(15.30 hodin)
(pokračuje Nekl)

K třetí odrážce - nerovnost podmínek. Z přirozenosti věci vyplývá, že podnikat v různých oborech činnosti může být různě obtížné. Je však zásadní chybou, je-li výchozí legislativní rámec pro různé obory různý. Nejmarkantnější příklad opět spadá do oblasti daně z přidané hodnoty, kdy není ve všech oborech zajištěno, aby sazba odváděné DPH na výstupu odpovídala sazbě DPH na vstupu. Dalším závažným jevem je daňová nerovnost v rámci jednoho oboru činnosti, kdy naprosto srovnatelné podnikatelské subjekty některé jsou a některé nejsou plátci DPH. Opět příklad z praxe: Potraviny, pokrmy uvedené do oběhu v zařízeních hostinské činnosti, v restauracích, jsou zatíženy základní sazbou DPH, zatímco všude jinde jsou potraviny zatíženy sazbou sníženou včetně potravin pořízených na zpracování v restauracích. Rozdíl v této daňové sazbě odvádějí podnikatelé na úkor svého zisku. Díky různým praktikám na hranici zákonnosti se mnoho subjektů uměle udržuje ve skupině neplátců DPH, tím jsou zvýhodněné a vytvářejí poctivým podnikatelům a plátcům DPH nekalou konkurenci.

A k tomu poslednímu - změny úřednických aparátů. V České republice podnikatelé, ale i ostatní veřejnost velmi trpí personálními změnami v řadách úředníků orgánů státní správy při politických změnách vyvolaných volbami nebo politickými změnami v průběhu funkčního období. Tím zpravidla dochází k přerušení projednávaných záležitostí, které podléhají časově náročnějšímu řízení. Úřady by měly bezvadně fungovat a sloužit obyvatelům bez ohledu na momentální politickou orientaci vítězů voleb, a to na všech úrovních státní správy. To se však neděje. Projednané záležitosti jsou odkládány, řízení přerušeno.

Zase příklad z praxe: V nedávné době byl zahájen provoz nového podnikatelského subjektu se zpožděním osmnácti měsíců, ke kterému došlo v souvislosti s politickými změnami na pražském magistrátu. Vyřizované dokumenty potřebné k zahájení činnosti se v průběhu změn na magistrátu ztratily, dokumenty s omezenou dobou platnosti svoji platnost pozbyly a celé náročné řízení bylo nutno zahájit znovu od samého počátku.

To je, vážené kolegyně a kolegové, jen několik problémů, nad kterými by se měli odpovědní vládnoucí zamyslet a pohled na malé a střední podnikání v příští zprávě prohloubit na to prostředí, ve kterém působí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní se přihlásil pan poslanec Jaroslav Plachý. Jako zpravodaj má přednost. Poté pan kolega Vít Bárta.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych zopakoval návrh usnesení tak, jak jej navrhoval -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová V podrobné rozpravě, pane zpravodaji. Teď jsme ještě ve všeobecné.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Omlouvám se.

V rámci všeobecné rozpravy mi dovolte, abych nejprve poděkoval Ministerstvu průmyslu a obchodu za zpracování sněmovního tisku 790, protože je zpracován na velmi vysoké úrovni. Každý, kdo má zájem se dozvědět, jak vypadal vývoj malého a středního podnikání a jeho podpora v roce 2011, tam všechno potřebné nalezne.

Rok 2011 byl rokem tři krize a statistika, která je v materiálu obsažena, to v podstatě potvrzuje. Dovolte mi ale, abych začal nejdříve podporou malého a středního podnikání v roce 2011, protože si myslím, že čísla, která jsou v tisku 790 uvedena, stojí opravdu za zmínku.

V rámci operačního programu Podnikání a inovace bylo k 31. prosinci 2011 rozhodnuto o podporách malým a středním podnikatelům ve výši bezmála 40 miliard korun. V dotačních programech bylo autorizováno k proplacení zhruba 16 miliard korun. V roce 2011 v rámci programu průmyslového výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu bylo podpořeno 427 projektů předložených malými a středními podniky, které byly podpořeny částkou 1,5 miliardy korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaložilo v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 3,8 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství realizovalo Program rozvoje venkova České republiky, v rámci kterého v roce 2011 proplatilo 469 projektům malých a středních podniků dotaci v celkové výši 1,6 miliardy korun.

Když sečteme tyto miliardy, které natekly do malého a středního podnikání, můžeme konstatovat, že historicky bylo dosaženo nejvyšší podpory malého a středního podnikání v České republice od jejího vzniku. Bohužel malé a střední podnikání, jak jsem řekl v úvodu, prochází rokem tři krize a statistika, která se týká malého a středního podnikání, nevykazuje výsledky, které by odpovídaly těmto desítkám miliard alokovaným v oblasti malého a středního podnikání. Připomenu jenom několik málo informací ze statistiky malého a středního podnikání.

Počet aktivních subjektů malého a středního podnikání mírně poklesl. Počet zaměstnanců se nepatrně odrazil ode dna. Výkony malého a středního podnikání vykazovaly nepatrný nárůst. Účetní přidaná hodnota ale v roce 2011 vzrostla o 85 miliard korun. Mzdy rostly o 2,7 %. Investice v oblasti malého a středního podnikání bohužel klesly o 3,6 %, což je vzhledem k té masivní podpoře poněkud překvapivé. Zahraniční obchod velmi slušně rostl. Statistika podle odvětví a účetní přidané hodnoty vykazuje následující: Průmysl nepatrně, ale rostl. Stavebnictví stagnovalo. Obchod opět rostl. Služby vzrostly o 2,5 %.

Podtrženo a sečteno, mohli bychom konstatovat, že se v oblasti malého a středního podnikání vzdor tomu, že se nacházíme v doznívající krizi, v jakési recesi, objevuje jakési světlo na konci tunelu.

Na závěr mi dovolte, abych se zmínil o dvou dalších věcech, které jsou v materiálu zmíněny. Jedná se o zákon o významné tržní síle, jehož projednávání bylo Legislativní radou vlády přerušeno 12. ledna 2012. Bylo by dobré, aby tento zákon, který byl při jeho schvalování označován za legislativní zmetek a který se opravdu poté, co byl zveřejněn ve Sbírce zákonů, prakticky nijak neprojevil, spíš negativně než pozitivně, tak aby byl Ministerstvem průmyslu a obchodu navržen buď ke zrušení, nebo případně něco málo, co v něm je pozitivního, bylo zařazeno do stávajících platných zákonů.

Další věc, kterou tady zmínil pan ministr, je rodící se koncepce podpory malého a středního podnikání na období 2014 až 2020. Jsme velmi rádi, mám tím na mysli hospodářský výbor, že nám bylo slíbeno, že tato koncepce bude už v průběhu jejího vzniku předkládána podvýboru pro podnikatelské prostředí a hospodářskému výboru k tomu, aby se mohl k ní vyjadřovat, tak aby nebyla pro nás překvapením, ale naopak aby do ní byly zapracovány naše pohledy, naše připomínky. Za to děkuji panu ministrovi a vám děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím nyní pana poslance Víta Bártu.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, se zájmem jsem sledoval, jak tento bod byl koalicí navržen k tomu, aby dnes byl doplněn do programu této schůze, a byl jsem zvědav, co zásadního a proč bude dnes spojeno s projednáváním tohoto bodu. Musím říci, že mě poněkud překvapilo to, že jsme se zatím nic moc nového nedozvěděli. Dovolím si to, co tady zaznělo, vám odprezentovat v trošku jiných souvislostech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP