(9.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Nechci připomínat takové experimenty, jako byla superhrubá mzda, které teď musíme rušit. Prostě pravicová vláda řadu reforem neměla dobře promyšlenu, v řadě reforem se udělaly vážné chyby, věcné a legislativní, a tohle se nesmí opakovat. Já podezřívám vládu, že i tuto reformu nemá dobře rozmyšlenu. Že příliš urychlila legislativní proces a tato ústavní norma byla předložena do Poslanecké sněmovny ještě předtím, než se podařilo najít shodu.

Pan ministr financí tady hovořil o tom, že na Ministerstvu financí fungovala pracovní skupina. Ano, to je pravda. Do této skupiny byli přizváni zástupci všech politických stran. To je pravda. Ale podobu tohoto zákona tato pracovní skupina nikdy neschválila. Členové této pracovní skupiny uplatňovali k zákonu připomínky, ale ty připomínky nebyly zcela zohledněny. To znamená, nelze vycházet z toho, že pracovní skupina ten zákon schválila, nelze vycházet z toho, že tím pádem byla ukončena politická debata. Vláda v určité fázi tu politickou debatu ukončila, vzala tento ústavní zákon a předložila ho do Poslanecké sněmovny. Dobře, pak ale musíme tu diskusi nahradit tady a musíme v ní pokračovat tady ve výborech Poslanecké sněmovny a na plénu Poslanecké sněmovny dříve, než zákon budeme hlasovat.

Pokud si pečlivě pročtete tento návrh, zatím bohužel bez znalosti prováděcího zákona, ale se znalostí důvodové zprávy, pak je myslím dobré si uvědomit, že parametry jednotlivých pásem zadlužení, to znamená ty klíčové parametry, podle kterých by se mělo regulovat zadlužování, ve skutečnosti během přípravy zákona zastaraly. Zastaraly značným způsobem. První fáze reakce, kterou navrhuje vláda, se týká okamžiku, kdy veřejný dluh České republiky bude 40 % hrubého domácího produktu. Ale tahle linie už se prolomila. Veřejný dluh překročil 40 % hrubého domácího produktu už v roce 2011. My teď máme začátek roku 2013. To znamená, první parametr byl již překonán. Druhou fázi reakce požaduje vláda v okamžiku, kdy veřejný dluh překročí 45 % hrubého domácího produktu. Dámy a pánové, tato hranice bude pravděpodobně prolomena už v závěru letošního roku. To znamená ještě dříve, než tento zákon začne platit, protože je navrhovaná účinnost od 1. 1. 2014. To znamená, druhý parametr bude prolomen na konci letošního roku. Je tedy evidentní, že zákon v mezičase zastaral, že tempo zadlužování této vlády je do té míry rychlé, že předběhlo původní záměry Ministerstva financí, a to je další důvod k tomu, abychom tento návrh zákona v Poslanecké sněmovně přepracovali. V žádném případě není možné také připustit, aby přijetí takovéto normy, která sváže rozpočtovou politiku vlády, znemožnilo příští vládě reagovat na vážné výkyvy v ekonomickém cyklu.

Je potřeba, aby tato norma počítala s tím, že i v příštích letech se česká ekonomika v důsledků vnějších vlivů může dostat do vážných problémů, že můžeme spadnout do hospodářské recese, a v takové situaci zákon musí umožňovat pružnost rozpočtové politiky. Není možné cíli vyrovnaného rozpočtu, cíli snížení tempa zadlužování podřídit hospodářský růst a životní úroveň občanů České republiky. Není možné konsolidovat veřejné rozpočty za cenu rozvratu veřejných služeb, za cenu rozvratu fungování státu a za cenu rozbití sociální soudržnosti společnosti. To znamená, požadujeme jako sociální demokraté, aby zákon počítal s tím, že můžeme v příštích letech procházet hospodářskými cykly, že mohou nastat hospodářské krize podobné té, kterou jsme absolvovali v letech 2008 a 2009, a zákon nesmí vládě svázat ruce. Vláda musí mít možnost na takto vážné výkyvy hospodářského cyklu reagovat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Těch připomínek, které bude uplatňovat sociální demokracie k návrhu zákona, je celá řada. Já jsem zmínil pouze ty klíčové, které pokládáme za absolutně nepřekročitelné výhrady, které sociální demokracie k této normě uplatňuje a bude během veřejné debaty uplatňovat. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici prováděcí zákon a ani ho v nejbližších dnech k dispozici mít nebudeme, chci jednoznačně navrhnout, abychom přerušili a odročili projednávání této ústavní změny do doby, než do Poslanecké sněmovny bude předložen prováděcí zákon k tomuto ústavnímu zákonu. Je to formální návrh, který přirozeně jsem připraven zopakovat v závěrečné fázi diskuse. Navrhuji, abychom tady přerušili projednávání této ústavní změny a jako odpovědná Poslanecká sněmovna vyčkali na předložení konkrétního prováděcího zákona.

Chci také jasně deklarovat, že sociální demokracie má zájem na tom, aby naše země v příštích letech nepřekročila 60% limit zadlužení. My si nepřejeme, abychom prolomili veřejný dluh ve výši maximálního limitu 60 %, a jsme připraveni hledat věcná a rozumná řešení. A pokud se shodneme na tom, že tato ústavní změna po nezbytných úpravách takovéto řešení představuje, pokud se shodneme na tom, že takováto ústavní změna přispěje k tomu, abychom nepřekročili 60% limit zadlužení České republiky, pak jsme připraveni jako sociální demokraté udělat vše pro to, aby tento ústavní zákon mohl být schválen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. A předtím, než budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášeno 10 poslanců, mi dovolte přečíst další omluvy z dnešního jednání Poslanecké sněmovny. Nejprve chci omluvit paní předsedkyni Miroslavu Němcovou, která se omlouvá z dnešního jednání do 11. hodiny. Dále pak se omlouvá paní poslankyně Kristýna Kočí, a to ze zdravotních důvodů, na celý den dnešního jednání.

Dámy a pánové, jsme v obecné rozpravě, budeme pokračovat. Udělím slovo panu poslanci Václavu Votavovi, připraví se pan kolega Ladislav Šincl. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi také, abych i já vyslovil určitý názor a stanovisko k předloženému vládnímu návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Chtěl bych jednoznačně říci a opakovat i po svém předřečníkovi, že sociální demokracie podporuje snižování zadlužení České republiky, a tedy v jisté formě i dluhovou brzdu, ale již úvodem musím říci, že ne v parametrech tak, jak ji předkládá vláda. Vládou schválená podoba finanční ústavy je prostě v této podobě pro sociální demokracii nepřijatelná. Chci také zdůraznit, že se jedná o ústavní zákon, a tedy že k jeho přijetí je potřeba i hlasů opozice. A že je třeba také s opozicí o tomto zákonu diskutovat a najít konsensus tak, aby mohl být přijat. K přijetí ústavní většiny je také samozřejmě třeba vyjádření Senátu, souhlasu Senátu, ústavní většiny v Senátu. A je třeba i předložit návrh prováděcího zákona souběžně s tímto zákonem. I o tom již tady byla řeč. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP