(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím, pane ministře, máte prostor pro svoji odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, ano, je to otázka, o které vím, ale která vůbec žádné jednoduché řešení nemá. Jenom na vysvětlenou. Tady nejde o jazykové školy jako takové, ale jde skutečně pouze o ty jednoroční pomaturitní kurzy jazyků na základě vyhlášky číslo 322/2005 Sb., které mohou jazykové školy realizovat kromě jiných kurzů a které jsou určeny pouze pro čerstvé maturanty. V letošním roce dobíhá poslední ročník tohoto studia podle zmíněné vyhlášky. To, že provedeme určitou novelizaci, samozřejmě neznamená automatické rušení těchto kurzů, ale znamená to jejich omezení, protože přestože ty kurzy budou dále organizovány, tak již nebudou poskytnuty žákům a rodičům žádné studentské výhody v současném rozsahu.

Proč k tomu dochází? Poskytování sociálního, důchodového a zdravotního pojištění je samozřejmě primárně v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, nicméně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je v zákonech o státní sociální podpoře a důchodovém pojištění zmocněno určovat, na které druhy studia se může poskytování uvedeného pojištění vztahovat. Dosud toto zmocnění naplňovalo Ministerstvo školství vydáváním vyhlášky, v případě těch jednoročních pomaturitních kurzů pro čerstvé maturanty maturitních oborů ve formě přílohy, která byla pravidelně aktualizována. A teď jsme u jádra toho problému. Právě vydávání této přílohy bylo při novelizaci vyhlášky v roce 2010 označeno správní komisí Legislativní rady vlády jako neústavní. Komise také ve svém vyjádření konstatovala, že změny nelze dosáhnout jinak než změnou zákona. Právě proto byla připravena ta vyhláška, která přílohu o jednoletých kurzech již neobsahuje, a dochází k tomu, že od září dojde ke ztrátě statusu studenta.

V této souvislosti je asi dobré zmínit poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a zákon číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěním, ve znění pozdějších předpisů, jehož cílem je nově a širším způsobem definovat obsah pojmu soustavná příprava dítěte na budoucí povolání. Ale i předkladatelé návrhu zákona uvádějí, že současná zákonná úprava, která nevymezuje okruh oprávněných osob úplným způsobem a ponechává moci výkonné okruh oprávněných osob rozšířit vyhláškou, tedy podzákonným právním předpisem, že takováto úprava odporuje ústavnímu pořádku. A to je situace, ve které se nyní nachází Ministerstvo školství.

Dámy a pánové, já jsem si dobře vědom toho, že situace není dobrá, nebo není to dobrá zpráva pro zřizovatele jazykových kurzů. Bude samozřejmě na Poslanecké sněmovně, zda schválí návrh zákona, podle kterého bude možno novelizovat vyhlášku a operativně zařadit jednoleté pomaturitní kurzy mezi formy studia, na něž se budou vztahovat studentské výhody. Ale v tuto chvíli je Ministerstvo školství v takové legislativní situaci, že nemá příliš mnoho možností, jak ten problém řešit.

Snad mi ještě na závěr dovolte uvést jedno číslo. Ta situace, pokud jde o jednoleté pomaturitní kurzy, se do značné míry mění v průběhu let i demografickým vývojem. Počet absolventů středních škol se bude i v dalších letech významně snižovat a současně se bude zvětšovat nabídka, ona už je poměrně veliká, vysokých škol a vyšších odborných škol, což vede a povede to dál pravděpodobně k určitému snižování zájmu o toto studium. V současné době je počet žáků v jednoletých pomaturitních kurzech ve srovnání se situací před deseti lety zhruba poloviční. Ale to říkám jenom na dokreslení toho, jakému vývoji v oblasti pomaturitního vzdělávání zde čelíme.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan kolega ještě položí doplňující otázku. Prosím, minuta je vaše.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Děkuji, vážený pane ministře, za odpověď. Nicméně musím se přiznat, že mě moc neuspokojila. Protože vy víte o tom problému, on se vlastně dotýká - já nevím - jestli deseti měsíců. To znamená, ta věc by se dala řešit buď ve spolupráci s paní ministryní práce a sociálních věcí, protože správně říkáte, že demografický vývoj potom bude ve prospěch těch studentů, protože budou mít daleko větší šanci se dostat na vysokou školu. Ale to je zase už jiná politika a jiná otázka. Takže já bych opravdu prosil, jestli byste mohli i v případě třeba nějakého poslaneckého návrhu tady tuto situaci vyřešit ve prospěch studentů a jejich rodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Ano, pane poslanče, ten můj podrobný výklad toho, v jakém jsme právní situaci a v čem ty obtíže spočívají, měl ukázat spíše složitost toho problému, nikoliv to, že se tomu nebudeme věnovat. My se domlouváme s paní ministryní na nějakém postupu, jak bychom tu situaci řešili. Bylo by určitě nerozumné se tím nezabývat, zvláště třeba v případě, že by skutečně prošel ten poslanecký návrh, a pak by se opravdu jednalo jenom o takovouto přetržku, která by byla jistě i nesprávná. Takže budeme se zabývat tím, jak situaci řešit, ale těch nástrojů, které máme v ruce, není mnoho.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další interpelaci vznáší pan poslanec Ladislav Šincl na pana ministra dopravy Zbyňka Stanjuru ve věci obchvatu obce Dětmarovice. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, již několikrát jsem vaše předchůdce interpeloval ve věci potřebného obchvatu obce Dětmarovice. Bohužel jsem dostal jen prázdné sliby. Situace v této obci je pořád horší a horší. V dopravních špičkách tudy projede více než tisíc aut za hodinu. To je logicky spojeno se zvýšenou nehodovostí, což se například projevilo tím, že za posledních pět let tu došlo k 69 dopravním nehodám. Na této situaci se také podepisuje další zhoršování zdejšího již tak špatného životního prostředí. Občané této obce k tomuto nejsou lhostejní, a proto již 1 614 podepsalo petici s žádostí o vybudování tohoto obchvatu. Také na adresu vašeho ministerstva bylo odesláno několik dopisů, zatím marně. Občanům v této obci je jasné, že v krátkodobém výhledu nelze se stavbou počítat, ale naléhavě doufají, že kolem roku 2017 by již stavba mohla začít. Lidé v této obci věří, že vaše vyjádření ve prospěch nových realizací rychlostních komunikací i v případě dříve opomíjené severní Moravy jsou pravdivá a ne jen prázdné politické sliby.

Z tohoto důvodu mám na vás jednoduchou otázku: V kterých letech mohou lidé v této obci počítat se zahájením výstavby tohoto tolik potřebného obchvatu? Prosím o konkrétní odpověď a ne politické vyhýbavé řeči, jak jsem slyšel u vašich předchůdců. Těch bylo už dost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Tak kdybych chtěl odpovědět úplně upřímně, tak nejsem schopen říci termín a nechci slibovat termín, který není možný. Ale přece jenom ta odpověď bude o něco širší.

První, co bych doporučil, aby se tato stavba stala prioritou Moravskoslezského kraje. Už jsem tady při některých minulých interpelacích říkal, že kraj má svoji dlouhodobou dopravní strategii, že je pevná a platná bez ohledu na to, jak se střídají krajské vlády, a že je to dobře. Podával jsem to jako dobrý příklad krajského přístupu ke komunikacím a je nutné, aby si to kraj zařadil ve své hierarchii priorit někam výše. V této chvíli je nahoře I/11, jak západní část, tak východní část stavby na Třinecku a podobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP