(11.10 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie vznikl v rámci činnosti OSN v roce 2000. V platnost vstoupil 18. ledna 2002. Stanoví závazné mezinárodní standardy k prevenci, potlačování a trestání činů spojených s prodejem dětí za účelem jejich sexuálního zneužívání, nucené práce či nelegální adopce, činů spojených s dětskou prostitucí a dětskou pornografií. Obecně je možno říci, že hlavním cílem opčního protokolu je účinnější ochrana dětí před zneužíváním.

Za Českou republiku byl podepsán již 26. ledna 2005. Je však jedním z mnohostranných smluvních dokumentů, jejichž ratifikaci dlouhodobě bránila absence úpravy odpovědnosti právnických osob v českém právním řádu. Po přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim je předkládán návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací opčního protokolu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo. Zpravodajem byl určen pan poslanec František Novosad. Prosím, pane kolego, ujměte se své role.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, tento materiál plně obsahuje to důležité, a to je ochrana dětí a mladé generace, která potřebuje skutečně naši ochranu. Pan ministr to tady jasně řekl. Já doporučuji propustit do druhého čtení, a doporučuji rovněž projednat ve výboru pro evropské záležitosti. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Novosadovi. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Poprosím pana poslance Novosada, aby ten svůj návrh tady zopakoval ještě v obecné rozpravě jednou. (Smích v sále.) Prosím.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Doporučuji projednat ve výboru pro evropské záležitosti. (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pane poslanče, mám za to, že nejen doporučujete, ale také navrhujete. (Smích a ruch v sále.) Já s tím takto naložím... Prosím o klid.

Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak, rozpravu končím, a budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Zaznamenal jsem zaprvé návrh na přikázání výboru zahraničnímu, protože takto to navrhl organizační výbor, a pak pan poslanec Novosad navrhuje výbor pro evropské záležitosti. Takže se s tím postupně vypořádáme.

 

Zahájím hlasování. Kdo souhlasí s tím, abychom přikázali tento tisk výboru zahraničnímu?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku, stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomu návrhu?

Hlasování číslo 68. Přihlášeno je 121, pro 101, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Tedy přikázali jsme výboru zahraničnímu.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru evropskému.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomu návrhu?

Hlasování číslo 69. Přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 89, proti 3. I tento návrh byl přijat.

 

Přikázali jsme tedy tento tisk jak výboru zahraničním, tak výboru pro evropské záležitosti. Končím projednávání bodu číslo 75. (Trvalý hluk v sále.)

 

Budeme pokračovat bodem číslo

93.
Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2011
/sněmovní tisk 703/

Tímto tiskem jsme se zabývali 14. února na...

Ale já opravdu prosím o klid. A pokud nebude hladina hluku snížena na příslušnou úroveň, tak opravdu vyhlásím přestávku, protože už jsem se pokoušel třikrát a mám pocit, že Sněmovna se mnou nechce spolupracovat. Když tak bych vyhlásil pětiminutovou pauzu, kdyby se nedostavil žádaný efekt. Ale vypadá to, že snad napotřetí se to povede.

Takže tímto tiskem jsme se zabývali 14. února na 51. schůzi. My jsme přerušili projednávání tohoto bodu na návrh zpravodaje pana poslance Urbana, a to po ukončení všeobecné rozpravy. Já jenom připomínám, že zprávu projednal hospodářský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako tisk 703/1. Poprosím pana poslance Urbana, který je zpravodajem výboru, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Pane poslanče, prosím máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor projednal tuto zprávu o činnosti hospodaření ERÚ na svém 31. zasedání a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, které zní: Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky bere Zprávu o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2011 na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Obecná rozprava byla ukončena, ale měl bych tady teď otevřít rozpravu podrobnou, kterou tímto otvírám. Poprosím pana zpravodaje, aby se ještě jednou přihlásil k usnesení, se kterým nás již seznámil.

 

Poslanec Milan Urban: Ano. Pane místopředsedo, co jsem řekl, tak platí.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: To jsem rád, děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Takže podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, zda má někdo zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o tom usnesení, tak jak jej navrhl pan zpravodaj hospodářského výboru.

Já zahájím hlasování. Zeptám se, kdo je pro, prosím zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 70. Přihlášeno 124, pro 102, proti nebyl nikdo. Toto usnesení bylo přijato a Poslanecká sněmovna tedy vzala tento dokument na vědomí.

 

Končím projednávání bodu číslo 93 a budeme pokračovat bodem číslo 94.

Pan poslanec Chlad se hlásí s faktickou poznámkou? Není tomu tak, děkuji.

 

Bod číslo

94.
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2012
/sněmovní tisk 832/

Tato zpráva vám byla doručena jako sněmovní tisk 832, stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu jako tisk 832/2. Tento materiál uvede pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo financí pravidelně každé čtvrtletí předkládá do rozpočtového výboru plnění státního rozpočtu a každé pololetí do Poslanecké sněmovny, neb tak velí zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech České republiky. Já jsem vzhledem k těm procesním legislativním lhůtám vždycky trochu na rozpacích, jak mám komentovat plnění za první pololetí roku 2012 v březnu roku 2013. Takže jistě se mnou budete souhlasit, že řeknu jenom několik velmi stručných čísel k prvnímu pololetí roku 2012, což jest materie, kterou projednáváme, a o něco déle se budu věnovat číslům za celý rok 2012, která sice ještě nejsou oficiální, neboť státní závěrečný účet vám bude předložen do konce dubna, ale jejich věrohodnost se limitně blíží sto procentům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP