(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Ohlídal bude ještě reagovat. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře, já si neodpustím a musím na některá vaše vyjádření reagovat. Vy jste si pochvaloval jakousi finanční stabilizaci v našem českém školství, ovšem je otázka, na jaké úrovni se stabilizuje. Já myslím, že stabilizace současná není příliš příznivá a není čím se moc chlubit. To, že učitelé jsou třeba v regionálním školství, na základních a středních školách odměňováni podstatně méně než v jiných povoláních, která vyžadují vysokoškolské vzdělání, to, že jejich platová úroveň je daleko nižší než ve vyspělé Evropě, tak i když jejich současnou úroveň zastabilizujeme, tak nemůžeme být s těmi skutečnostmi, které jsem říkal, spokojeni.

Vy jste si pochvaloval velmi situaci v oblasti vysokého školství. Já jsem také připustil, že k jistému navýšení došlo, ale v té nejpodstatnější činnosti, v činnosti vzdělávací, bohužel finanční částky věnované na toto vzdělávání jsou na nižší úrovni než v předcházejících letech. To krásně dokázal ukazatel průměrného výdaje na jednoho studenta na veřejných vysokých školách.

Vy mluvíte o zvýšení prestiže. To samozřejmě je nutné - zvýšit prestiž učitelského povolání. A souhlasím s vámi, že to není jenom platová otázka, i když ta z hlediska společenského je velmi důležitá. Já například vidím, že vláda sice hovoří o zvýšení prestiže, ale na druhé straně proti tomu koná jakési konkrétní kroky. Nevím, jestli jste správně informován, nebo dokonce vůbec informován, pane ministře, o tom, že já a moji kolegové jsme podali jakousi novelizaci trestního zákoníku, v rámci které se zvyšuje právní ochrana učitelů včetně trestněprávních záležitostí, protože prestiž učitelů je v ČR zvlášť v regionálním školství taková, že bohužel stále se zvětšuje počet agresivních, dokonce fyzických útoků na učitele ze strany studentů, žáků, a dokonce i rodičů, a přesto vláda - tento zákon má přijít do prvního čtení - vyjádřila negativní stanovisko vůči tomuto návrhu. Takže já bohužel, pane ministře, stále vidím jakési rozpory mezi tím, co se říká například o prestiži učitelů, a na druhé straně tím, co vláda koná.

Takže já bohužel, i když s některými vašimi vyjádřeními musím souhlasit, tak z celkového hlediska mám stále velmi skeptické hledisko na vývoj českého školství, aspoň v nejbližších dvou letech, a nemohu z obecného hlediska souhlasit s tím vším, co jste říkal. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pane ministře, budete ještě reagovat? (Ano.) Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Já už, pane předsedající, jenom velmi stručně snad k jedné věci.

Pane poslanče, určitě můj postoj k této věci není, že bych se, vašimi slovy, snad tím rozpočtem chlubil. Já jsem se jenom snažil konstatovat stav a srovnat ho s předcházejícím obdobím. A tam skutečně některé pozitivní signály vidím a musím to konstatovat jako pozitivní skutečnost, že se v rámci velmi obtížné ekonomické a rozpočtové situace podařilo dosáhnout takto za daných okolností příznivého rozpočtu pro oblast školství.

Samozřejmě že pokud jde o třeba platy pedagogických pracovníků, tam by měl být pro nás zajímavý jiný srovnávací ukazatel, a to bohužel ne srovnávání průměrného platu pedagogického pracovníka se zeměmi, jako je Finsko, Dánsko či Německo, ale musíme srovnávat platy našich pedagogických pracovníků se zeměmi, jako je třeba Slovensko, Maďarsko nebo Polsko, a tam už to srovnání pro ČR zdaleka tak nepříznivé nebude. Takže já se samozřejmě i v budoucnu budu těšit na to, že se nám pro vzdělávací systém podaří získat co nejvíce finančních prostředků, že budou efektivně využity, ale za daných okolností musím konstatovat, že rozpočet, který je pro oblast vysokého školství, pro oblast regionálního školství v roce 2013, je rozpočet, který vytváří stabilní finanční prostředí a umožňuje rozvoj.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy k této interpelaci, k tomuto bodu? Není tomu tak, takže rozpravu končím a ptám se pana kolegy Ohlídala, jaké navrhuje usnesení.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane místopředsedo, vzhledem k tomu, jaká je současná situace ve sněmovně, usnesení navrhovat nebudu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Takže pokud žádný návrh usnesení nepadl, můžeme ukončit projednávání této interpelace a přistoupíme k další interpelaci pana kolegy Ohlídala na pana ministra Fialu ve věci realizace projektů v operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 842. K tomuto bodu otevírám rozpravu. Pan kolega Ohlídal bude první.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, i tato interpelace měla prodlevu více než půl roku mezi jejím podáním a jejím řešením, takže i já musím konstatovat, že možná některé záležitosti s ní spojené už nebudou zcela aktuální. Co je však ve své podstatě aktuální, že v případě minimálně dvou projektů v rámci programu VaVpI je situace mírně řečeno, diplomaticky řečeno, napjatá. Ohledně těchto dvou projektů jsem se právě zmiňoval ve své písemné interpelaci. Týká se to především velkého projektu ELI, to je ten projekt s velmi výkonným laserem, a projektu BIOCEV. To je projekt, který se týká víceméně biologického výzkumu. V obou dvou případech evidentně dochází a i docházelo v minulosti ke zpoždění jejich realizace, především ke zpoždění realizace a vybudování odpovídající infrastruktury. Situace se v současné době zdá poměrně kritická v tom směru, že i přes žádosti, i přes to, že tyto žádosti o prodloužení termínů splnění jednotlivých kroků, nebudou tyto kroky ani v těch prodloužených termínech splněny. Takže já jsem si pozorně přečetl odpověď pana ministra a musím konstatovat, že otazníky nad těmi dvěma projekty, přesněji řečeno nad plněním záměrů a cílů v rámci těchto projektů, stále existují.

Proto bych chtěl pana ministra požádat, aby nás teď, v této chvíli, seznámil s aktuálním stavem i s poněkud podrobnějším popisem toho, jak bude ministerstvo jako řídicí orgán v těchto záležitostech postupovat. Děkuji předem za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP