(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, já jsem nepřerušil pana ministra, ale pokud se na mě nebude zlobit pan poslanec Filip, měl bych v této chvíli správně přerušit projednávání této interpelace a pokračovali bychom příště. Souhlas, je to tak, výborně. Tak učiním to, co bych zřejmě asi teď měl udělat. Přerušuji projednávání této interpelace, protože čas na písemné interpelace už vypršel. Ukončuji tedy zároveň i bod projednávání interpelací. Tato nedokončená interpelace pana poslance Vojtěcha Filipa bude pokračovat příští týden automaticky.

 

Takže myslím, že můžeme postoupit k dalšímu bodu programu schůze, a to je

118.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů
proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000
/sněmovní tisk 898/ - prvé čtení

To je naše další dnešní téma. Tady by měl materiál v prvém čtení předložit pan ministr vnitra Jan Kubice. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, materiál, který je vám předložen, obsahuje návrh na ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Cílem úmluvy je poskytnout právní rámec pro nejširší spolupráci v oblasti prevence a boje s mezinárodním organizovaným zločinem. Úmluva byla otevřena k podpisu dne 12. prosince 2000 v Palermu. Tento den ji také podepsala Česká republika. Některé závazky vyplývající z úmluvy si vyžádaly úpravu právních předpisů, většina implementačních opatření byla realizována již v prvních letech po podpisu úmluvy. Poté co byla přijata dlouho očekávaná úprava odpovědnosti právnických osob za jednání, jež úmluva stanoví jako trestná, odpadla poslední překážka k ratifikaci úmluvy.

Úmluva zavazuje smluvní strany, aby kriminalizovaly taková jednání, jako je například účast ve skupině organizovaného zločinu, praní špinavých peněz a korupce. Dále úmluva obsahuje zejména úpravu vzájemné právní pomoci, extradice, spolupráce v oblasti trestního řízení a prevence, jakož i speciální úpravu spolupráce za účelem konfiskace výnosů z trestné činnosti. Úmluva je velmi významným dokumentem mimo jiné s ohledem na to, že ji ratifikovala valná většina členských států OSN. Provádění úmluvy by nemělo mít bezprostřední dopad na státní rozpočet.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl úvod pana ministra a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Florián. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Florián: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se nacházíme v prvním čtení a pan ministr tento tisk uvedl velmi podrobně, tak bych jako zpravodaj doporučil tento tisk k přikázání zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy k úmluvě proti nadnárodnímu organizovanému zločinu? Zdá se, že se nikdo nehlásí, takže můžeme obecnou rozpravu v prvém čtení ukončit. Budeme se zřejmě zabývat přikázáním výborům k projednání. Tady bylo navrženo, aby to projednal výbor zahraniční. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh než zahraniční výbor. Není tomu tak. Zagonguji.

 

Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázat tento návrh zahraničnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 73. Přihlášeno je 119 poslanců, pro hlasovalo 99, proti nula. Takže přikázání zahraničnímu výboru bylo provedeno.

 

Máme tu další bod

104.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a § 119k písm. d) zákona
č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu návrh nařízení Rady,
kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření
historických archivů Evropského hospodářského společenství
a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti
/sněmovní tisk 901-E/

Vláda předložila návrh na vyslovení předchozího souhlasu Sněmovny podle § 109i f) jednacího řádu Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu tak, aby umožnila jeho včasné projednání. Předložený návrh nyní uvede ministr vnitra Jan Kubice. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážené dámy, vážení pánové, vláda předkládá oběma komorám Parlamentu k vyslovení jejich předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění platné nařízení č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti. S ohledem na svůj právní základ a na jednací řády Poslanecké sněmovny a Senátu podléhá návrh nařízení předchozímu souhlasu obou komor Parlamentu. Návrhem nařízení nedochází k rozšiřování pravomoci Evropské unie, ale pouze k normativní úpravě dosavadní faktické role Evropského univerzitního institutu při správě historických archivů Evropské unie.

Účelem návrhu nařízení je doplnit platnou právní úpravu historických archivů institucí Evropské unie. Historické archivy řady institucí Evropské unie jsou na smluvním základě uloženy v Evropském univerzitním institutu ve Florencii, kde jsou zpřístupněny veřejnosti. Návrh nařízení pouze potvrzuje úlohu Evropského univerzitního institutu při správě těchto historických archivů a vytváří pevný právní základ, aby zde byly uloženy nadále. Záměrem úpravy je poskytnout přístup do historických archivů na jediném místě a podpořit tím jejich využívání a výzkum.

Podle návrhu nařízení mají všechny instituce Evropské unie své historické archivy povinně uložit v Evropském univerzitním institutu. S ohledem na zvláštní povahu jejich činnosti tvoří výjimku pouze Soudní dvůr Evropské unie a Evropská centrální banka, které tak budou moci učinit dobrovolně. Papírové archivy budou podle návrhu nařízení nadále fyzicky uloženy v Evropském univerzitním institutu. U elektronických archivů budou za jejich dlouhodobé uchovávání odpovídat instituce, které je vytvořily. Návrh nařízení nemá vliv na vlastnictví historických archivů, které zůstane zachováno původcům. Evropský univerzitní institut bude zajišťovat zpřístupnění historických archivů veřejnosti a jejich odbornou správu, která bude financována ze souhrnného rozpočtu EU.

Předložený návrh vítáme a považujeme jej za velmi přínosný. Je důležité, že návrh garantuje jednotnou odbornou správu archiválií institucí Evropské unie. Pozitivem je určení jediného místa pro uchování archiválií Evropské unie a zajištění dlouhodobé péče o ně.

Projednávání návrhu nařízení v pracovních orgánech Rady stále pokračuje, nicméně již bylo dosaženo shody na jeho podstatných rysech. Nadále jsou diskutovány detaily úpravy mechanismu financování z rozpočtu Evropské unie.

Návrh nebude mít přímý dopad na státní rozpočet ani právní řád České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Krupka má náhradní kartu č. 11.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny přikázala svým rozhodnutím č. 51 ze dne 21. ledna tohoto roku tento návrh k projednání výboru pro evropské záležitosti a stanovila mu lhůtu do 6. února 2013 do 10 hodin. Výbor návrh projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 901/E/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru poslankyně Dana Váhalová a informovala nás o jednání výboru a také přednesla návrh usnesení Sněmovny. Prosím.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dobré téměř odpoledne.

Myslím, že pan ministr dostatečně návrh nařízení Rady odůvodnil. Já bych se tedy jenom k tomuto připojila s tím, že výbor pro evropské záležitosti se včera, 6. února, materiálem podrobně zabýval a přijal jednomyslně také doporučující usnesení ve znění: Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace prvního náměstka ministra vnitra Mgr. Jaroslava Hrušky, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslankyně Dany Váhalové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje předchozí souhlas s návrhem nařízení Rady, kterým se mění nařízení č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti.

Děkuji za pozornost a podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP