(12.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, omlouvám se za případnou nestandardnost, ale vzhledem k tomu, že za chvíli by měl nastat bod a není zde přítomen zpravodaj, který mě požádal, abych navrhl vyřazení tohoto bodu z dnešního programu s tím, že bychom se dohodli na zařazení, až tady pan zpravodaj bude přítomen. Náhradní zpravodaj, ať jsme dělali, co jsme dělali, nebyl k dispozici. Takže chci poprosit, prosím pěkně, aby z dnešního programu byl bod vyřazen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, já to nechám hlasovat. Pan ministr se ještě chce vyjádřit asi k tomuhle problému.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Tak za prvé si myslím, že není možné v této chvíli vyřazovat bod, protože jsme uprostřed jednání, není začátek... Za druhé, protože mám připravenou řeč místo pana ministra zemědělství, tak s tím nemohu souhlasit jako náhradní předkladatel. Ale myslím si, že se o tom reálně nedá hlasovat. A je to teprve prvé čtení, takže si myslím, že jsme schopni vybrat někoho jiného ze zemědělského výboru, aby přednesl zprávu zpravodaje, protože si myslím, že to půjde do výboru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kováčik ještě bude reagovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já jsem byl vždycky vstřícnost sama, budu i teď. Kdybychom se, pane ministře, mohli dohodnout, že bychom bod zahájili a přerušili, to je schůdná varianta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Také bychom ho mohli přesunout na konec, že, až bude zpravodaj. No dobře, tak ale v této chvíli je zřejmé, že pan poslanec Kováčik netrvá na tom, že bychom teď vyřazovali nějaký bod, takže tohle hlasovat nemusíme. A první se pustíme do bodu číslo 40. Tento bod 41, o kterém mluvil pan poslanec Kováčik, je až ten další.

 

Teď tady máme bod číslo 40, to je

40.
Návrh poslanců Borise Šťastného, Stanislava Polčáka a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 757/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Tady je veto na to, abychom vyslovili souhlas již v prvém čtení. Veto bylo podáno, takže to bereme na vědomí, že veto bylo podáno na to, aby se vyslovil souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako tisk 750/1.

Požádám nyní pana poslance Borise Šťastného, aby předložil tento návrh. Prosím, aby ho uvedl, tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, ctěná Sněmovno. Před jistou dobou, nebo během zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy předstoupil ve veřejné rozpravě jeden z občanů a stěžoval si na to, že nemá možnost sledovat zasedání zastupitelstva v přímém přenosu na internetu. Tehdy vedení města poukazovalo dopisem z úřadu pana Igora Němce, tedy Úřadu na ochranu osobních údajů, který byl rozeslán zřejmě většině měst, obcí a krajů, a v tomto dopise bylo právní stanovisko, že skutečně stávající právní úprava neumožňuje, aby bez souhlasu jednotlivých dotčených osob byl legálně pořizován obrazový a zvukový záznam z jednání zastupitelstva obce, kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy, a také že bez souhlasu všech záznamem dotčených osob není možné následně takový záznam zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy například na internetu. Taktéž se ukázalo, že bez porušení právních předpisů nelze rovněž pořizovat obdobné záznamy z jednání rady obce, kraje nebo hlavního města Prahy. Podle toho nálezu, který kupodivu později byl samotným úřadem různým způsobem bagatelizován, by subjekt, který by takový záznam zveřejnil, porušil příslušná ustanovení zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

S ohledem na to, že například hlavní město Praha podle ředitele úřadu i hlavních představitelů města musí vynakládat miliony korun na firmu, která maže v nějakém programu obličeje lidí, kteří vystupují v rozpravě, a protože je evidentní, i když sám tedy zpochybňuji to, že jaksi je nutné na to vynakládat tolik peněz a stačil by asi jeden student s fotoshopem, přesto tedy takováto skutečnost existuje a podle mých informací Praha vynakládá 8 milionů korun ročně na to, aby mazala obličeje těch lidí, kteří tam vystupují v debatě. Zřejmě ostatní města nebo kraje a obce tolik peněz nevynakládají, nicméně evidentní je tady jistý právní problém.

My jsme si proto dovolili předložit velice jednoduchou novelu zákona o obcích, která by umožnila legální pořizování takovýchto záznamů. Současně chci říci, že jsme si dovolili do toho zákona dát možnost, nikoliv povinnost. Pokud si někdo vykládá možnost umožnit pořizování takových záznamů a jejich zveřejňování jako nástroj k tomu, aby to mohl zakázat, tak je to výklad špatný. Stejně tak možnost znamená, že se může svobodně rozhodnout konkrétní zastupitelstvo nebo rada, zda ten záznam bude, nebo nebude pořizován. Pokládal bych za nesmyslné tuto věc obligatorně nařizovat, protože pro řadu menších obcí to může být skutečně finančně náročné, ne-li nemožné, aby pořizovaly audiovizuální techniku a zřizovaly si webové stránky, na kterých budou streamovat videa ze svých zasedání několikačlenných zastupitelstev. Čili v tomto ohledu je to fakultativní možnost.

Já věřím, pokud by takový návrh byl schválen, že zejména velká města, velké obce či kraje tuto možnost využijí ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti jednání na svých plénech. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Gabriela Hubáčková. Jo tak, tady musíme provést změnu - pan poslanec Klán. To budeme muset hlasovat.

 

Takže poprosím, jestli by pan poslanec Klán nahradil paní poslankyni Hubáčkovou, a to musíme odhlasovat. Souhlas, že to odhlasujeme, doufám je, takže zahajuji hlasování.

Kdo je pro tuhle změnu, že paní poslankyně Hubáčková bude nahrazena panem poslancem Klánem? Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 92. Přihlášeno 124, pro hlasovalo 87, proti žádný. Takže to bylo přijato.

 

Prosím pana poslance Klána, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil se zpravodajskou zprávou ke sněmovnímu tisku 757, k novele zákona o obcích.

Navrhovatelé novely zákona jsou přesvědčeni, že navrhovaná novela zákona umožní zastupitelům obcí, krajů a hlavního města Prahy používat moderní komunikační technologie pro lepší, transparentnější a objektivní informovanost občanů, kterým umožní sledovat jejich jednání a nabídnout tak vyšší transparentnost a otevřenost, avšak plně v souladu se zákonnými požadavky na zpracování osobních údajů. Rovněž by navrhovaná právní úprava umožnila pořizovat zvukové záznamy z jednání rady obce, kraje nebo hlavního města Prahy, pokud se tak rozhodnou.

Vláda na své schůzi dne 22. srpna 2012 projednala a posoudila návrh zákona a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas. Mimo jiné z následujících důvodů. Právní úprava pořizování a zveřejňování obrazového nebo zvukového záznamu z jednání zastupitelstva obce, kraje nebo hlavního města Prahy je obsažena v návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 128/2000 Sb., číslo 129/2000 Sb., zákon číslo 131/2000 Sb. a dalších souvisejících zákonů, které vypracovalo a předložilo vládě Ministerstvo vnitra. V tomto návrhu je zmíněný institut upraven mnohem komplexněji a zejména způsobem, který je ústavněprávně konformní a u kterého je předpoklad, že nebude v budoucnu vyvolávat aplikační problémy.***
Přihlásit/registrovat se do ISP