(11.40 hodin)
(pokračuje Blažek)

Ještě jsem tady připravoval různé věci, které se týkaly naprosto neoprávněné kritiky toho, že v trestním řízení se mnoho let nic neděje, protože i tato Sněmovna schválila v tomto volebním období spoustu významných změn trestního řízení i změn, které se týkaly věcí a institucí, které jsou spojeny přímo s trestním řízením. Nicméně předpokládám, že o tom bude diskuse, takže k tomu se ještě vyjádřím.

Rád bych také řekl, že já už jsem někdy v říjnu či v listopadu oznámil na tiskové konferenci s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, že začínáme práci na novelizaci trestního řádu, která spočívá v jednoduché věci - zjednodušení trestního řízení. Ten zákon v dnešní podobě, jak je, opravdu vede ke komplikacím, které mohou způsobovat různé problémy vedoucí někdy i k délce nepřiměřené řízení.

Dovolte mi, abych Sněmovnu teď seznámil s tím, jak doposud probíhá amnestie, neboť si myslím, že Sněmovna má právo tyto informace znát. Amnestie byla vyhlášena dne 1. 1. 2013 po 13. hodině, přičemž v podrobnostech odkázal (prezident) na webové stránky Pražského hradu. Hned ten den byla ministrem spravedlnosti svolána na 17. hodinu operativní porada na Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky a současně začal z rozhodnutí generálního ředitele Vězeňské služby České republiky zasedat nepřetržitě krizový štáb, který vedl doktor Daniel Volák, první náměstek ministra, a další členové byli generální ředitel Vězeňské služby plukovník Dohnal, předseda Městského soudu v Praze a zástupce Kolegia předsedů krajských soudů doktor Sváček a nejvyšší státní zástupce doktor Pavel Zeman.

Dovolte mi, abych označil průběh amnestie, pokud jde o propouštění amnestovaných osob odsouzených k trestu odnětí svobody, za mimořádně úspěšný, proběhl velmi rychle bez jakýchkoliv excesů. A já mohu jen poděkovat všem orgánům justice včetně Vězeňské služby za neuvěřitelně kvalitní výkon, který dokázaly v této věci předvést.

Opakuji, že k 16. 1. 2013 bylo celkově ze všech českých věznic propuštěno 6 337 odsouzených. Dále ale budou probíhat soudní jednání, která se budou týkat nepodmíněných trestů odnětí svobody a samozřejmě těch, které jsou v televizi a v médiích nejvíce, těch takzvaných zastavovaných řízení. Stav vězeňské populace ke dni 14. 1. 2013 je celkem 16 310 vězněných osob, z toho je odsouzených 14 112, obviněných je 2 164 a 34 chovanců je v detenčních ústavech.

Pan premiér zde hovořil o trestní politice českého státu za posledních dvacet let. Já bych teď velmi rád řekl některá čísla pro srovnání, z nichž vyplývá, že v rámci Evropy jsme, pokud jde o tresty odnětí svobody, opravdu státem, který tento trest ukládá nejčastěji.

Nyní dovolte, abych se podle seznamu státních zástupců vyjádřil k nejsledovanějším mediálním případům. Zdůrazňuji a opakuji, že závažnost těchto případů vyplývá ze zprávy nejvyššího státního zástupce a vrchních státních zástupců, není posuzovaná mediálním zájmem, ale závažností podle trestního zákona. Zpracovali jsme pro Poslaneckou sněmovnu takový přehled, jak se ty kauzy vyvíjely od té doby, co vznikly, a jakým způsobem průběh probíhá před orgány činnými v trestním řízení. Přečtu, prosím vás, ty nejzásadnější. Podrobností by k tomu bylo více, potom je rád komukoliv ukážu. Mám k tomu takovou docela velikou tabulku, ale celou ji čísti nechci.

Za prvé je to případ Hálek a spol. neboli investiční fond Trend. Trestní stíhání začalo sdělením obvinění v roce 1997 a trvá šestnáct let. Opakuji - šestnáct let. Důvodem jsou opakovaná vracení do přípravného řízení i soudu prvního stupně. Tedy důvodem jsou fakta, která lze velmi stěží přičítat obviněným, ale chybám na straně státních orgánů spočívajícím v tom, že se - když to vysvětlím - vracely různé typy obžalob pro jejich nekvalitu znovu státním zástupcům a některé další věci v tomto řízení. Ale opakuji - šestnáct let.

Za druhé Chvalovský a spol. Tady začalo trestní stíhání v roce 2011 a trvá dvanáct let. Věc byla vrácena třikrát do přípravného řízení a též vrácena soudu prvního stupně. Tedy i zde jsou důvody průtahu dány na straně státu.

Za třetí Slabihoud a spol. Zde začalo trestní stíhání roku 1999 a trvá čtrnáct let. Vyšší soudy nižším soudům pro nerespektování judikatury a nesprávné hodnocení důkazů. I zde jsou důvody průtahů spíše na straně státu.

Za čtvrté Kaplanová a spol. Stíhání začalo v roce 2001 a v roce 2008 odvolací soud vrátil věc do přípravného řízení z důvodů vážných chyb při jeho zahájení. I zde jsou důvody průtahů spíše na straně státu.

H-System. Stíhání bylo zahájeno v roce 1999, trvá tedy čtrnáct let. I zde docházelo k rozdílnému pohledu na věc mezi soudy zvláště v otázce trestu. Hlavní pachatel Smetka byl již pravomocně odsouzen a amnestie se jej netýká. Podotýkám, že jeden z poškozených, a to už jsem říkal a zopakuji to znova, který neuplatnil náhradu škody v trestním řízení, se domohl svých práv v civilním řízení a civilní soud neuznal námitku žalovaných, že nebudou-li pravomocně uznáni vinnými, nemůže civilní soud rozhodovat o náhradě škody, a naopak ji přiznal.

Za šesté Český dům. Trestní stíhání začalo v roce 2004 a trvá tedy osm let. Soud prvního stupně už dvakrát obžalované zprostil, věc mu však vždy vrátil soud odvolací. Tedy i zde délka řízení se dá stěží přičítat obžalovaným nebo jenom žalovaným, jak často čtu.

Za sedmé Bena a Tukový průmysl. Trestní stíhání zahájeno v roce 2002 a trvá přes deset let. Délka přípravného řízení trvala devět let. To znamená, devět let trvalo státu, než byl schopen podat obžalobu. Je zde více obviněných a věc se postupně rozdělila na dvě různé kauzy.

Za osmé Berka a spol. Trestní stíhání začalo v roce 2003 a bylo postupně rozšiřováno o skutky až do roku 2008. Po podání obžaloby uplynulo pět let do vynesení rozsudku. Značnou část doby docházelo k odnímání a přikázání věci mezi jednotlivými krajskými i vrchními soudy. Rozeslání rozsudku trvalo osm měsíců. Nerad to říkám, velmi mě to mrzí, ale i tady není možné říci, že průtahy v tomto soudním řízení jsou způsobovány jenom a pouze obviněnými. Jsou to i chyby, a velké chyby, na straně státu.

Za deváté Konečný - Lédl. Trestní stíhání bylo zahájeno v roce 2003 a pak bylo pro duševní poruchu obviněných přerušeno, což je trvající stav. Zde nejde o průtahy na straně státu, ale změnu stavu nelze očekávat.

Za desáté Pitr a spol. Zde bylo trestní stíhání zahájeno v roce 2004 a pak opakovaně celkem čtyřikrát, protože byla předchozí usnesení o zahájení státním zástupcem zrušena. Tedy i zde je značná část důvodů průtahů na straně státu. Stíhání trvá devět let a nikdy nebyla podána obžaloba. Prosím vás, hovořím o tom případu, který běží. Víte, že s panem Pitrem je toho spojeno více, ale hovořím o tom, o čem se hovoří teď.

Za jedenácté Takáč - KTP Quantum. Stíhání od roku 2002, trvá tedy jedenáct let, přičemž byla věc opakovaně po podání obžaloby vrácena státnímu zástupci k došetření. Nyní je u soudu prvního stupně po jedenácti letech.

Tejkal - Private Investors. Stíhání zahájeno v roce 2001 a trvá dvanáct let. Obžaloba byla podána až po devíti letech.

Za třinácté Union banka. Stíhání zahájeno v roce 2003, trvá tedy přes devět let. Obžaloba byla podána až roku 2010. Byly zde velké spory mezi dozorovým a nadřízeným státním zástupcem o rozsah obžaloby.

Za čtrnácté Moravia Banka. Stíhání zahájeno 1999, trvá tedy třináct let. Byl zde rozpor mezi názory soudu první a druhé instance, ale rozeslání rozsudku trvalo deset měsíců.

Za patnácté První družstevní záložna. Stíhání zahájeno roku 2000, trvá tedy dvanáct let. Byly zde rozpory soudu ve věci právní kvalifikace a na promlčení. Samotný soud prvního stupně rozhodoval o obžalobě šest let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP