(12.00 hodin)
(pokračuje Kubice)

Předmětná dohoda patří k tzv. nové generaci evropských dohod o volném obchodu, které v oblasti liberalizace přesahují rámec závazků ve Světové obchodní organizaci. Kromě eliminace celních sazeb a zboží se zaměřuje také na další oblasti, jako jsou například netarifní překážky obchodu, vymáhání a ochrana práv k duševnímu vlastnictví, přístup na trh služeb a veřejných zakázek a regulatorní spolupráci.

Přestože se jedná o obchodní dohodu, obsahuje také vymahatelnost lidskoprávní klauzule a posílení závazků v oblasti dodržování základních pracovněprávních norem a ochrany životního prostředí.

Je velmi důležitým signálem, že v době masivního přijímání protekcionistických opatření některými zeměmi tohoto regionu dokázala Evropská unie sjednat významnou liberální dohodu, která usnadní export našim výrobcům a poskytovatelům služeb na trhy obou zemí. Kromě toho dohoda přinese mnoho dalších výhod, které pro firmy znamenají značnou úlevu. Jedná se především o snadnější přístup k veřejným zakázkám, vyšší úroveň ochrany práv k duševnímu vlastnictví nebo odstranění některých technických opatření, která ztěžují a prodražují obchod.

Vlivem dohody se také zlepší přístup na kolumbijský a peruánský trh služeb. Na základě dohody se českým subjektům otevírá řada příležitostí, a to jak v oblasti, kde spolupráce již probíhala, tak v oborech zcela nových. Dle výsledků nezávislé dopadové studie, kterou si nechalo zpracovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, by na základě dohody mělo dojít k mírnému zvýšení HDP České republiky a k nárůstu exportu do Peru a Kolumbie v oblasti textilu a oděvů, automobilů a dopravních prostředků, lehkého průmyslu a potravinářství. Významný potenciál se nabízí i pro české poskytovatele služeb, a to zejména v oblasti stavebnictví a IT služeb. Dohoda má také podporu české podnikatelské veřejnosti, dle které otevře potenciál pro obchodní spolupráci v tomto strategickém regionu.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, závěrem bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že tato dohoda je jedním ze zásadních nástrojů pro české podnikatele v přístupu na peruánský a kolumbijský trh. Dohoda bude velmi přínosná pro posílení českých ekonomických vazeb v jihoamerickém regionu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za úvodní slovo. Zpravodajem k tomuto tisku byl původně určen poslanec Jan Hamáček, ale ten se mezitím stal místopředsedou Sněmovny, a tím pádem vlastně nemůže být zpravodajem výboru, který musel opustit. Takže tady musíme odhlasovat změnu zpravodaje v prvním čtení.

 

Navrhuji, abychom odhlasovali, že místo poslance Jana Hamáčka bude určen jako zpravodaj pan poslanec Robin Böhnisch. To ale musíme odhlasovat, takže vás prosím, abychom to odhlasovali.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby se pan poslanec Robin Böhnisch ujal zpravodajování tohoto tisku místo poslance Hamáčka? Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 84. Přihlášeno je 134, pro hlasovalo 101, proti nula. To bylo přijato Sněmovnou.

 

Já můžu nyní požádat pana poslance Robina Böhnische, aby se ujal zpravodajování pro prvé čtení v této ratifikaci obchodní dohody. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Předložená dohoda je sjednána jako dohoda o volném obchodu tzv. nové generace - prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu. Zaměřuje se vedle liberalizace obchodu zbožím i na další oblasti, jako například netarifní překážky obchodu, vymáhání a ochrana práv k duševnímu vlastnictví, veřejné zakázky, regulatorní spolupráce. Evropská unie přistoupila na asymetrickou liberalizaci ve prospěch Peru a Kolumbie s ohledem na fakt, že se jedná o dohodu sjednávanou s rozvojovými zeměmi.

Z hlediska vztahů s Českou republikou je třeba dodat, že Kolumbie a Peru nepatří v současné době mezi největší obchodní partnery České republiky v latinskoamerickém regionu, nicméně vzájemná obchodní výměna dynamicky narůstá a s uzavřením obchodní dohody se otevřou českým firmám další příležitosti na těchto trzích. Od roku 2006 do roku 2011 se obchodní obrat s těmito zeměmi téměř zdvojnásobil a se vstupem dohody v platnost lze očekávat jeho další růst, neboť potenciál Kolumbie i Peru není stále plně využit.

Česká republika nemá s Kolumbií žádnou platnou bilaterální ekonomickou dohodu. V březnu 2012 byla podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. V obou státech v současné době probíhá vnitrostátní schvalovací proces.

S Peru má Česká republika sjednanou mezivládní dohodu o hospodářské a průmyslové spolupráci z roku 2008 a bilaterální dohodu o podpoře a ochraně investic z roku 1995.

Předkládaný návrh na sjednání dohody je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a ostatními součástmi právního řádu, se závazky převzatými v rámci jiných platných mezinárodních smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, jakož i se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. Z pohledu českého ústavního práva lze dohodu charakterizovat jako smlouvu prezidentské kategorie.

Doporučuji propustit tisk do dalšího čtení a postoupit jej k projednání do zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci Böhnischovi. Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Do obecné rozpravy k tomuto bodu se nehlásí nikdo, takže obecnou rozpravu můžeme ukončit.

 

Máme tady návrh na přikázání výborům. Má někdo návrh na projednání jinému výboru než zahraničnímu? Nemáme nikoho, tak tedy budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat zahraničnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 85. Přihlášeno je 133, pro hlasovalo 113, proti nula. Takže to bylo přikázáno zahraničnímu výboru.

 

Přejdeme k dalšímu bodu.

114.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
/sněmovní tisk 871/ - prvé čtení

Pan ministr Karel Schwarzenberg by měl přednést tuto dohodu zakládající přidružení mezi Střední Amerikou a evropskými státy. Prosím pana ministra, aby přednesl úvodní slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Děkuji. Pan předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, hlavním cílem předkládané dohody je vytvořit moderní rámec pro všestranné vztahy mezi oběma regiony, které pojí tradiční historické, kulturní, politické, hospodářské a sociální vazby. Dohoda vychází ze společného přání posílit vztahy zemí Evropské unie se zeměmi Střední Ameriky založené na společných zásadách a hodnotách, jakož i upevnit, prohloubit a rozšířit vazby v oblastech společného zájmu v duchu vzájemné úcty, rovnosti, nediskriminace, solidarity a oboustranného prospěchu.

Dohoda zahrnuje tři základní oblasti - politický dialog, spolupráci a obchod.

Hlavním cílem politického dialogu je rozvinout privilegované politické partnerství. Dialog by se měl týkat všech aspektů společného zájmu jak na regionální, tak na mezinárodní úrovni. Dohoda upravuje spolupráci v následujících oblastech: demokracie, lidská práva a řádná správa věcí veřejných, spravedlnost, svoboda a bezpečnost, společenský rozvoj a sociální soudržnost, migrace, životní prostředí, přírodní katastrofy a změna klimatu, rozvoj hospodářství a obchodu, regionální integrace, kulturní a audiovizuální spolupráce a znalostní společnost.

Významným elementem dohody, která bude mít pozitivní dopad na posílení hospodářských vztahů obou regionů, je její obchodní část. Jedná se v zásadě o evropskou dohodu o volném obchodu nového typu, což znamená, že vedle eliminace celních sazeb dohoda pokrývá i další oblasti, jako například netarifní překážky obchodu, vymáhání a ochranu práv k duševnímu vlastnictví, přístup na trh služeb a veřejných zakázek a regulatorní spolupráci.

Nepředpokládá se, že by bylo nutné k následnému provádění dohody přijmout jakékoliv předpisy vnitrostátní povahy. Nepředpokládají se ani finanční či rozpočtové dopady. Uzavření dohody je plně v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP