(9.30 hodin)
(pokračuje Konečná)

Čtyři smlouvy z deseti u tabulky číslo 1 byly uzavírány prostřednictvím zcela jiného odboru, a to odboru fondů EU. Odbor ochrany vod zde dělal pouze odborného garanta. To znamená, že buď vy, pane ministře, nebo paní Randová nás chcete vědomě klamat o těchto skutečnostech. Kladu si otázku, proč asi a jak si to mám vysvětlit. Pokud se totiž podívám na zbylé uzavřené smlouvy, celkem tedy šest kusů, a ty jsou opravdu uzavírány paní Randovou, zjeví se nám zajímavá skutečnost. Čtyři zakázky ze šesti, to znamená 70 % , jsou zadávány mezi společností DHI a VRV, které tyto zakázky vyhrály buď společně, nebo každá zvlášť. Pokud se podívám na historii paní ředitelky coby bývalé starostky Tábora a jednatelky Vodárenské společnosti Táborsko, s. r. o., kde za jejího působení společnost VRV dosáhla na dvě zakázky o velikosti 1,23 miliardy, tak domyšlení nechávám na každém z vás.

A nyní k těm uzavíraným smlouvám konkrétně. Pokud píšete, že je právní stanovisko ve věci právního posouzení problematických vodohospodářských projektů podaných do operačního programu Životní prostředí PO11 a PO12, tak bych vás chtěla upozornit, že tato zakázka nebyla vypsána zcela v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souladu s interními předpisy resortu. Tato zakázka byla zadána bez výběrového řízení, a to na základě osobní žádosti ředitelky odboru ochrany vod Ing. Hany Randové, která ji předložila vám, pane ministře, a vy jste to posvětil.

Proč nebylo realizováno výběrové řízení za téměř 2 miliony? Uvedená částka navíc vypovídá o záměrném vytvoření kalkulace tak, aby nebyla překročena právě částka 2 miliony. Smlouva byla podepsána v prosinci 2011 a její plnění bylo v řádu několika dní v prosinci. Cožpak to je běžnou praxí na státních úřadech požadovat správní služby z ruky? Proč byla smluvena zrovna tato advokátní kancelář a jak je možné, že zvládla dvoumilionovou smlouvu splnit během několika dní?

Smlouvy narážejí také na některá ustanovení některých zákonů. A především vy byste si měl dávat pozor, co vám vaši podřízení dávají k podpisu.

Když se podíváme na zbylých pět projektů, vyplývá z nich jasně, že odbor ochrany vod vypsal v listopadu 2011 celkem

šest zakázek. U jedné zakázky byla vypsána doba pro podání nabídek pouze čtyři dny, a to v četně soboty a neděle. Ze šesti zakázek byly čtyři zakázky vypsány na dobu realizace jednoho měsíce. Doba realizace zakázek v rozmezí jednoho měsíce se v reálném čase pohybuje mezi 15 až 22 pracovními dny, včetně vánočních svátků, a to navíc v případě, že dnem vydání rozhodnutí o vítězi výběrového řízení byla zároveň podepsána smlouva s dodavatelem, což předpokládám, je velmi nepravděpodobné. Ze šesti zakázek firma DHI, a. s., vyhrála dvě zakázky a na jedné je v konsorciu s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba. Vzhledem k situaci, že firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba vyhrála jednu zakázku a na jedné se spolupodílí s DHI, je možné říci, že čtyři zakázky vypsané na dobu jednoho měsíce vyhrály ve spolupráci firmy VRV a DHI.

Závěrem této části chci jen říci, že podle přístupu vašeho úřadu k řešení tak významného projektu kompetence k ochraně před povodněmi nesplnil a nezvládá. Důvěryhodnost takového úřadu nebo osob, které zpracovaly tyto údaje, je pro mne velmi nízká a argumentace kolem problematiky projednávaného projektu mě ani v nejmenším nepřesvědčila.

Pokud bude politická reprezentace sahat až na místa odborných vedoucích a ředitelů na nejvyšších orgánech státní správy, nebude tento problém asi nikdy vyřešen. Žádám vás proto, pane ministře, o zjednání pořádku nejen na státním fondu, ale i na odboru ochrany vod. Dále vás žádám o jasný jízdní řád schválení projektu a průběžné podávání zpráv o jeho průběhu. Pokud se tak nestane, chci, abyste na půdě Poslanecké sněmovny přednesl, jak budete postupovat při nesplnění jednotlivých vládních usnesení a směrnic EU. Tím myslím povodňové a rámcové směrnice o vodách. Jenom si nepřeji, aby pravdivost mých slov dokázaly v nejbližších letech samotné povodně.

Je totiž velmi zvláštní, že projekt, jehož realizace byla doložena usnesením vlády a jehož realizace má nadnárodní význam, je úředníky MŽP zdržován více než rok a půl, stejnými úředníky, kteří poté nemají problém zadat, převzít a zaplatit studie a posudky v hodnotě milionů během několika dní.

Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. K tomuto bodu otevírám rozpravu. Předpokládám, že pan ministr bude první vystupující. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážený pane místopředsedo, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dovolte mi, abych se k té obsáhlé výpovědi paní kolegyně vyjádřil, zejména pak k některým bodům.

Za prvé pro rekapitulaci těch, kteří tento projekt neznají. Jedná se o projekt, který v celkové výši 249 mil. 996 tis. Kč byl přidělen Výzkumnému ústavu vodohospodářskému Ministerstvem životního prostředí, které je zároveň zřizovatelem této instituce. To podtrhuji proto, že právě s ohledem na tento vztah považuji nikoli za obstrukční, ale korektní, aby s ohledem na to, že tak činí ministerstvo vůči sobě zřizované organizaci, postupovalo při kontrole a šetření toho projektu obezřetněji než u jiných. Protože s ohledem na příběhy, které na svém ministerstvu nalézám, nejsem zastáncem toho, že se mají dávat projekty někomu, protože jsme jeho zřizovateli, ale protože jsou nejlepší. A z tohoto pohledu míra vlastní obezřetnosti je podle mého názoru správná a od opozice bych očekával, že ji podpoří.

Druhou záležitostí je samotný proces projednávání té věci. Od odpovědi na interpelaci z 27. dubna loňského roku uplynulo těch zmiňovaných sedm osm měsíců, během kterých došlo k několika zásadním jednáním - 3. dubna, 23. května, 30. května, v srpnu roku 2012. A co já považuji za nejpodstatnější, je asi popsat aktuální stav.

Moji pracovníci vytýkali tomuto projektu několik bodů: za prvé nedostatečnou konkretizaci výstupů, nereálný harmonogram plnění, nedostatečné zdůvodnění a zejména konstataci, že se provádějí analýzy, nebo mají provádět analýzy, které už jinde a jinými provedeny byly, a že bychom činili stejnou práci dvakrát, nedostatečné rozpracování a nedostatečné vymezení předmětů veřejné zakázky.

Poslední jednání v této věci proběhlo včera a navazovalo na jednání z 8. ledna, respektive 24. ledna. Na těchto jednáních a na základě pokynů ministra z konce loňského roku byl pro tento projekt přidělen režim spolupráce s projektovou kanceláří, to je kancelář na ministerstvu, která stojí mimo odbor vod i mimo státní fond a která slouží k tomu, aby pomáhala a podílela se na realizaci těch nejsložitějších projektů, které máme. Věřím, že ta aktivita je ku prospěchu a že důsledkem toho je podle mého názoru vyjasnění si celé řady nejasností, které tento projekt provázely, a tak jak jsem byl informován svými pracovníky po včerejším jednání, máme za to, že celá řada věcí v tomto projektu vyjasněna byla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP