(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. To byla desátá interpelace. Pane poslanče, nyní prosím o jedenáctou interpelaci.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Jedenáctá interpelace se týká oblasti vnitřní bezpečnosti. Já si nejdříve dovolím odcitovat určitou stať z vládního prohlášení: "Vláda předloží komplexní právní úpravu regulující činnost nestátních bezpečnostních služeb s cílem definovat zejména okruh služeb poskytovaných těmito subjekty, zakotvit podmínky pro jejich licencování, stanovit vnitřní a vnější kontrolní mechanismy pro jejich činnost a prostředky, které ke své činnosti na základě příslušného oprávnění využívají, a stanovit podmínky odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání u těchto subjektů."

Otázka zní, pane premiére: Kdy tento zákon bude předložen do Poslanecké sněmovny? Jak jsem slyšel různé názory z počátku tohoto volebního období a vládnutí této koaliční vlády, tak to bylo dokonce považováno za určitou prioritu, kterou je třeba zrychleným způsobem vyřešit. To bylo ještě fungování pana ministra Bárty v koaliční vládě, kdy se snažil i tyto věci upřednostňovat. Je více jak polovina volebního období, zákon svým způsobem už v něčem existuje, ale někdo se bojí ho do této Sněmovny prostě předložit. Je to tím, že koalice je nejednotná na textu této zákonné úpravy, nebo kde je tento problém? Takže pane premiére, prosil bych o toto vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Pan poslanec Klučka potřetí - dvanáctá interpelace. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Poslední interpelace je velmi jednoduchá. Po Novém roce se dle mého názoru velmi významným způsobem zhoršil život důchodců v tomto našem českém státě. Já nevím, jestli nevidíme ty problémy stejně, nebo necítíme stejně, co se života důchodců týká, co všechno se zdražilo, jak se zhoršily jejich podmínky, jaké jsou dnes možnosti kupní síly lidí v důchodovém věku, jak funguje starostlivost o důchodce z hlediska mladé generace.

Pane premiére, existuje něco, co může být předloženo vládě jako analýza tohoto stavu? Nebo se opravdu domníváte, že věci, které byly zveřejněny v programovém prohlášení vlády z počátku období, už neplatí, resp. je v tomto programovém prohlášení napsáno, že zhoršíme život důchodců pod míru únosnosti? Já se tedy tážu, co míníte ještě do konce volebního období s důchodci dělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji panu poslanci Klučkovi. On byl posledním interpelujícím, který kladl interpelace na předsedu vlády České republiky. Tím jsme vyčerpali veškeré interpelace na předsedu vlády České republiky.

Nyní, dámy a pánové, půjdeme ke druhé části ústních interpelací. Půjde o interpelace na ostatní členy vlády. Opět máte rozdaný materiál, ve kterém jsou uvedeni jednotliví poslanci tak, jak byli vylosováni.

První vylosovanou interpelující je paní poslankyně Ivana Levá, která bude interpelovat ministra školství Petra Fialu. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, moje interpelace se týká takzvaného speciálního školství, které poskytuje vzdělání dětem s mentálním postižením, s autismem, s poruchami učení atd. S dětmi pracují pedagogové, kteří vystudovali speciální pedagogiku. Umějí reagovat na chování těchto žáků, nacházet cesty, které vyhovují jejich potřebám, upravovat jejich postupy podle schopností jedince, aby mohl být úspěšný. Čím je dítě mladší, tím větší pomoc speciální pedagog dokáže poskytnout. Za tři roky ve speciální mateřské škole může být leckteré dítě připraveno tak, že nastoupí do běžné základní školy. Nikdo, ani nejpečlivější rodič, mnohdy nedosáhne takového posunu.

Buďme vděční, že speciální pedagogika existuje, že poskytuje absolventům nejnovější vědecké poznatky o poruchách a onemocněních dětí. Omezování těchto mateřských škol by bylo krokem zpět a dětem by ublížilo, stejně jako zrušení přípravných ročníků u základních škol praktických. Docházka, jak ukazuje praxe, do přípravné třídy neznamená, že děti budou automaticky pokračovat v docházce v tomto typu školy. Za rok jsou mnohdy schopné dosáhnout takového pokroku, že také některé nastoupí na běžné základní školy. Troufnu si tvrdit, že stejnou péči jim nemůže kantorka na běžné mateřské škole či v první třídě dát, neboť školky jsou přeplněné a kázeňských problémů přibývá.

Vážený pane ministře, dejte prosím před kamerou jasný signál, že Ministerstvo školství nemá zájem rušit speciální školky či přípravné třídy. Upozorněte pedagogicko-psychologické poradny, že se nemusí bát diagnostikovat dítě s lehkou mentální retardací. Bez tohoto pojmu totiž nesmí ředitel speciální školy dítě přijmout, třebaže rodiče o zápis stojí. Nezapíší-li se děti do prvního ročníku, dojde k postupnému zániku speciálního školství, na které navazuje výborně fungující učňovské školství. Nebraňme dětem s hendikepem dosáhnout úplného vzdělání. Neberme jim naději na úspěch. Základní školství není v současnosti na změnu připraveno. Nasazení asistentů bez vystudované speciální pedagogiky by situaci v běžných školách nevyřešilo.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji paní poslankyni Ivaně Levé. Odpovídat bude pan ministr Petr Fiala. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, dámy a pánové, to, na co narážíte, souvisí zřejmě s akčním plánem, který byl představen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jde o akční plán k výkonu rozsudku D. H. a ostatní proti České republice. Jak asi víte, já to jenom připomenu, Evropský soud pro lidská práva rozhodl před šesti lety právě tímto rozsudkem, že systém zařazování žáků mimo hlavní vzdělávací proud v České republice, ačkoliv používá etnicky neutrální stanoviska, způsobuje diskriminaci, čímž odporuje evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Akční plán, který jsme připravili, má jeden hlavní cíl. Chceme zavést taková opatření, která efektivním způsobem zabrání jakýmkoliv cestám možné segregace a umožní přísnější kontrolu a metodické vedení na všech stupních poradenského, rozhodovacího a výkonného procesu. Opatření v tomto akčním plánu souvisejí s naší snahou zajistit všem dětem bez rozdílu rovný přístup ke vzdělání, jak ho garantuje Ústava České republiky a školské zákony. Ta opatření, která jsou obsažena v akčním plánu, jsme velmi pečlivě diskutovali se všemi odbornými společnostmi, se zainteresovanými aktéry, se školami, ale samozřejmě, a to bych chtěl zdůraznit, jedná se v tuto chvíli o akční plán Ministerstva školství, který chceme naplňovat, ale způsob naplňování bude záviset na předložení konkrétních návrhů změn zákonných a podzákonných norem a k takovému kroku přistoupíme až na základě další důkladné diskuse.

Pokud jde o konkrétní obsah vaší otázky, tak bych chtěl říci, že skutečně jedním z doporučovaných opatření v akčním plánu je to, že nebudou zřizovány přípravné třídy při základních školách praktických. Je to věc, o které musíme uvažovat. Důvody, které nás vedou k tomuto návrhu, jsou ty, že děti, které tyto přípravné třídy navštěvují, mohou volně navázat a často i navazují na vzdělávání na této škole i tam, kde k tomu nejsou důvody. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP