(9.40 hodin)
(pokračuje Chalupa)

Já se přiznám, že sdílím obezřetnost při projektech, u kterých dáváme čtvrt miliardy korun s prominutím bez výběrového řízení subjektům, které jsme si založili. Na druhou stranu si ale uvědomuji, že role Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigue Masaryka je rolí ojedinělou, a to neříkám jako člověk, který třináct let působil na radnici, kde ústav sídlí, a znám ho velmi dobře i z povodní. Velmi dobře. Ale přesto mám za to, že je tady potřeba postupovat velmi obezřetně. Je pravda, že byl proveden interní audit a že i interní audit tady shledal rizika a nedostatky v polovině loňského roku a uložil řešení problému tak, abychom se vyhnuli potížím na konci, různým korekcím, kterých bychom se rádi nedočkali, protože bychom je platili my sami nebo ústav jako takový.

Nicméně tedy musím říci, že se v tuto chvíli, byť nadále zůstávají některé problémy k dořešení, domnívám, že k odstranění řady problémů došlo a že můžeme nějakým způsobem postupovat dál. Bohužel v tuto chvíli nemohu říci, že se tak stane s jistotou absolutní, protože některé problémy přetrvávají, zejména pak z hlediska spolupráce s ústavy, které v řadě případů již vypracovávaly věci jiné, pod jinými resorty, než je vypracováno tady, ale věřím, že tento projekt dovedeme posunout dál.

Chtěl bych paní poslankyni prostřednictvím pana místopředsedy poděkovat za její upozornění a nabídnout jí jinou záležitost, než o které mluvila, tedy průběžná informovanost, protože ona sama je členkou rady státního fondu. Pokud má zájem, tak bude informována předem o každém jednání, které tady proběhne, aby se mohla osobně účastnit a byla přesvědčena o tom, že z pozice ministerstva nejde o pozici jakési diskriminace či obstrukce, ale snahy najít řešení tak, abychom se vyvarovali těchto věcí, zejména pak v posledních měsících.

Co se týká oné přílohy 2 a projektů, o kterých hovořila. Já se přiznám, že ač mám stejnou tabulku jako ona, tak nejsem schopen v tuto chvíli u těchto položek říkat, kdy který byl odevzdán, protože to opravdu nevím. Na druhou stranu musím říci jedno, že jestli tady existuje v položkách celkem deseti projektů projekt, který mě zajímá, jak byl realizován, tak je to projekt zadaný dvanáct dnů před mým nástupem na ministerstvo, jehož celková částka je 11,5 mil. bez DPH Je to, počítám-li dobře, asi dvakrát tolik co všechny ostatní projekty dohromady. Na rozdíl od ostatních projektů, kde byly v řadě případů aspoň dva uchazeči, tak tady byl uchazeč jenom jeden.

U ostatních projektů, co se týká právního stanoviska, o kterém hovořila, tady musím říci, že to bylo toto právní stanovisko, které bylo vypracováno, které nám významně pomohlo při řešení 44 problematických projektů, které tady byly předmětem několika ústních interpelací, jakým způsobem se řeší, u kterých jsme tady informovali o vývoji 44 projektů v rámci problematické přílohy zdánlivě vyjednané, respektive vůbec nevyjednané mými předchůdci v Bruselu, ačkoliv se tvrdilo, že vyjednána byla.

Co se týká ostatních projektů a zejména čtyř, které jste zmínila, pak si vás dovoluji informovat o tom, že v této věci dnes zadám interní audit.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Hlásí se někdo další do rozpravy? Paní kolegyně Konečná. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Kolegové, kteří sedíte ve svých kancelářích, já vás uklidním, nemusíte běžet. Nebudu v tuto chvíli nic navrhovat. Když se díváte na televizi, tak ne, protože já panu ministrovi za tu odpověď děkuji.

Jak jsem řekla na začátku, někdy je to, že to tady v Poslanecké sněmovně je dlouho, možná i důvodem toho, že se o to začne zajímat třeba sám ministr, případně jeho lidé, a řešení mohou být správná. Pokud postup bude takový, jak pan ministr navrhl, určitě nebudu mít s tímto postupem problém.

Nicméně bych ho jen chtěla korigovat v tom, že není pravda, že zakázka bude bez výběrových řízení. VÚV samozřejmě musí dělat výběrové řízení v rámci tohoto projektu podle zákona o zadávání veřejných zakázek a rozhodně nemůže dojít k tomu, že by jakákoliv koruna z tohoto projektu, a o tom jsem přesvědčena, mohla být ztracena. To, co mě mrzí nejvíc, je to, jak jsem o tom mluvila, že ať už tento projekt bude realizován kdykoliv od této doby, tak ho nestihneme zabudovat či zakomponovat do připravovaných plánů, které máme mít, protipovodňových plánů, a že zdržení nás možná bude stát víc, než kdybychom si řekli, že projekt chceme dokončit, a obstrukce se tam nekonaly.

Nicméně znovu opakuji, děkuji panu ministrovi za jeho osobní aktivitu a věřím, že v této aktivitě bude nadále pokračovat, protože se jedná opravdu o velmi, velmi důležitý projekt. Pokud totiž zde kdokoliv, kdo psal tuto interpelaci, mluví o nehospodárnosti nebo neúčelnosti, tak se opravdu ptám, na základě čeho pracovníci státního fondu rozdělují peníze na protipovodňová opatření, když v České republice neexistuje metodika. Je to podle jejich pocitů, či možná odborného, méně odborného názoru? Já mám prostě pocit, že tento projekt měl být začátkem něčeho dál, a moc mě mrzí, že se táhne tak dlouho. Chtěla bych říct, že si nemyslím, že je správné, že následně vyplácíme peníze bez toho, abychom měli jakoukoliv analýzu, na co peníze potřebujeme.

Teď možná z praxe, kolegové. Každý z vás ve vašem městě ví minimálně o pěti místech, kde si myslí, že by bylo dobré postavit hráze, poldry, protože tam někdy tekla voda. Já vám garantuji, že pokud nebudeme mít tento projekt, tak nikdo nebude schopný prokázat, že tato opatření opravdu pomohou. Na druhou stranu vám na něj pracovníci státního fondu velmi rádi přidělí finanční prostředky, protože nemají podle čeho rozhodovat. Takže možná zde stavíme spoustu projektů úplně zbytečných a projekty, kde bychom opravdu protipovodňovou ochranu potřebovali, nejsme schopni postavit, protože už na ně prostě nezbývají prostředky.

To byl hlavní důvod mé interpelace. To byl apel na pana ministra v tom, aby se osobně zapojil do projednávání této věci, protože se přiznám, že jsem to opravdu intenzivně zkoušela řešit s lidmi z fondu, s lidmi z ministerstva, nicméně nikdy jsem se nedobrala k ničemu pozitivnímu, a tudíž jsem musela volit tuto formu interpelace a následně upozornění na problém.

Co se týká odboru ochrany vod a zadávání jeho zakázek, já jsem, pane ministře, nezpochybňovala projekt za 11 mil., já jsem zpochybňovala právě ty malé. A děkuji vám za ten interní audit a děkuji vám také za to, že si na tento odbor možná dáte větší pozor, než jste tak činil doteď, protože si myslím, že i podle informací, které mám, v něm prostě není vše v pořádku.

Nicméně nebudu k této interpelaci navrhovat žádné usnesení. Děkuji ministrovi za odpověď. Děkuji za jeho snahu a pevně věřím, že to touto interpelací nekončí a že nejpozději do konce tohoto roku začneme projekt realizovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Ještě někdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Ne. Vzhledem k tomu, že paní kolegyně Konečná nenavrhla žádné usnesení, tak nemáme o čem hlasovat a můžeme ukončit projednávání této interpelace.

Další písemná interpelace je interpelace pana poslance Miroslava Váni na předsedu vlády ve věci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Pan premiér na tuto interpelaci odpověděl ve sněmovním tisku 805 a projednání této odpovědi bylo přerušeno po uzavření rozpravy. Zbývá nám tedy hlasovat o návrhu pana kolegy Váni na vyslovení nesouhlasu s odpovědí pana premiéra, o kterém jsme minule nemohli hlasovat kvůli nedostatečnému kvoru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP