(15.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

My jsme také vycházeli z určitých analytických materiálů, které máme k dispozici a ve kterých se říká, že právě zřizování přípravných tříd při základních školách praktických je rizikovou tendencí, která je jednou ze vstupních bran k segregaci především romských dětí, a že vlastně není dobře, že právě při praktických školách existují tyto přípravné třídy. Chtěl bych ale zdůraznit, že i v tomto našem návrhu akčního plánu se počítá nadále s tím, že budou existovat přípravné třídy při běžných základních školách. A také se tento plán nijak nedotýká speciálního školství, jehož význam je nepochybný.

Vážená paní poslankyně, individuální přístup a práce s dětmi jsou znakem každé kvalitní vzdělávací soustavy a my samozřejmě všichni usilujeme o kvalitní školství. Součástí toho je, aby se rovný přístup ke vzdělávání promítal do všech opatření, která chystáme, protože napomáhá všestrannému rozvoji a zvyšování kvalifikace obyvatel, a posiluje tak úspěch a růst naší společnosti. Ještě jednou zdůrazňuji: to, co navrhujeme v akčním plánu, i toto opatření, musí být předmětem další důkladné diskuse, ale nedotýká se speciálních škol a není naším úmyslem ani zrušit všechny přípravné třídy.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně bude mít doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Levá: Ano. Pane ministře, vy nebudete muset ty speciální školy nikdy rušit. Ony odumřou samy, protože tam nebudou mít žáky. Jestliže pedagogický psycholog nedá označení, že dítě je mentálně retardované, tak ho škola nesmí přijmout, a tím pádem neotevře třídy.

Ale já se chci vrátit ještě k těm předškolním třídám. V těchto předškolních třídách je malý počet dětí. A mně je jedno, jestli chodí na tuto školu, když říkáte, že je to tak nebezpečné, že se fixují na danou školu. Mně je jedno, že je přeřadíte k základní škole a uděláte tam předškolní třídu. Mně jde o to, aby tam měli pedagoga se speciální pedagogikou, aby uměl odstranit ty vady, aby pomohl těm dětem a nenechal je tam v houfu jenom tak ten rok přetrpět, aby dozrály samy od sebe. Jak se říká, některé jsou nezralé věkem. Já potřebuji, aby měly odbornou péči, aby je někdo vedl a aby jim pomohl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Tak děkuji. Pane ministře, prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Určitě jenom velmi krátká reakce. Já myslím, že nejsme daleko, ta naše stanoviska nejsou tak daleko od sebe. To, co jsem já citoval, byly výsledky odborných analýz, které se zabývaly tím, k čemu v řadě případů skutečně při zařazování dětí do přípravných tříd před základními školami praktickými, k čemu to vede.

Já bych nicméně chtěl ještě k tomu, co jste zmínila nyní, hodně jasně říci, že Ministerstvo školství nedává žádné doporučení z naší strany v tom směru, jak se mají diagnostikovat nebo nemají diagnostikovat děti s lehkým mentálním postižením. Taková diagnóza je součástí velmi komplexního posouzení ze strany kvalifikovaného poradce za využití dostupných diagnostických nástrojů a postupů a tady by bylo opravdu nemoudré, aby ministerstvo v tomto směru jakýmkoli způsobem z politických nebo jiných důvodů intervenovalo.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji panu ministrovi. Než půjdeme k druhé interpelaci, tak vám, kolegyně a kolegové, sdělím, že paní poslankyně Vlasta Bohdalová stáhla svou interpelaci na ministra Petra Fialu, respektive stáhla své dvě interpelace, a to interpelace vylosované pod čísly 17 a 23.

Tak, půjdeme k druhé vylosované interpelaci, tu má pan poslanec David Kádner na ministra financí Miroslava Kalouska, který se prý dopoledne omluvil. Takže pane poslanče, prosím, vzneste vaši interpelaci.

 

Poslanec David Kádner: Vážený pane předsedající, pane nepřítomný ministře financí. Já tu dnes stojím jako už několikrát, abych znovu upozornil na problém okolo nového rozpočtového určení daní. Již několikrát jsem zde poukazoval na likvidační následky pro 58 obcí v České republice. Již v listopadu loňského roku jsme jak já, tak i Spolek pro obnovu venkova posílali na odbor financování územních prostředků přímo na Ministerstvu financí dopis s otázkou, jak bude Ministerstvo financí v této záležitosti postupovat. Do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou odpověď. Proto jsem v minulém týdnu tento dopis zaslal znovu na příslušný odbor a tentokrát pro jistotu také k rukám pana ministra financí, pana ministra Kalouska. Také většina dotčených starostů posílala a volala na Ministerstvo financí a ptala se, jak mají postupovat a s čím mohou počítat. Do dnešního dne obce žádný manuál s tím, jak mají postupovat, neobdržely.

Proto se ptám, ptám se znovu a ptát se budu do té doby, dokud já nebo dotčené obce nedostaneme jakoukoliv odpověď, jaký bude další postup Ministerstva financí, jak mají obce postupovat a kdo a kdy přesně se starostům ozve. Pokud to dopadne jako dneska s mou odpovědí na mou interpelaci s tím, že tady pan ministr není, tak se domnívám, že tyto obce velmi rychle zaniknou. Ale přesto budu moc rád a děkuji aspoň za písemnou odpověď. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně panu poslanci Kádnerovi. Třetí vylosovaná interpelace je interpelace pana poslance Václava Neubauera a je to interpelace na Petra Bendla. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Neubauer: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, v minulosti, za doby takzvané socializace zemědělství, bylo v České republice postaveno mnoho farem na výkrm selat a prasat. Chovy prasat patří mezi tradiční součást českého zemědělství. I přes nepříznivý vývoj, který tento sektor v minulých letech a i v současné době provází, protože činnost v celé řadě chovů byla utlumena, lze očekávat opětovný nárůst produkce jak selat, tak prasat. Vy sám jste se několikrát veřejně přihlásil k podpoře českých potravin. Chovy prasat ve výkrmu a chovy prasnic jsou ovšem neodlučitelně spojeny s produkcí emisí amoniaku a zejména pachových látek do ovzduší. Ze zdroje Ministerstva životního prostředí z operačního programu Životní prostředí bylo zjištěno, že v České republice je asi 50 velkochovů prasat a prasnic spadajících pod působnost zákona o integrované prevenci, které jsou ve vzdálenosti menší než 350 metrů od nejbližší obce. Pravdou je, že provozovatelé těchto farem mají potíže s tím, aby obstáli v konkurenci dovozu mnohdy velmi nekvalitního vepřového masa, a nemají finanční prostředky na rekonstrukci objektů a zejména osazení patřičnou technologií k odstranění závadných, zejména pachových látek.

Moje interpelace směřuje k tomu, zda se v rámci podpory kvalitní domácí výroby masa najde program dotací, třeba i ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, který by tento mnohdy neřešitelný problém v řadě obcí pomohl velmi rychle řešit. Technologie, které se běžně používají k tomuto účelu v Dánsku, Německu a v jiných zemích, se pohybují od 10 do 18 milionů, což je téměř bez dotací nerealizovatelné a pro tyto farmy likvidační. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr zemědělství je přítomen, takže odpoví na váš dotaz. Pane ministře prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP