(13.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Jistě pochopíte, protože já byl předkladatel tohoto návrhu a takto jsem to hájil i před dvěma lety, že teď po dvou letech neřeknu, že jsem se tenkrát spletl nebo zbláznil. Já si to myslím teď taky. Já si opravdu myslím, že zúčtovatelné náhrady daněny býti nemají, nezúčtovatelné paušální náhrady jsou příjem a daněny být mají. A promiňte, že na tomto názoru setrvám i při hlasování.

Argument o tom, jak Sněmovna ušetří, protože nebude muset platit odvody zaměstnavatele, je argument zajímavý. Já bych jenom rád zdůraznil, že to je jedna soustava státního rozpočtu a argumentovat tím, že ušetřím tím, že nemusím ty peníze z pravé kapsy přendat do levé, je argument samozřejmě úsměvný. Není pochopitelně problém ty odvody kapitoly Poslanecké sněmovny narozpočtovat - protože je odvede kam? Odvede je samozřejmě do příjmové strany bilance téhož státního rozpočtu, z kterého jsou tyto výdaje vypláceny. Říkat, že to znamená úsporu, je argument pokrytecký a nedůstojný tak kvalifikovaného orgánu, jako je rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první vystoupí paní kolegyně Klasnová se stanoviskem klubu?

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem předsedkyni klubu Věci veřejné, mám přednostní právo, takže vystupuji s tímto přednostním právem.

Já jsem tady hovořila už minule, v prvém čtení, o tomto tisku, vysvětlovala jsem nějaký svůj postoj, dala jsem pozměňovací návrhy a k těm se samozřejmě vyjádřím podrobněji v podrobné rozpravě. Ale dovolte mi, abych právě reagovala na to, co vzniklo na půdě rozpočtového výboru.

Připomeňme si trošičku historii, proč dnes tady řešíme zákon o platu představitelů státní moci. Řešíme to proto, že zde je výrok Ústavního soudu, že zmrazení platu představitelů státní moci, resp. jedné z jeho složek, moci soudní, je věc, která by mohla být v kolizi s nezávislostí soudu. Jinými slovy, ten výrok Ústavního soudu měl řešit pouze platy soudců. Z mně trošku nepochopitelného důvodu, jak jsem to tady říkala již v prvém čtení, nám Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo novelu ve formě jakéhosi legislativního podvozku. Dalo nám možnost, abychom se tady na půdě Poslanecké sněmovny pohádali, vybrali si, která varianta se nám líbí nejvíce. Bylo to od 2,51násobku té základny platu až do trojnásobku. Tuto praxi jsem tady kritizovala. A opravdu si nemyslím, že to je správný přístup rozpočtově odpovědné vlády, když je zcela jednoznačné, že pokud by se tato základna zvedla, tak by to znamenalo samozřejmě výdaje navíc ze státního rozpočtu.

Samozřejmě se stalo tak, jak jsem očekávala. V rozpočtovém výboru byly přijaty určité pozměňovací návrhy, a byť se tedy nehýbe se základnou týkající se platu ostatních představitelů státní moci, tedy platu i politiků, ale hýbe se pouze s tou základnou týkající se soudců s tím, že tam je navrhován koeficient 2,75, tak přesto z rozpočtového výboru vzešly další pozměňovací návrhy, taková jakoby iniciativa nad rámec, kterou snad nikdo ani neočekával a která podle mě není zcela žádoucí. Už tady o tom hovořil ministr financí. A samozřejmě pan zpravodaj Vilímec zde řekl, že součástí novely je náhle i novela zákona o daních z příjmu. Ráda bych tady zdůraznila, tato novela řeší problematiku paušálních nezúčtovatelných náhrad. Řeší ji tak, že vlastně vrací stav, který tady byl, to znamená, řeší ji tak, že se ruší zdanění těchto náhrad.

Dámy a pánové, argumenty, proč by měly být tyto náhrady zdaněny, protože se jedná o nezúčtovatelné paušální náhrady, tady řekl pan ministr financí a já, ač nerada, s ním musím souhlasit. Není tedy nutné, abych to říkala. Ale dovolte mi, abych ocitovala programové prohlášení vlády: Vláda zavede zdanění paušálních náhrad poslanců, senátorů, prezidenta i některých příspěvků ozbrojených sborů. Tato věc je obsažena v programovém prohlášení vlády.

Dále se v programovém prohlášení vlády se dočteme v kapitole Legislativa: Vláda se zavazuje upravit legislativní proces tak, aby zvýšila kvalitu odpovědnosti právní regulace, zamezí se tzv. přílepkům zákonů. Já jsem přesvědčena o tom, že toto je přílepek, nesouvisí to se zákonem nebo s problematikou, kterou jsme měli řešit, nehledě na to, že další přílepek, který vznikl v rozpočtovém výboru, je přílepek týkající se změny jednacího řádu.

Mně je líto, že tady musím už pokolikáté citovat programové prohlášení vlády, skoro si dokonce říkám, nebo skoro lituji, že nejsem součástí vlády, protože zjevně si pamatuji a připustila jsem si k srdci programové prohlášení lépe než představitelé této vlády. Ale ráda jsem to tady chtěla zdůraznit, abychom si všichni uvědomili, a hlavně ve třetím čtení vám to tady, dámy a pánové, kteří budete pro to zvedat ruku, zopakuji, že ji zvedáte, zvláště vy z koaličních řad, právě v rozporu s programovým prohlášením vlády.

Pan zpravodaj Vilímec tady řekl, že rozpočtový výbor řešil problematiku poslaneckých náhrad. Řekl, že v rámci jednacího řádu by se nově po rozpuštění Sněmovny zachovaly také platy asistentů. Já se tímto omlouvám své asistentce, pokud se dívá na můj projev, ale musím říct, že s tím naprosto a kategoricky nesouhlasím, aby dva měsíce, tedy po 60 dnů, nebo to je ta maximální lhůta, než budou vypsané nové volby, dál byli vypláceni asistenti. Nevidím k tomu sebemenší důvod. Tato praxe tady nebyla. Nevím, proč ji zavádět.

Ale pan zpravodaj Vilímec cudně zamlčel ještě jeden pozměňovací návrh. A ten pozměňovací návrh je také obsažen v rozpočtovém výboru a je obsažen přímo v té části, která se týká zákonu o platu představitelů státní moci. A opět se týká situace, kdy by byla rozpuštěna Poslanecká sněmovna. Pakliže by byl tento návrh schválen, znamenalo by to nově zavedení této praxe: do doby, než by byly vypsány volby, by si mohli poslanci nechat své regionální kanceláře. Takže to máme asistenty i kanceláře. A funkcionáři, to znamená ti z nás, kdo požívají výhody spojené s tím, že jsou předsedy výborů nebo jsou ve vedení Sněmovny nebo jsou předsedy poslaneckých klubů, by měli možnost nechat si také automobily či automobil s řidičem. Jinými slovy, kampaň by šlo koneckonců odjezdit za státní peníze. Musím říct, že to je další věc, se kterou absolutně nesouhlasím a nevidím pro to důvod.

Ale já bych nebyla tak úzkoprsá, abych tohle snad nepřála politikům, ale já si myslím, že ve chvíli, kdy tato vláda zde dělá takové významné škrty, protože ekonomická situace tohoto státu nedovolí, aby si občané se zdravotním postižením mohli brát od státu příspěvek na pořízení motorového vozidla, v okamžiku, kdy lidé požívající výhody průkazky ZTP budou muset tyto průkazky vracet a nebudou mít příspěvky na mobilitu, nebudou mít možnost mít zadarmo dopravu v městské hromadné dopravě, mít dopravu se slevou, tak si skutečně myslím, že toto není zrovna dobrý signál, a nemyslím si, že to je věc, kterou bychom se měli snažit propašovat zde na plénu Poslanecké sněmovny v souvislosti s řešením problematiky, kterou tady nastínil a kterou v podstatě otevřel Ústavní soud, a to se týká platu soudců.

Já to samozřejmě budu, protože tady moc lidí nezůstalo v pátek odpoledne, opakovat při třetích čteních a budu samozřejmě chtít, aby se o těch pozměňovacích návrzích, i s tou první částí já nemám absolutně problém souhlasit, ta se týká platu soudců, tak budu požadovat, aby potom v té proceduře se o tom hlasovalo skutečně per partes, a budu to tady připomínat ještě Sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dříve než dám slovo panu poslanci Michalíkovi, jsou tady dvě faktické poznámky. Ptám se pana kolegy Paroubka. Je to omyl. Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělený prostor. Budu veskrze krátký a stručný. Chtěl bych ujistit paní poslankyni Klasnovou, že já jsem svobodně vyjádřil své hlasování při předmětné věci, a věřte, že je málo poslanců, kteří při schvalování té hlouposti, a na jiných místech to často je ještě více, hlasovali proti. Přesto každému, kdo se mě táže na onu předmětnou věc, dokážu vysvětlit, jakého kočkopsa, jakou hloupost tady tehdy Poslanecká sněmovna na návrh pana ministra financí schválila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP