(16.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych se jen v podrobné rozpravě jen přihlásit ke svému pozměňujícímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 5448. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ptám se, kdo další ještě v podrobné. Pan poslanec Babák. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Michal Babák: Vážený pane předsedající, jenom v rychlosti. Dámy a pánové, chci se přihlásit k našemu pozměňovacímu návrhu, jak již jsem avizoval, ke sněmovnímu tisku číslo 715, a to je pozměňovací návrh pod číslem 5447.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál do podrobné rozpravy chce ještě doplnit? Pokud se nikdo nehlásí do podrobné, tak zřejmě můžeme podrobnou rozpravu ukončit. Končíme podrobnou rozpravu a myslím si, že není co hlasovat. Pan ministr už asi nemá nic, co by shrnul nebo řekl, ani paní zpravodajka. Takže v tom případě můžeme ukončit i projednávání ve druhém čtení sněmovního tisku 715, transparentnost akciových společností. To jsem ukončil.

 

Další bod je bod je bod číslo 117, což je opět pan ministr Blažek. Je to

117.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o počítačové kriminalitě
(Budapešť, 23. listopadu 2001)
/sněmovní tisk 890/ - prvé čtení

Požádám pana ministra, aby uvedl v prvém čtení tento vládní návrh, který tu máme poprvé. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, Úmluva o počítačové kriminalitě byla sjednána na půdě Rady Evropy, kdy byla otevřena k podpisu v Budapešti dne 23. listopadu 2001 a vstoupila v platnost 1. července 2004. Do současnosti tuto úmluvu podepsalo 48 států, přičemž ratifikační listinu uložilo 38 z nich. Česká republika připojila svůj podpis pod úmluvu již v roce 2005.

Úmluva je výsledkem čtyřletého vyjednávání skupiny expertů, tvořené nejen zástupci členských států Rady Evropy, ale též například zástupci Spojených států amerických, Kanady, Japonska a dalších. Jedná se o zatím první a jedinou mezinárodní smlouvu, která se komplexně zabývá kriminalitou páchanou skrze počítače, počítačové systémy, internet a jiné počítačové sítě a od svého vzniku se stala globálně respektovaným nástrojem pro potírání kriminality ohrožující moderní informační společnost. Cílem úmluvy je při zachování vysokých standardů ochrany lidských práv a svobod vytvořit mezinárodní právní rámec pro účinné potírání počítačové kriminality prostřednictvím harmonizace prvků skutkových podstat v oblasti této kriminality za účelem zajištění adekvátního postihu pachatelů, stanovení nezbytných vnitrostátních vyšetřovacích pravomocí pro zajišťování důkazů v elektronické formě a vyšetřování počítačové kriminality, jakož i zavedení pohotového a efektivního režimu mezinárodní spolupráce ve vztahu k trestným činům souvisejících s informačními technologiemi.

Protože všechny zejména právní překážky k tomu, aby Česká republika mohla k úmluvě přistoupit, byly odstraněny, dovoluji si vám tímto předložit návrh na ratifikaci této smlouvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď se měla ujmout slova zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Květa Matušovská, takže ji poprosím, aby to učinila.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že pan ministr řekl vše podstatné, a tak si dovolím požádat o přidělení nebo o přikázání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Otevírám obecnou rozpravu, nemám tady žádné uvedené přihlášky, takže se ptám, jestli se někdo v tomto prvním čtení hlásí do obecné rozpravy. Jestli se nehlásí nikdo, tak obecnou rozpravu hned ukončím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Trochu zagonguji. Je to tedy přikázání a my bychom se měli zabývat přikázáním výboru zahraničnímu. Ptám se, jestli má někdo ještě nějaký jiný návrh kromě zahraničního výboru. Pokud nikdo žádný jiný návrh nemá, budeme hlasovat aspoň zahraniční výbor.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 51. Přihlášeno je 164, pro hlasovalo 120, proti nula. Takže to bylo poměrně široce přijato.

 

Konstatuji, že vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, a my tím můžeme ukončit první čtení bodu číslo 117.

Jak jsem domluven s panem místopředsedou, že by se ujal řízení, tak mu to tedy předávám. Prosím pane kolego, můžete.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat projednáním dalšího bodu, kterým je

105.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o boji proti korupci úředníků
Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracovaná
na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii
(Brusel, 26. května 1997)
/sněmovní tisk 788/ - druhé čtení

Prosím pana ministra spravedlnosti, pana Blažka, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já jsem tuto úmluvu představil při prvním čtení, rád bych pouze konstatoval, že zahraniční výbor Sněmovny tuto úmluvu projednal a vyslovil s ní souhlas. Myslím, že můžeme tento materiál propustit do třetího čtení, o což vás žádám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Poprosím zpravodajku zahraničního výboru paní kolegyni Lenku Andrýsovou, aby odůvodnila usnesení výboru.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych navázala na slova pana ministra. Ano, tento tisk jsme projednávali na zahraničním výboru, a to 14. listopadu 2012. Přijali jsme usnesení, které doporučuje ratifikaci tady této úmluvy, a to se dvěma prohlášeními. Znění prohlášení máte k dispozici na webu Poslanecké sněmovny. První se týká vlastně části, která určuje trestní pravomoc České republiky v případech definovaných touto úmluvou, a další článek se týká toho, jakým způsobem se bude postupovat na soudech při prošetřování konkrétních případů. Tuto dohodu projednával už i Senát, schválil ji vlastně ve stejném znění i konkrétních prohlášení 6. prosince 2012. Takže usnesení máte k dispozici na webových stránkách Sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně, můžeme k tomuto bodu otevřít rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se někdo do rozpravy z místa? Protože tomu tak není, rozpravu končím. Pane ministře, přejete si závěrečné slovo? Ne. Tak.

Vzhledem k tomu, že nezazněl žádný návrh na usnesení, můžeme ukončit projednávání tohoto bodu. Přistoupíme k dalšímu bodu... (Hlasy z lavic sociální demokracie). Omlouvám se... (Konzultace mimo mikrofon.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP