(14.40 hodin)
(pokračuje Štětina)

Já jsem byl jako soudní znalec vyzván, abych posoudil, jestli jeden případ byl posuzován non lege artis. A skutečně, protože se jednalo o nemocnici, kde jsem dělal, tak jsem musel tento posudek odmítnout z podjatosti z jedné nebo druhé strany, ale skutečně se jednalo o to, že kdyby byl býval pacient na expektačním lůžku, tak samozřejmě na infarkt neumřel doma. (V sále je hluk!)

A nyní mi dovolte obrátit se k programovému prohlášení vlády, které bylo dohodnuto v koaliční smlouvě mezi ODS, TOP 09 a Věcmi veřejnými. Víte, když se koukám po kolezích a kolegyních, tak zde vidím pouze tři, kteří se zúčastnili asi 18denního maratonu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, promiňte. Dámy a pánové, prosím o klid. A zároveň prosím všechny, kteří jsou přihlášeni k pořadu schůze, byť vím dobře, že jednací řád nezná limit pro to, jak dlouho může řečník v této chvíli mluvit, ale já vás všechny prosím o vzájemnou ohleduplnost. Je přece možné přednést návrh k pořadu schůze tak, aby bylo zřejmé, o čem máme příště jednat, a nezaměňovat tuto žádost o zařazení nového bodu s tím, že vlastně už zahájíte vlastní jednání. Já rozumím, že to je zvláštní obstrukční praktika, která se tady v posledních týdnech množí, ale žádám vás o vzájemnou ohleduplnost. Nic jiného nemůžu udělat. Myslím si, že by nám to všem vzájemně prospělo. Nezaměňovat žádost o zařazení nového bodu, pakliže většina bude pro se mu plně věnovat.

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Štětina: Vážená paní předsedkyně, děkuji za upozornění, ale jedná se o tak zásadní věc, kterou musím zdůvodnit. Není možné jednou větou říct, že žádám o zařazení bodu, a potom mi na to samozřejmě nikdo neodpoví, protože tak jak je v tomto spolku poslanců a poslankyň zvykem, tak samozřejmě je to vždycky zásadně přehlasováno. (Potlesk poslanců VV.)

Já se domnívám, že toto není mimo mísu. Týká se to zdravotnictví, a proto mi dovolte, abych tento svůj krátký projev přednesl. Já nejsem člověk, který si libuje v nějakém dlouhém vypravování. Sami jistě víte, kolikrát jsem zde hovořil a že mé projevy nebyly dlouhé, ale nicméně u takto zásadní věci mi dovolte, abych ji zdůvodnil.

Čili jsem skončil tím, že jsem se zúčastnil jednání o zdravotnické politice, dnes jsou zde přítomni pouze tři lidé, kteří byli za jednotlivé strany účastni tohoto jednání. A já si nevzpomínám, že bychom navrhovali snižování počtu nemocnic nebo rušení celých nemocnic. Ano, hovořili jsme o ekonomice, o tom jistě, ale ne o tomto bodu.

Musím se také obrátit na vládní prohlášení, které se také týkalo Věcí veřejných, protože jsme ho podepsali, a v něm stojí: "Cílem vlády je zajistit občanům zdravotní péči na principu skutečné solidarity prostřednictvím moderního a udržitelného zdravotnictví." Předpokládá to reformu systému zdravotnictví, na které se musí podílet všichni hráči tohoto systému, jak máme uvedeno ve volebním programu Věcí veřejných, tedy poskytovatelé zdravotních služeb, to jest zdravotnická zařízení, dále jsou to plátci, tedy pojišťovny, a také samozřejmě ti, kterých se to týká, tedy pacienti. Je správné, že impuls ke změnám vyšel z Ministerstva zdravotnictví, ale Ministerstvo zdravotnictví by mělo pojišťovny koordinovat. Pojišťovny postupují ale jednotně právě kvůli Ministerstvu zdravotnictví. Úspory, které se údajně mají najít, budou jedině na úkor pacientů, a navíc jsou dělány takovým způsobem, že se ve výsledku stejně neušetří. Je velmi špatné rušit nemocnice direktivně z Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím pojišťoven, které nadiktují zdravotnickým zařízením smlouvy zatím jenom velmi krátkodobé. (V sále je neklid.) Je to zřejmě podle hesla "ber, nebo neber, tedy budeš, anebo budeš zrušen a zavřen". To je pro Věci veřejné nepřijatelné.

Samozřejmě při reformě zdravotnictví, která se týká snížení počtu lůžek na jednotlivých odděleních akutní péče, je třeba jednat zásadně se zřizovateli těchto zdravotnických zařízení a to jsou kraje. Zatím nemám takovou informaci, která by mě uklidnila, že s kraji se jednalo, že kraje souhlasí, a koneckonců v mnoha krajích, a týká se to i Královéhradeckého kraje, již restrukturalizace lůžek byla dávno provedena.

Velkým problémem je to, že různé nemocnice dostávají za stejné zákroky rozdílnou platbu. Takže například pokud má nemocnice dobrý kontakt a umí zatahat za nitky, dostane výrazně vyšší úhradu za zákrok než nemocnice, která takovéto možnosti nemá. Je proto třeba zveřejnit všechny smlouvy mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami, aby byly jasně viditelné rozdíly a ty se mohly následně odstranit. Čili cílem je jednotná platba, to znamená každému stejně.

A nyní už se blížím k závěru. Promiňte mi, jestli jsem byl tak dlouhý, ale dívám se na hodinky, nebylo to 20 minut.

Musím říci, že hlas zdravého rozumu musí znít jasně. Je třeba v tomto okamžiku mít na stole krizové řízení a vědět, jak bude postupováno po 1. 1. 2013. Je třeba okamžitě uveřejnit všechny dosud platné smlouvy mezi pojišťovnami a nemocnicemi, aby jakékoliv pochyby, které jsou o výhodnosti a na druhé straně nevýhodnosti nemocnic, nemohly být nějakým způsobem zneužity a nebo byly netransparentní. Je třeba naprosto spravedlivě, poctivě a fundovaně vybrat, co se má navrhnout ke zrušení a co se má navrhnout k restrukturalizaci, tak aby všechna zdravotnická zařízení v celé republice měla stejná pravidla, a hlavně k těmto závěrům by mělo dojít podle stejných kritérií. Je třeba zavést systém za stejný zákrok stejná úhrada, to znamená, že peníze jdou za pacientem.

Závěrem mi dovolte v této věci přednést dva zcela konkrétní návrhy. Navrhuji zařazení nového bodu této schůze Poslanecké sněmovny, to znamená Informaci ministra zdravotnictví k omezování zdravotních lůžek v České republice jako první bod po pevně schváleném programu. A za druhé svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Za několik týdnů je totiž velmi ohrožena zdravotní péče pro naše spoluobčany.

Já vám děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců VV.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec David Kádner má slovo.

 

Poslanec David Kádner: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, navrhuji zařazení nového bodu s názvem Informace ministra zdravotnictví o hrozícím propadu zdravotní péče v Ústeckém kraji.

Před 14 dny jsem zde, vážení kolegové a kolegyně, mluvil o tom, že za celou dobu, kdy jsem poslancem této Sněmovny, jsem nečelil takové záplavě podnětů jako právě v současné době, kdy je zcela zjevný, či cynický, k občanům naprosto necitlivý přístup pana ministra zdravotnictví a do jeho působnosti spadajících zdravotních pojišťoven, jehož výsledkem má být rušení nemocnic a zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro naše spoluobčany. Zcela oprávněné rozhořčení lidí rozhodně neutichá, ba naopak. (V sále je hluk.)

Rád bych teď pro vaši dokonalejší představu zaktualizoval informace o situaci v Nemocnici v Roudnici nad Labem, o které jsem podrobně hovořil před zmíněnými dvěma týdny, dnes také nově o Nemocnici Žatec, a začnu právě tou žateckou.

Takže tedy dobrý den z žatecké nemocnice. Na otázku, zda přišly nové návrhy smluv, odpovídají: "Ano, během posledních dnů přišly návrhy na uzavření smluv o poskytnutí a úhradě zdravotních služeb od všech v našem regionu stěžejních zdravotních pojišťoven." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP