(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to bylo usnesení, které nám výbor připravil, a já v této fázi otevírám rozpravu.

Paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu číslo 8.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nehlásí nikdo, jak to tak vypadá. Rozpravu tedy končím. A myslím si, že zagonguji, a budeme hlasovat o návrhu usnesení, který tady přednesla paní poslankyně Váhalová. To je jediné, co můžeme učinit. Ještě zagonguji, aby kdo se chce ještě zúčastnit, se mohl ještě zúčastnit ve sněmovně. (Poslanci přicházejí do sálu.) Jsme tady, můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 74, přihlášeno 125, pro hlasovalo 109, proti žádný. Výsledek je, že to tedy bylo přijato. Můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Další je bod

148.
Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky
v roce 2011, Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu pro rok 2011
a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2012
/sněmovní tisk 745/

I tady bych požádal pana ministra Kubiceho, aby uvedl tento materiál. Prosím, pane ministře, máte slovo. Prosím o klid. (Zvoní krátce zvoncem.)

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, na základě usnesení vlády vám předkládám výroční Zprávu o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky, Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2012. Soustředím se pouze na novinky, kterými se materiál odlišuje od těch předchozích.

V podstatně větší míře jsme zprostředkovali veřejnosti informace od kriminální policie. Nabídli jsme kromě poznatků Bezpečnostní informační služby i důležitá fakta od Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a specialistů z jednotlivých krajských ředitelství policie. (Velký hluk v sále. Někteří poslanci upozorňují, že není slyšet.) Jedná se z velké části o dosud nezveřejněné zprávy. Grafický a statistický servis je již samozřejmostí. Nově byly prezentovány statistiky trestné činnosti motivované nenávistí vůči Romům.

Ministerští právníci dodali podrobné pasáže k shromažďovacímu -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte. Prosím o klid, aby bylo slyšet.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Ministerští právníci dodali podrobné pasáže k shromažďovacímu, sdružovacímu a trestnímu právu a přestupkům.

Rostoucí mezinárodní provázanost extremistů nás vedla k podrobnému zmapování dění ve 12 evropských zemích. Vyhodnocovali jsme protiextremistické aktivity všech resortů. Za resort vnitra si považuji například zahájení realizace projektů, které mají ztížit život neonacistům, kteří publikují své texty na zahraničních serverech. Jedná se například o zřízení policejní internetové Helpline pro hlášení nelegálního a nežádoucího obsahu na internetu či o navázání spolupráce s Národním centrem bezpečnějšího internetu.

Bylo by chybou soustředit se pouze na neonacisty a opomíjet druhou část politického spektra. Nové úkoly pro rok 2012 se věnují extremismu levicovému. Jedná se zejména o oblast vzdělávání, prevence a právní analýzy. Zaměříme se i na psychologický rozbor odsouzených extremistů a oběti trestné činnosti z nenávisti.

Materiál je předkládán bez rozporů. Nemá žádné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Současný vývoj extremistické scény nevybočuje z námi predikovaných scénářů. Mohu zodpovědně prohlásit, že je v našich silách tuto bezpečnostní výzvu zvládnout.

Materiál byl projednán dne 10. října 2012 ve výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který ho doporučil usnesením ze dne 12. 10. 2012, doručeným poslancům jako tisk 745, na vědomí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji panu ministrovi. Požádal bych zpravodajku výboru paní poslankyni Řápkovou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, výbor pro bezpečnost se zabýval touto zprávou na 10. schůzi dne 10. října loňského roku a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tuto zprávu vzít na vědomí.

Já se zároveň hlásím tímto do podrobné rozpravy, abych mohla odkázat na příslušné usnesení. Děkuji. (Výrazný potlesk a veselí v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď prosím zahajuji všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí, takže všeobecnou rozpravu můžeme zřejmě ukončit.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy taky nikdo. Tak v tom případě... (Hlásí se poslankyně Řápková.) Prosím, paní poslankyně, můžete v rámci podrobné.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Já si dovoluji doporučit Poslanecké sněmovně hlasovat tak, aby tuto zprávu vzala na vědomí. Děkuji. (Opět potlesk a veselí v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, dobře. To je vlastně v souladu s návrhem výboru pro bezpečnost, který také navrhuje vzít na vědomí zprávu o extremismu, jak zní usnesení výboru pro bezpečnost. Nikdo jiný asi nenavrhuje jiné usnesení v podrobné rozpravě, takže můžeme podrobnou rozpravu ukončit. A vlastně zagongujeme a budeme hlasovat návrh usnesení výboru pro bezpečnost, který zní, že výbor pro bezpečnost doporučuje, abychom vzali na vědomí zprávu o extremismu a projevech rasismu, tedy toto usnesení. (Do sálu stále přicházejí další poslanci do sálu.) Tak ještě chvilku počkáme.... Tak a můžeme snad už hlasovat.

 

Ještě jednou, budeme hlasovat navržené usnesení výboru pro bezpečnost, kterým bereme na vědomí zprávu o extremismu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 75, přihlášeno 131, pro hlasovalo 112, proti jediný. Výsledek je, že zpráva byla přijata.

 

Další je

109.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací nové hraniční dokumenty česko-polských státních
hranic v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou
a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995
/sněmovní tisk 831/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal v úvodu pro druhé čtení také ministr vnitra Jan Kubice. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP