(16.30 hodin)
(pokračuje Kubice)

Návrh zákona nebude mít negativní dopad na státní ani veřejné rozpočty. Aby však došlo k poskytnutí finančních prostředků z fondu česko-švýcarské spolupráce, je podmínkou švýcarské strany, aby byl návrh zákona do 30. června 2013 platnou součástí našeho právního řádu, s tím, že v době od 1. července do 31. prosince 2013 bude probíhat zkušební provoz centrálního registru zbraní a s nástupem účinnosti dne 1. ledna 2014 by byl spuštěn jeho plný provoz.

Závěrem bych pouze připomněl, že na oblast střelných zbraní se vztahuje směrnice Rady číslo 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008. Směrnice byly implementovány jak samotným zákonem č. 119/2002 Sb., tak jeho následnými novelizacemi. Nově navrhované změny jsou v souladu s požadavky práva Evropské unie pro tuto oblast.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo úvodní slovo ministra a teď prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Pajer.

 

Poslanec Jan Pajer: Dobrý den, děkuji vám za udělené slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, projednáváme první čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, který nám byl předložen pod sněmovním tiskem 856. Pan ministr návrh zákona představil poměrně podrobně, tak mi dovolte zaměřit se pouze na z mého pohledu hlavní změny, které tento návrh přináší.

Zásadním bodem předložené novely je zřízení centrálního registru zbraní jako neveřejného informačního systému veřejné správy vedeného Policií České republiky, jak už podrobně popsal pan ministr vnitra. Chtěl bych jenom připomenout: Náklady, které s tím jsou spojeny, hradí z 85 % švýcarská strana, díky čemuž se z rozpočtu Policie České republiky jedná o investici v řádu 1 100 000 korun.

Další změnou, kterou novela přináší, jsou podmínky přepravy zbraní a střeliva. Novela přichází s detailní a podrobnou právní úpravou včetně takového ustanovení, jakým je povinné vybavení dopravního prostředku přepravujícího zbraně či střelivo zařízením umožňujícím nepřetržité sledování takovéto zásilky i jejího pohybu včetně povinnosti mít toto zařízení ve vozidle během přepravy aktivní.

Dále novela zavádí možnost přezkumu zdravotního stavu držitele zbrojního průkazu, a to v případě důvodného podezření, že došlo ke ztrátě zdravotní způsobilosti držitele zbrojního průkazu. Tento institut je zaváděn zejména z důvodu toho, že se v této novele uvažuje o prodloužení platnosti zbrojního průkazu z pěti let na deset.

Novela dále zavádí institut možnosti vzdání se zbrojního průkazu či jeho určité skupiny. Věc je obsažena v novém § 26a a tato úprava je jedním ze zásadních momentů předložení novely. Vzdání se zbrojního průkazu lze učinit bez dalších formalit písemným oznámením příslušnému útvaru Policie České republiky s přiloženým zbrojním průkazem a zbrojní průkaz pak pozbude platnosti dnem doručení tohoto oznámení.

Za pozornost stojí také přechodná ustanovení k tomuto zákonu. Je zde navržena šestiměsíční amnestie na trestnost nedovoleného ozbrojování pro osoby přechovávající bez oprávnění zbraň vymezených kategorií nebo střelivo, pokud ji v této šestiměsíční lhůtě odevzdají Policii České republiky. Návrh pak umožňuje za zákonem stanovených podmínek legální znovunabytí této odevzdané zbraně. Jak je i v důvodové zprávě popsáno, Policie České republiky má s institutem této amnestie dobré zkušenosti. Naposled se v roce 2009 vrátilo mnoho nelegálně držených zbraní, což je znakem, že občané mají důvěru v policii a ve stát a pravděpodobně i věří této beztrestnosti a i touto cestou se dostane z oběhu spousta nelegálně držených zbraní či střeliva.

To by bylo asi vše. Závěrem mi dovolte poděkovat za pozornost a doporučit vám propustit tento návrh zákona do druhého čtení a přikázání jej výboru pro bezpečnost, jak navrhuje organizační výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže to máme zprávu zpravodaje a teď otevírám obecnou rozpravu, kde mám jako prvního přihlášeného pana poslance Víta Bártu. A pak se mi přihlásil pan poslanec Koskuba. Takže první dám slovo panu poslanci Bártovi.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, za prvé musím říci z opoziční lavice, že považuji za velmi pozitivní a přínosné to, že když se chce, tak pořizování registrů IT technologií vůbec může být pořizováno za ceny mravné. A myslím si, že toto je příklad něčeho, co kdybychom zde slýchávali častěji, lépe by se žilo v této zemi.

Myslím si, že vůbec podstata celé normy je norma velmi pozitivní a v kontextu toho, o čem se tady jinak dozvídáme kupříkladu na MPSV z hlediska předražených registrů anebo nefungujících registrů Ministerstva dopravy, je tento registr víc než příkladný. Nicméně přesto si dovolím upozornit na začátku v rámci obecné rozpravy v rámci prvního čtení na pozměňovací návrh, který si dovolím předložit k tomuto návrhu zákona.

Pozměňovací návrh se dotýká neletálních zbraní. Je zapotřebí si říci, že v České republice se s ohledem na škrtající se rozpočty Ministerstva vnitra, policie, jednoznačně prodlužuje doba dojezdu především zásahových jednotek Policie České republiky na úroveň 20 a často bohužel i více než 20 minut. Když jsem se pohyboval v posledních měsících mezi občany, tak jednoznačně mezi občany roste strach. Roste obava z možnosti přepadení ve vlastní domácnosti. A roste strach z toho, že lupič vstoupí do domácnosti v době, kdy zde občan, obyvatel, je. A v rámci konfrontace s tímto útočníkem, s tímto lupičem, bude ohrožen život a zdraví takovýchto osob.

Dlouhodobě jsem se zabýval a zabývám nyní tím, co pro takové občany učinit. Na půdě Poslanecké sněmovny na základě konzultace s některými svými bývalými kolegy z Policejní akademie jsem uspořádal seminář k tzv. otázce neletálních zbraní, nebo chcete-li nesmrticích zbraní, které by i amatéry nejen profesionální střelce mohly vést do situace k tomu, aby se mohli doma účinně bránit do onoho 20minutového a bohužel často i delšího příjezdu policie. Musím říci, že na dané aktivitě jsem se setkal se zajímavou spolupráci i s Johem Bokem a spolkem Šalamoun, který zastupuje řadu osob, které jsou odsouzeny za nepřiměřenou sebeobranu, často v naprosto absurdních situacích, jako je kupříkladu to, že lupič, který v nočních hodinách vstoupí do ložnice, kde spí pokojný občan, tak občan v noci popadnuvší první předmět, který má po roce, bránící se v šeru a noci komusi, kdo neoprávněně vlezl do jeho ložnice, je následně odsouzen za vážné ublížení na zdraví, a dokonce toto odsouzení má parametr i nepodmíněného trestu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP