účtu přerozdělení. Tam je přerozdělování realizováno podle věkových skupin pacientů. Přerozdělování má stále vyšší a vyšší váhu a to se odehrálo v posledních deseti letech. Existuje ještě druhý mechanismus a to je přerozdělování podle počtu drahých pacientů, kteří mají účet vyšší než 1 mil. korun. Teď nejsem schopen ten mechanismus tady přesně popsat, ale v každém případě pro rok 2012 byl systém přerozdělování změněn v tom, že přerozdělování podle drahých pacientů dostalo podstatně větší váhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP