(10.00 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Proč to považuji za nevhodné? Tento požadavek je opravdu nesmyslný a neodpovídá principu rovnosti všech účastníků řízení, neboť někteří z účastníků, hlavně fyzické osoby, nemají povinnost datovou schránku mít. Čili pokud nejsou účastníci vkladového řízení povinni v návrhu uvádět svou datovou schránku, zvlášť když ji nemají, tak není ani logické, aby jim byla informace o dotčení právních vztahů změnou zasílaná pouze do datové schránky. Je nutné, aby o informaci o novém vkladu byli spraveni i jiným, pro většinu lidí běžným způsobem.

Druhé ustanovení, které odborníci považují za nevhodné, je ustanovení, které je obsaženo v § 18 v odst. 4. Podle tohoto odstavce proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek - přezkumné řízení, nebo stručně řečeno přezkum. Není možná ani obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu o řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Zásadní nepřezkoumatelnost rozhodnutí o povolení vkladu není slučitelná s principy právního státu. Podle čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod nesmí být z pravomocí soudu ani zákonem vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí orgánů veřejné správy týkající se základních práv a svobod podle Listiny. Jelikož se rozhodnutí katastrálního úřadu u povolení vkladů týká vlastnického práva, které je základním právem zaručeným Listinou, je nezbytné připustit i soudní přezkum tohoto rozhodnutí, a opustit tak zásadu správní i soudní nepřezkoumatelnosti tohoto rozhodnutí. V opačném případě by mohlo být dotčeno vlastnické právo oprávněného vlastníka v důsledku neoprávněně povoleného vkladu, k němuž došlo např. chybou, nebo i podvodem. Ke zhoršení ochrany vlastníka by navrženým ustanovením došlo i ve srovnání s dosavadní právní úpravou, neboť nově má být proti povolenému vkladu vyloučeno i přezkumné řízení a obnova řízení podle správního řádu.

Jsem přesvědčen, že tato dvě ustanovení existující v těchto dvou odstavcích novelizovaného katastrálního zákona musí být změněna, a to nejlépe samozřejmě pomocí pozměňovacích návrhů, které si dovolím oznámit, že provedu. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana kolegu Michala Doktora nyní o slovo. (V sále nezvyklé ticho.)

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, pro některé možná trochu překvapivě jsem se přihlásil k rozpravě k tématu, které je, alespoň zatím, přiděleno k projednání zemědělskému výboru. Pan předseda Lukša může být nadále klidný a soustředěný na jiný výkon. Nehodlám se nadále specializovat na nějakou novou oblast (se smíchem). Ve vší vážnosti se ovšem chci dotknout v zásadě stejného tématu jako můj předřečník pan poslanec Ohlídal. A myslím, že je potřeba, aby zaznělo, že onoho kritického místa se dotkl ve svém úvodním slově i pan ministr.

Nebudu mluvit o ničem jiném než o zápisech v katastru, resp. fiktivním riziku zpochybnění vlastnických práv, vyplývajících totiž - a sice a jen - ze změny vážnosti nebo právní váhy zápisu do katastru. Novým občanským zákoníkem se totiž mění zásadním způsobem funkce katastru nemovitostí, resp. onen evidenční zápis se mění na zápis konstitutivní. Evidenční zápis, prostá evidence nějakých zápisů v katastru nemovitostí, k jejíž kvalitě se vyjádřím za pomoci citace z nálezu Ústavního soudu, se mění na zápis mající vyšší vážnost. Každý, kdo dosáhne zápisu v takovém katastru nemovitostí a jeho zápis bude mít stejnou váhu, bude mít stejnou ochranu podle občanského zákoníku jako práva toho, do jehož majetku byla tato práva zapsána, se tedy stává reálným zákonem chráněným vlastníkem. A já zde vidím řadu komplikací a řadu rizik souvisejících spíše a obecně s ekonomikou. A to je důvod, proč se k této věci hlásím.

Nový občanský zákoník mění zásadním způsobem funkci katastru nemovitostí z funkce evidenční na funkci konstitutivní. Katastr tedy již pouze neeviduje vlastnická práva k nemovitostem, ale zápisem v katastru tato práva vznikají a zanikají. Já si dovolím pomoci citací z nálezu Ústavního soudu, spisová značka II. ÚS 349/03 z 1. 8. 2006, který uvádí - cituji: "Katastr nemovitostí České republiky není založen na takových zásadách, které by umožňovaly jednat s plnou důvěrou v jeho obsah, a není tak naplněna jedna z jeho základních funkcí, jež od něj občané právem očekávají. Informace ze zápisu v katastru nemovitostí může ve společenských a právních vztazích splnit očekávaný význam jedině tehdy, je-li nadána pravdivostí. Neobsahuje-li katastr nemovitostí údaje, jež by bylo lze takto označit, jsou právní subjekty při jednání s důvěrou ve správnost zápisu vystaveny neodůvodněnému riziku, což považuje Ústavní soud za závažný problém."

V mých očích kombinací vyšší právní síly zápisu do katastru a pokračování rizik souvisejících s tou nezměněnou kvalitou zápisu do katastru může dojít do myslitelných a dopočitatelných škod, které ovšem já vidím až v té rovině, kdy oba dva zapsaní vlastníci v předmětu svých práv povedou spor, kde na konci tím, kdo bude plnit, bude stát - pro nedostatečnou ochranu práv toho původního vlastníka. Ten, kdo nabyl v dobré víře, protože nepochybně nepůjde o někoho, kdo bude prvním vlastníkem v podvodném řetězení, které ve svém úvodním slově zmínil pan ministr, to bude vždycky až další osoba, která nepochybně v dobré víře nabude, se bude nepochybně bránit a bude na konci žalovat stát stejně jako původní vlastník, jehož práva byla poškozena.

Mám tedy za to, že má-li být bráno ve vážnost ono znění nového občanského zákoníka, musí být výrazným způsobem zvýšena kvalita do zápisu do katastru nemovitostí. Nehodlám tedy zpochybňovat občanský zákoník a jeho ustanovení a chci se soustředit na zvýšení kvality, vážnosti, schopnosti vypovídat o reálném stavu práva a ochrany vlastnických práv těch skutečných vlastníků, nikoliv spekulativních útočníků. A chci, aby na příště každý zápis do katastru nemovitostí, resp. každé podání bylo doprovozeno komunikací s vlastníky takové nemovitosti.

Pan ministr ve svém úvodním slově zmínil, že na naléhání odborné veřejnosti a také v kontrastu a v kontextu některých pokusů podvodných skupin v České republice, které podle mého vnímání jen testují citlivost a práh toho, co jim systém a způsob ochrany vlastnických práv v České republice dovolí, a chystají si nové dovednosti na změnu té právní kvality, o níž tady mluvíme, je třeba posílit o další prvky.

Prosím pomyslete každý na své rodiče a řekněte si reálně, nakolik efektivním způsobem komunikace je ona informace zasílaná do datové schránky. Moji rodiče, předpokládám, že ani vaši rodiče, příp. vaši prarodiče, datovou schránku rozhodně nemají. A já vyslovuji obavu, že právě věková struktura lidí, kteří nejsou počítačově gramotní, kteří nemají datové schránky, kteří nechodí každý třetí den, aby se podívali v IT systémech na zápisy vázané ke svému majetku, budou přesně tou první cílovou skupinou, na kterou můžou spekulativní skupiny a kriminální skupiny zaútočit. Budu tedy ve formulovaném pozměňovacím návrhu chtít, aby každý zápis, každý pokus o zápis do katastru nemovitostí byl spojen s podáním informace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP