(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím pana ministra o reakci, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážený pane místopředsedo, má odpověď bude velmi jednoduchá a jednoznačná. Mohu konstatovat za prvé, že v tomto ohledu to není - ne že by operační program Životní prostředí neměl svých starostí dost, to má, ale v tomto smyslu to není na něm, ale na bruselské administrativě a na českém Ministerstvu pro místní rozvoj, které je tím subjektem pověřeným jednáním. My všichni tři vyvíjíme tlak vůči Evropské komisi, třikrát bylo přerušeno, třikrát vysvětleno. Situaci znáte velmi dobře.

Mohu říct jen jediné. Prvního února Evropská komise podle našich informací schválila závěrečnou zprávu. To fakticky znamená, že po formálním vypořádání nic nebrání tomu spustit proces proplacení jak té 20% částky z prostředků Evropské komise, které jsou blokovány na vydání závěrečné zprávy, tak i 10% části z prostředků Státního fondu životního prostředí. Z tohoto pohledu, snad teď nezakřiknu, ale mám za to, že všechny překážky jsou již odstraněny a peníze budou odeslány.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan kolega Šincl ještě vznese doplňující otázku. Minuta je vaše, prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane ministře, děkuji za pozitivní odpověď, jelikož ve městě Karviná na tyto peníze opravdu netrpělivě čekají, protože jsou potřeba v rozpočtu tohoto města. Jestli byste mohl být aspoň konkrétnější, jestli lze tyto peníze očekávat aspoň do poloviny tohoto roku, nebo je tam nějaký jiný výhled. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, ještě doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Snad mě nebudete, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy chytat za slovo, když řeknu, že půlrok bych nepovažoval za krátký čas, a naší ambicí je to vyřídit v krátkém čase.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Přistoupíme k interpelaci s pořadovým číslem 15, kterou vznáší pan kolega Ivan Ohlídal na ministra školství pana Petra Fialu ve věci některých záměrů pro vylepšení českého školství. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, jak už jsem říkal dnes dopoledne, všiml jsem si toho, že jste spolu s panem premiérem představili 10 záměrů, pomocí nichž chcete zlepšit úroveň českého školství. To je velmi chvályhodné, a pokud by se vám alespoň část toho podařilo, tak to můžeme kvitovat všichni jenom s povděkem. Ale je tady jeden velký problém. Tato vláda už nemá mnoho času na to, aby realizaci těchto 10 záměrů provedla. To je můj osobní názor. Přesto se však chci zeptat na to, jakým způsobem se aspoň pokusíte o řešení některých těchto bodů, některých těchto záměrů.

Především by mě zajímalo v rámci regionálního školství to, jak chcete zvýšit zájem žáků a studentů o matematiku a o technické obory. Matematická vzdělanost v České republice je doslova mizerná. Stane se, že absolventi střední školy, maturanti z gymnázií, neumějí zacházet s procenty a tak dále a tak dále. Střední technické školy se dostávají do velmi velké krize, do kolapsové situace, a jeden z důvodů je také nezájem žáků.

Co se týče vysokého školství, tam bych se zeptal pouze na jednu věc. Na takzvanou profilaci vysokých škol. Tento záměr je opět velmi chvályhodný, ale jak to chcete provést? Protože skutečně existují v České republice veřejné i soukromé vysoké školy, které třeba provádějí výuku magisterskou a nemají k tomu odborné zázemí. Samozřejmě na všech školách, které doposud fungují, se nemůže realizovat výzkum a vývoj, nemůže se realizovat doktorská výuka, výuka PhD. Tady je jasné, že se něco musí stát. Ale velmi rád bych od vás slyšel, co v tom krátkém čase, který ještě máte k dispozici, například i co se týče té profilace, nebo jak se říká také diverzifikace vysokých škol, chcete udělat. Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr Fiala odpoví na váš dotaz. Prosím, pane ministře. Pana kolegy Ohlídala si dnes užíváte.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Ano. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, jsem rád, že pokračujeme i odpoledne v diskusi o školství, protože školství je důležitá oblast, a díky interpelacím pana poslance Ohlídala máme příležitost zde o některých podstatných věcech mluvit. Já děkuji opravdu, a myslím to vážně, za tento váš dotaz, za tuto vaši interpelaci, a dokonce bych řekl, že naprosto souhlasím s analýzou těch problémů, které jste tady teď popsal. Právě proto jsem se snažil formulovat těch dva krát pět kroků, které by měly situaci tam, kde je velmi problematická, významným způsobem zlepšit.

Já jsem si nedostatku toho času vědom, ale řekl bych, že ty kroky, které jsem představil, jsou takové, které lze do značné míry realizovat nebo alespoň připravit ještě v průběhu funkčního období této vlády. K tomu bych dodal, že souběžně začíná probíhat diskuse nad strategickým dokumentem Strategie 2020, který by měl přinést koncepci rozvoje vzdělávací politiky i do budoucna, protože jsem si dobře vědom toho, že určitě těch dva krát pět kroků k významnému zlepšení situace v našem školství nestačí.

Pokud jde o vaše dvě konkrétní otázky, nejprve bych si dovolil odpovědět na tu první, která se vztahuje k rozvoji znalostí matematiky, přírodovědných a technických oborů. Tam situace skutečně není dobrá a my to nejenom víme z hlediska toho, jak dopadají naše děti v mezinárodních testech, které jsou obecně akceptovány, ale víme to i proto, že si zaměstnavatelé stěžují na nedostatečnou přípravu právě v těchto oborech absolventů středních i vysokých škol, a víme to také podle zájmu, který je o studium technických a přírodovědných oborů na vysokých školách. My jsme některé kroky už udělali a udělali jsme je s vědomím toho, že pokud chceme tu situaci měnit, tak ji musíme měnit už na základních školách a někdy i v rámci předškolní výchovy, protože jinak nedokážeme motivovat děti k tomu, aby se věnovaly matematice, měly ji rády, zajímaly se o přírodní a technické disciplíny.

K těm konkrétním krokům. My jsme v uplynulých letech investovali zhruba 200 milionů korun v rámci individuálního projektu národního do podpory technických a přírodovědných oborů. Podpora směřovala ke spolupráci vysokých škol právě se středními a základními školami. V tomto směru chceme pokračovat a připravujeme tentokrát individuální projekt ostatní zhruba ve výši 1,8 miliardy korun. Výzva bude vyhlášena v příštím měsíci a tyto peníze by měly být investovány do podpory přírodovědného a technického vzdělávání. Současně jsme nedávno ve vládě přijali soubor opatření na podporu odborného vzdělávání, což také nepochybně zlepší tu situaci v oblasti technické vzdělanosti.

A snad bych ještě zmínil ne nepodstatnou úpravu rámcového vzdělávacího programu, kde došlo právě na základě požadavků odborné veřejnosti, mimo jiné i Jednoty matematiků a fyziků, a i na základě zkušeností s výsledky našich dětí v mezinárodních testech k přesunu určité látky v rámci matematiky na první stupeň základní školy tak, abychom matematické znalosti skutečně vylepšili. S tím souvisí i to, že jsme od září vydali standardy pro klíčové předměty, mimo jiné právě i pro matematiku, kde jasně definujeme, jaké jsou klíčové kompetence v určité třídě. A to si myslím, že je určitě také pomoc pro učitele a nakonec i dobrá orientace pro rodiče, jakých znalostí v matematice mají jejich děti dosáhnout.

Pokud jde o tu druhou otázku, profilace vysokých škol, to je samozřejmě problém velmi komplexní a složitý. Nám všem je jasné, že nemůže pokračovat situace, že všichni dělají všechno a mají všechny typy studijních oborů. My nicméně nechceme i po poměrně rozsáhlých debatách s odbornou veřejností a na základě vyhodnocení zkušeností ze zahraničí přistoupit k nějakému administrativnímu rozdělení vysokých škol a říct: toto je výzkumná univerzita a toto je profesně orientovaná škola. Pro to u nás asi momentálně nejsou podmínky, ten přechod musí být pozvolnější. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP