(9.10 hodin)
(pokračuje Oliva)

Druhý návrh, který zde mám k hlasování, je novela zákona o poštovních službách. Kolega Husák žádá o přeřazení tohoto sněmovního tisku číslo 755, bod 39, na dnešek, čtvrtek, po již pevně zařazených bodech po 11. hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 71, přihlášeno 81, pro 61, proti 4. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní, vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme přistoupit k projednávání bodu

173.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 51. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem osm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Sněmovny.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Přistoupíme k první interpelaci. Je to interpelace paní poslankyně Kateřiny Konečné ve věci postupu odboru ochrany vod a Státního fondu životního prostředí při administraci strategie před povodněmi, sněmovní tisk 793. Tato interpelace byla přerušena. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Jsem v této Sněmovně poměrně dlouho, tak jen varuji ty z vás, kteří by si chtěli dát kávu, že moje interpelace bude poměrně dlouhá, takže to určitě stihnou. Nicméně bych byla ráda, aby někteří z vás také zůstali, protože si myslím, že věci, které chci říci na tento mikrofon, jsou poměrně závažným pochybením a měli bychom se jimi jako Poslanecká sněmovna zabývat.

Nedávno jsem si zkoušela projít cestu z Malé Strany na Ministerstvo životního prostředí a trvá to přibližně hodinu pomalé chůze. Než jsme se dostali k odpovědi na mou interpelaci, trvalo nám to šest měsíců. Všechno zlé ale může být k něčemu dobré a i ta dlouhá doba, která mimo jiné přinesla změny na Ministerstvu životního prostředí, mi dává naději, že to, o čem teď budu hovořit, je minulostí a nové vedení tento bezmála dvouletý problém vyřeší. A byť bych mohla hovořit o každé větě, kterou mi pan ministr napsal, velmi dlouho, zaměřím se na nejdůležitější pasáže ministrovy odpovědi.

Úvodem je třeba zmínit, že se jedná o projekt, který by měl pomoci k účelnému čerpání finančních prostředků na protipovodňovou ochranu. Účelnost vynakládání prostředků je jedna z věcí, která nám však v případě OPŽP velmi často chybí. Nicméně bez realizace tohoto projektu bude vynakládání prostředků v oblasti protipovodňové ochrany postrádat nejenom účelnost, ale také efektivitu a vzájemnou provázanost.

Vážený pane ministře, ve své odpovědi na mou písemnou interpelaci na téma postupu ochrany vod a SFŽP při administraci strategie ochrany před povodněmi uvádíte: "Navrhovaná výše podpory projektu je 246 mil. Kč. Ministerstvo po pečlivém prostudování projektu a souvisejících dokumentů považuje za nutné před jeho zahájením dořešit všechny nejasnosti týkající se přípravy a schvalování dokumentů, včetně kontroly všech podpůrných materiálů a analýz zpracovaných pro samotný projekt."

Dovolte mi vám připomenout, že projekt strategie byl vypracován během tří let včetně nákladů pracovníky odboru ochrany vod ve spolupráci s odborníky Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM. Vycházeli z pilotních projektů, které se uskutečnily v rámci plnění úkolu ministerstva uloženého usnesením vlády číslo 562/2007 a plánu hlavních povodí České republiky zpracovat strategie povodňové ochrany pomocí přírodě blízkých a protierozních opatření v sedmi prioritních povodích.

Struktura projektu, rozpočet i výstupy jako samotná příloha projektu byly předloženy vedení Ministerstva a schváleny vaším předchůdcem, ministrem životního prostředí. Následně byl projekt včetně rozpočtu předložen vládě a byly na něj již uvolněny finanční prostředky ve výši 26,6 mil. Kč. Tento projekt byl v letech 2009 až 2012 podrobně prezentován v Senátu, u tří ministrů, u tří náměstků, vládě České republiky, nejméně dvakrát na Státním fondu životního prostředí, řídicímu výboru a naposledy v létě minulého roku poslaneckému výboru pro životní prostředí. Vše bylo vysvětleno a vše bylo všem jasné. Z vámi uvedené odpovědi však vyplývá, že prověřujete a rozporujete rozhodnutí vedení ministerstva včetně rozhodnutí ministra životního prostředí, prověřujete a rozporujete rozhodnutí vlády České republiky, prověřujete a rozporujete materiály, které váš odbor již prověřil a odsouhlasil v rámci vydání stanoviska k žádosti o podporu projektu z prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3, omezení rizika povodní, v prosinci 2009.

Nezdá se vám, pane ministře, podivné, že donedávna projekt, který vytvořilo samotné ministerstvo a bojovalo za něj všemi prostředky, je najednou tím samým úřadem zpochybňován?

Dále ve své odpovědi na písemnou interpelaci uvádíte: "Mezi zásadní nedostatky, které je možné konkrétně uvést, patří nejasná koncepce a s tím související velice nekonkrétní projektová dokumentace. Zcela nezřetelné vazby jsou mezi plánovanými pracemi a rozpočtem projektu, který byl opakovaně předpracován, ale ani po mnoha úpravách nejsou vazby jasné. Za nedostatečný je třeba označit také harmonogram plánovaných akcí včetně předpokládaných zadávacích řízení."

Co se týče vašeho odůvodnění, nejasná koncepce mě opravdu velmi udivila. Pokud ale zástupci Ministerstva životního prostředí a k tomu ředitelka ochrany vod na veřejných jednáních prohlašuje, že ona v přírodě protipovodňová opatření nikdy podporovat nebude, jak tomu bylo na nedávném veřejném projednávání protipovodňové ochrany Bečvy, a vždy bude prosazovat pouze technická řešení, tak je asi pochopitelné, že konkrétní lidé koncepci chápat nikdy nebudou a projekt nikdy nebude moci být spuštěn. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP