(9.30 hodin)
(pokračuje Kubata)

Chci také poděkovat za součinnosti Ministerstvu průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem financí a jsem velmi potěšen, že česká vláda k tomuto návrhu zaujala kladné stanovisko.

Žádám vás, dámy a pánové poslanci, o podporu tohoto zákona. Jako předkladatelé jsme si vědomi úskalí, které takováto novela přináší, ale dle našeho názoru je lepší peníze, které nám při stávající úpravě plynou mezi prsty, např. použít ve fondu dopravní infrastruktury či na snižování státního dluhu než je nechat v kapsách zlodějů.

Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu tohoto materiálu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Kubatovi. Prosím nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Milana Urbana.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, zhruba rok, možná ještě déle spolupracuje hospodářský výbor s odbornou sférou, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí na přípravě nějakého systémového opatření, které zamezí daňovým únikům při distribuci paliv. My jsme měli původně myšlenku, že by bylo dobré, aby subjekty, které se pohybují na trhu v České republice, distribuují, dovážejí paliva, platily zálohy na daně dopředu, tedy spotřební daň a DPH, v momentě, kdy se např. dováží do České republiky a překročí hranice České republiky, tak předtím. Na základě těch odborných diskusí jsme vlastně dospěli k závěru, společnému závěru s odbornou veřejností, že je dobré zpracovat systémové opatření, které by vedlo k velmi zásadnímu omezení, zásadní eliminaci možných daňových úniků, tak jak říkal pan kolega Kubata, odhadovaných v řádech 5, 7 a možná i více miliard korun ročně.

Návrh, který zde teď leží, je výsledkem systémového závěru, analytického závěru té spolupráce, a myslím si, že přes různé výhrady - že není úplně kompatibilní s legislativou EU, říká legislativa Sněmovny. My si to nemyslíme, nebo kolegové si to nemyslí, já jako zpravodaj také ne. Přestože budou výhrady, jestli ta kauce není moc velká pro ty menší atd., tak si myslím, že to je absolutně dobrý návrh, cesta správným směrem. Návrh, který tady mohl už možná být, kdyby, abych si neodpustil trochu kritiky, kdyby vláda, nebo předchozí vlády to měly jako svou prioritu. Ale dobře. Teď je tu na stole návrh, který dává smysl, a já jako zpravodaj říkám, že je dobré propustit ho do druhého čtení a případné nuance a výhrady řešit pro projednávání na hospodářském výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu, a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nehlásí-li se nikdo, obecnou rozpravu skončím a budeme se zabývat pouze návrhy na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru hospodářskému, totéž chtěl navrhnout pan kolega Kubata. A já se zeptám, jestli má ještě někdo jiný návrh na přikázání.

Nemá-li, zahajuji hlasování číslo 99 a ptám se, kdo je pro to, aby tento návrh zákona byl přikázán výboru hospodářskému? Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 99, přítomno 164, pro 147, proti 1, návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru hospodářskému, a tím jsme skončili prvé čtení sněmovního tisku 883. Končím projednávání bodu 92, děkuji panu zástupci navrhovatelů panu poslanci Kubatovi, děkuji též panu poslanci Urbanovi jako zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

89.
Návrh poslanců Jany Černochové, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka,
Zdeňka Bezecného, Miroslava Kalouska, Daniela Korteho, Jany Suché
a Viktora Paggia na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 873/ - prvé čtení

Stanovisko vlády nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 873/1. Jako první dostane slovo zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Jana Černochová. Prosím. (V sále je trvalý silný hluk.)

 

Poslankyně Jana Černochová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, představuji vám jako zástupkyně navrhovatelů velice krátkou poslaneckou novelu zákona o státních svátcích. Jediným důvodem této novely je zařazení 16. ledna jako dne památky Jana Palacha mezi významné dny. Významné dny jsou dny pracovními, a nemají tedy na rozdíl od státních svátků přímý dopad na standardní život občanů. Jejich význam je tak především symbolický připomenutím hodnot a historických událostí, které tvoří základní principy demokratického právního státu...

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně, rozumím vašemu odmlčení. Požádám všechny kolegy, aby vám věnovali pozornost.

 

Poslankyně Jana Černochová: V roce 1969 protestoval student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach za cenu nasazení vlastního života proti sílící skepsi a letargii, které zachvátily společnost po okupaci Československa v srpnu 1968. Pro svůj burcující a v Evropě zcela ojedinělý čin zvolil Jan Palach formu sebeupálení. Zemřel o tři dny později. Palachův pohřeb se stal jednou z posledních velkých akcí, při níž Čechoslováci masovou účastní jednoznačně deklarovali absolutní nesouhlas s dobovou politickou realitou.

Po roce 1989 byl Jan Palach in memoriam vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka první třídy a jeho jménem jsou dnes pojmenovány desítky ulic a náměstí u nás i v zahraničí. Jeho čin, který svým významem daleko překročil hranice naší vlasti, by měl být nesporně zvýrazněn, a zvýrazněn i zařazením nového významného dne do našeho kalendáře.

Účinnost této novely se navrhuje k 11. srpnu 2013, což představuje 65. výročí narození Jana Palacha. Je tak částečně symbolické, že vstoupí v život, v platnost i zákon, který je jinak orientován na den smrti a jeho historický kontext. Prosím vás o propuštění této novely do druhého čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Černochové a prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení. Je jím určen pan poslanec Ladislav Jirků. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Ladislav Jirků: Dobrý den, paní předsedkyně, dámy a pánové. Myslím, že k tomu, co tady bylo řečeno, není třeba mnoho dodávat. Jistě nejsem jediný, kdo si tu dobu velice přesně pamatuje. Nejsem určitě ani jediný, kdo v tom dlouhém průvodu tehdy stál, a připomínku Jana Palacha, ale i jiných osob, které tuto tvrdou dobu těžce prožívaly a kteří právě čin Jana Palacha považují dodnes za velice symbolický, nemusím asi dále zdůrazňovat.

Věřím, že postoupíte tento návrh zákona do dalšího čtení a že ho podpoříte. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a do ní jsem viděla dvě přihlášky - pan poslanec Grebeníček, poté pan poslanec Viktor Paggio. Jestli jsem zaznamenala - pan poslanec Viktor Paggio byl prý první, tak se vám omlouvám, nezaznamenala jsem přesně, kdo se hlásil v který okamžik. Slovo má pan poslanec Viktor Paggio. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP