(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Já vás poprosím, abyste se ujali svých míst, aby se ti z vás, kteří nejsou přihlášeni, přihlásili svými registračními kartami, a budeme pokračovat v jednání schůze Poslanecké sněmovny.

Předtím, než otevřu bod, který je na řadě, tak vás ještě seznámím s několika omluvami. Omlouvá se paní poslankyně Kateřina Klasnová dnes po celý den, omlouvá se paní poslankyně Ivana Weberová dnes celý den ze zdravotních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jan Čechlovský celý den z pracovních důvodů, omlouvá se pan místopředseda Jiří Pospíšil, a to do 16 hodin ze zdravotních důvodů, a omlouvá se pan poslanec Krupka, taktéž celý den. To bylo tedy doplnění omluv.

Paní poslankyně Bohdalová hlasuje s náhradní kartou číslo 8. (V sále je velký hluk.)

Budeme tedy pokračovat bodem číslo 73. Ale já vás prosím, abyste opravdu věnovali pozornost projednávanému programu a snížili hladinu hluku na úroveň obvyklou...

Já ještě chvilku počkám, jestli ta hladina... Opravdu poprosím zejména kolegy v této části, aby své aktivity v případě potřeby přenesli mimo Sněmovnu, protože opravdu nejsem schopen zaslechnout skoro vlastního slova.

 

Tak, budeme pokračovat bodem 73, kterým je

73.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců
po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů
proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000,
podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002
/sněmovní tisk 923/ - prvé čtení

Poprosím, aby se úvodního slova ujal pan ministr vnitra Jan Kubice. Pane ministře, prosím, máte slovo.

Ale ještě jednou vás poprosím... Já chápu, je to náročné se zkoncentrovat, ale všichni jsme měli dostatek času na to, abychom si ty věci, které chceme prodiskutovat s kolegy, vyřídili. Prosím, opravdu prosím, ztišme se a jednejme v důstojné atmosféře. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, materiál obsahuje návrh na ratifikaci jednoho z protokolů k Úmluvě OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, která je v současné době projednávána oběma komorami Parlamentu. Tento protokol má za cíl zajistit jednotný postup smluvních stran na poli prevence a boje proti pašování přistěhovalců. Zejména vymezuje jednání, které mají smluvní strany v této oblasti postihovat, stanoví opatření pro zamezení pašování přistěhovalců a v neposlední řadě zajišťuje ochranu práv pašovaných osob. Protokol rovněž zavazuje smluvní strany k posílení vzájemné spolupráce, a to např. prostřednictvím výměny informací či poskytování technické podpory.

Česká republika podepsala tento protokol v roce 2002, nemohla jej však ratifikovat dříve, než vstoupila v platnost vnitrostátní právní úprava odpovědnosti právních osob za jednání, která protokol stanoví jako trestná.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo a prosím zpravodajku pro první čtení paní poslankyni Lenku Andrýsovou. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pan ministr smysl této smlouvy, resp. protokolu, již shrnul. Já jenom dodám, že už je opravdu načase, aby se Parlament začal tímto protokolem zabývat, protože už uplynulo asi deset let od podpisu tohoto protokolu. A na závěr dodám jenom krátké doporučení. Myslím si, že by se tím měl zabývat zahraniční výbor, tak jak doporučoval organizační výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji i paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, zda si přeje závěrečné slovo. Nepřeje, paní zpravodajka také ne, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor a paní zpravodajka navrhli přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak.

 

Tedy kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 66, přihlášeno bylo 112 poslankyň a poslanců, pro 89, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přijat a přikázali jsme tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Končím projednávání bodu 73.

 

Budeme pokračovat bodem 74, kterým je

74.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol proti nedovolené výrobě
střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování
s nimi doplňující Úmluvu Organizace spojených národů
proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000
/sněmovní tisk 924/ - prvé čtení

Prosím opět pana ministra vnitra, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážené dámy, vážení pánové, materiál obsahuje návrh na přistoupení České republiky k dalšímu z protokolů Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, která je v současné době projednávána oběma komorami Parlamentu. Tento protokol má za cíl stanovit základní standardy v oblasti boje proti nezákonné výrobě a obchodování se střelnými zbraněmi. Zejména vymezuje jednání, které mají smluvní strany v této oblasti postihovat. Stanoví povinnosti na poli evidence, značení, licenčního a povolovacího řízení, konfiskace nebo likvidace střelných zbraní. Protokol rovněž zavazuje smluvní strany k posílení vzájemné spolupráce prostřednictvím výměny informací, poskytováním technické pomoci nebo navazováním jiných forem bilaterální spolupráce.

Protokol vstoupil v platnost v roce 2005, ČR se k němu ale nemohla připojit dříve, než vstoupila v platnost vnitrostátní právní úprava o odpovědnosti právnických osob za jednání, která protokol stanoví jako trestná. Protože protokol nebyl na rozdíl od předcházejícího protokolu v době, kdy byl ověřen k podpisu, Českou republikou podepsán, navrhuje se, aby se Česká republika připojila k protokolu formou přístupu se stejnými právy a povinnostmi, jaké mají ostatní smluvní strany.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi. Zpravodajem pro prvé čtení byl určen pan poslanec Václav Kubata. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Václav Kubata: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, smyslem tohoto protokolu, který má prezidentský charakter, a tak jak vysvětlil pan ministr Kubice, je snaha zabránit výrobě a distribuci zbraní a zbraňových systémů, myslím si, že není více, co k tomu říct v dnešní době, která tak hrozí různými teroristickými útoky. Já samozřejmě doporučuji nechat to postoupit dál a přikázat zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Předpokládám, že závěrečná slova třeba nebudou. Není tomu tak, pan zpravodaj také nechce vystoupit. Tím pádem se budeme zabývat návrhem na přikázání. Je zde návrh organizačního výboru, aby tento návrh byl přikázán výboru zahraničnímu, stejně tak mluvil i pan zpravodaj. Takže já se zeptám, zda je zde ještě jiný návrh jiného přikázání jinému výboru. Žádný návrh neregistruji.

 

Takže přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, abychom tento návrh přikázali výboru zahraničnímu?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 67, přihlášeno 118, pro 98. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme přikázali tento tisk k projednání výboru zahraničnímu. Končím projednávání bodu 74.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 75, kterým je

75.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech
dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
/sněmovní tisk 925/ - prvé čtení

Do třetice prosím pana ministra vnitra. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP