(20.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 260, přihlášeno 140, pro hlasovalo 83, proti 47. Bylo to přijato. Můžeme dále.

 

Poslankyně Patricie Kotalíková: Bod B6, zdvojnásobení kompenzace náhrad pro živého dárce. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr? (Ministr souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 261, prohlášeno je 140 poslanců, pro hlasovalo 134, proti jediný. Takže toto bylo nakonec přijato.

 

Poslankyně Patricie Kotalíková: Bod B7, fikce možnosti odběru cizince. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 262, přihlášeno je 140, pro hlasovalo 54, proti 73. Toto bylo zamítnuto. Další.

 

Poslankyně Patricie Kotalíková: Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy poslance Béma a zbývá hlasovat můj pozměňovací návrh pod C2, protože C1 je nehlasovatelné díky přijetí A1. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: C2 souhlas. Pan ministr? (Pan ministr souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Hlasování má pořadové číslo 263, přihlášeno je 140 poslanců, pro hlasovalo nyní 136, proti jediný. Toto bylo přijato.

 

Toto byl poslední pozměňovací návrh. Jenom se zeptám, jestli nám náhodou něco neuniklo. Pokud by někdo něco neřekl, že uniklo, tak jsme odhlasovali všechny pozměňovací návrhy. To znamená, že bychom nyní měli hlasovat o zákonu jako o celku. (Ano.)

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, transplantační zákon, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, podle sněmovního tisku 825, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." Předpokládám, že stanovisko zpravodaje je souhlasné a stanovisko ministra taky. Hlasujeme tento text usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 264, přihlášeno je 141, pro hlasovalo 139, proti nula. Výsledek je, že to bylo přijato. To znamená, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní poslankyni, zpravodajce, děkuji ministrovi a končím projednávání bodu číslo 119.

Na řadě je nyní bod číslo 115. Předám řízení panu místopředsedu Olivovi.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobrý večer kolegyně a kolegové. Dříve než přistoupíme k dalšímu bodu, tak bych vás ještě seznámil se dvěma omluvami. Jednak z odpoledního jednání se omlouvá pan poslanec Jiří Koskuba a pan poslanec Antonín Seďa z pracovních důvodů.

 

Nyní můžeme přikročit k projednání bodu s pořadovým číslem 115, kterým je

115.
Vládní návrh na vydání zákona o obětech trestných činů
a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
/sněmovní tisk 617/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pan ministr spravedlnosti Pavel Blažek a zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Weberová. Pozměňovací návrhy jsme obdrželi ve sněmovním tisku 617/3.

Můžeme k tomuto bodu otevřít rozpravu. Mám tady první písemnou přihlášku do rozpravy, je to pan poslanec Pospíšil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi v rámci třetího čtení u tohoto důležitého zákona, který úplně nově upravuje postavení obětí trestných činů, odůvodnit svůj pozměňovací návrh, který byl načten pod písmenem D a který vzhledem k tomu, že jsem se nemohl účastnit druhého čtení, načetla zpravodajka paní Ivana Weberová, které chci za to poděkovat.

Já vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který řeší velmi bohulibou činnost a věc. Upravuje pravidla pro vyplácení peněžité pomoci oběti trestného činu, které bylo poškozeno trestným činem zdraví, nebo jí byl dokonce zničen život. Pak takováto peněžitá pomoc přísluší pozůstalým osobám. Dosud se tato pomoc vyplácela na základě vyhlášek vydaných Ministerstvem zdravotnictví, nicméně nový občanský zákoník tuto formu výpočtu náhrady za poškozené zdraví ruší, a proto bude třeba přijmout tento pozměňovací návrh, který víceméně reflektuje existenci nového občanského zákoníku, a nově by tak bylo jasně konstatováno, pokud přijmete můj pozměňovací návrh, že za těžkou újmu na zdraví, která je definována v trestním zákoníku, by oběti trestného činu příslušela od státu peněžitá pomoc ve výši 50 tisíc korun, v případě tzv. lehké újmy na zdraví pak částka 10 tisíc korun, a kdyby nedej bože došlo k tomu, že oběť trestného činu přichází o život, tak pro pozůstalé bude od státu poskytována peněžitá pomoc ve výši 200 tisíc korun.

Chci konstatovat, že tato peněžitá pomoc od státu neřeší náhradu újmy, kterou může oběť trestného činu požadovat a vyžadovat po pachateli trestného činu. Je to něco navíc, jakýsi bonus, aby oběť v okamžiku zásahu dostala okamžitě peněžitou částku od státu, s kterou může nakládat, za kterou si může zaplatit právní služby, nebo naopak může z toho financovat své jiné potřeby, pokud jí zásah do jejího života a do jejího zdraví například neumožňuje vykonávat pracovní povinnosti.

Dámy a pánové, proto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

Dovolte mi ještě obecně říci jako osobě, která stála u zrodu tohoto nového zákona, že se jedná opravdu o historickou chvíli. Tento návrh zákona byl připravován už za Topolánkovy vlády, to znamená, je to návrh zákona, na kterém pracovaly koaliční vlády, ve kterých byla ODS více než pět let. Jedná se o právní úpravu, která přináší do Čech principy, které zná moderní trestní právo ve vyspělých státech celé západní Evropy. Nebudu zde opakovat věci, které už byly řečeny, ale zvláště například úprava práva na informace o oběti trestného činu, práva na možnost poskytnout jí odbornou pomoc ze strany neziskového sektoru, to jsou věci, které osobně považuji za velmi důležité, průlomové, a proto určitě stojí tento zákon za podporu.

Dovolte mi ještě říci jako člověku, který, jak jsem řekl, kdysi stál u zrodu tohoto zákona, že velmi dobré jsou také pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru. Ty výrazně posilují právo oběti trestného činu žádat peněžitou náhradu v rámci insolvenčního řízení a v rámci exekučního řízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP