(11.10 hodin)
(pokračuje Tejc)

Dokonce se stává, že lidé kvůli drobným dluhům, které jsou skutečně v řádu tisíců korun, přicházejí o byty, přicházejí o domy, a to je věc, kterou bychom podle mého názoru neměli tolerovat, měli bychom jí zabránit. A jedním ze způsobů, jak tomuto účinně bránit kromě změny například zákona v občanském soudním řádu, který upravuje exekuce, je omezení výše smluvních sankcí. My bychom rádi, aby maximální součet sankcí, které mohou být v konkrétní smlouvě uděleny, byl vždy nejvýše 1,5násobkem půjčené částky. Jednoduše řečeno, pokud si někdo půjčí 5 tisíc korun, není možné, aby na sankcích, na poplatcích, na penále zaplatil 20 tisíc korun. Pokud si někdo půjčí 5 tisíc, maximální sankce by byly ve výši 7,5 tisíce korun. Myslím si, že to už je tak vysoká částka, že bychom spíše mohli diskutovat o snížení na 0,5násobek, nikoliv na 1,5násobek, ale v zájmu toho, aby návrh byl průchodný, abychom skutečně dosáhli kompromisu, jsme navrhli i tak podle mého názoru relativně vysokou částku.

To jsou tedy důvody, proč předkládáme jako sociální demokracie tyto pozměňovací návrhy. Já bych vás moc chtěl požádat o to, abychom v zájmu těch, kteří jsou ve složité situaci a kteří se dnes potýkají s mnohdy podvodným poskytováním spotřebitelských úvěrů, tyto návrhy a změny zákona o spotřebitelských úvěrech přijali.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále jsou přihlášeni do rozpravy pan poslanec Babák, paní poslankyně Langšádlová a pan poslanec Bárta. Prosím nejprve pana poslance Babáka.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rád bych načetl ve třetím čtení legislativně technické úpravy k svému pozměňovacímu návrhu a krátce tento návrh ještě okomentoval.

Znovu bych rád řekl, že souhlasím s tímto návrhem vládního zákona. Přináší významné pozitivní změny do vztahu spotřebitele a poskytovatele úvěru. Současné zákony mimo jiné umožňují legálně provozovat lichvářské praktiky a dávají volné pole působnosti exekutorům. Předložili jsme Sněmovně vlastní pozměňovací návrh k tomuto zákonu, tedy k zákonu o spotřebitelském úvěru, sněmovní tisk 781, abychom mohli ještě dále zabránit negativním sociálním dopadům nevýhodně uzavíraných úvěrů.

Jednak chci ujasnit, co všechno musí poskytovatel vzít v úvahu při poskytování úvěru. Aby se vyjasnily pochyby, které v současné době panují, navrhuji, aby věřitel musel zohledňovat dobu, na kterou se spotřebitelský úvěr poskytuje, výši spotřebitelského úvěru, příjem spotřebitele a případně též účel spotřebitelského úvěru. Cílem naší snahy je jednak zastropovat RPSN, čili sazbu RPSN, ale také určit maximální možný souhrn peněžitých pokut, aby již nebylo možné kompenzovat si deklarovanou nízkou RPSN nesmyslně vysokými pokutami za porušování smluv. Nechci tím omezovat trh spotřebitelských úvěrů. Chci jen omezit byznys lidí a společností, kteří bezcitně využívají zoufalosti některých klientů a jejich často tíživé situace. Tyto stropy nikterak neomezují poctivé poskytovatele ani jejich zisky. Pouze nechci, aby kvůli půjčkám v řádu desetitisíců korun byly s pomocí exekutorů lidé doslova ždímáni. Je tu zjevná rovnováha mezi právy toho, kdo půjčuje, a toho, kdo si půjčuje, a to je potřeba změnit. Pokud tím bude omezen trh, bude to na úkor právě takových lichvářů.

A nakonec navrhuji omezení možnosti použít takzvaných rozhodčích řízení. Má se tím umožnit to, aby úmyslně špatně sepsané smlouvy mohly být řešeny před řádným a nezávislým soudem, což se pojí s předchozím opatřením. Není možné, aby byl spotřebitel v takto nerovném postavení. Když kvůli časové a informační tísni podepíše smlouvu, není možné ho trestat tak tvrdě nejen finančně, ale ještě k tomu mu odepřít možnost spravedlivého soudu.

Jak jsem již avizoval, ještě bych rád načetl legislativně technickou úpravu, a to ke svým pozměňovacím návrhům. Upřesňuji, že podaný návrh E1 se vztahuje k úpravě odst. 1 v § 9. U pozměňovacího návrhu E2 chci upřesnit, že doplněné odstavce mají být správně označeny jako odst. 4 a 5.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím paní poslankyni Helenu Langšádlovou.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Hezké dopoledne. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, dovoluji si přednést drobný legislativně technický návrh. Tento zákon v textu by měl nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2013. Navrhuji změnu, a to v článku 3, který by měl znít: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení." Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Víta Bártu.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi nejprve načíst legislativně technickou úpravu. Dovoluji si uplatnit legislativně technické úpravy ke svým pozměňovacím návrhům. K pozměňovacímu návrhu D2 doplňuji, že podaný návrh je doplněním bodu 9 základního tisku 781/0. Dále v pozměňovacím návrhu D3 chci tímto doplnit slovo "nesmí" před slovo "převyšovat".

A nyní mi dále dovolte vyjádření k tomuto zásadnímu návrhu zákona. Za prvé musím říci, že dneska cítím tak trošičku předvánoční a pozitivní atmosféru, protože si myslím, že schválení dnes vůbec této normy, pokud k němu dojde, a já prosím, aby k němu došlo, je dárek pro poctivé občany České republiky. Musím říci, že i pro mě dárkem je, že oproti jiným situacím, kdy se zde ptáme, proč se ruší nemocnice, proč se krade na Ministerstvu dopravy, tak dnes jsem rád, že tuto zásadní normu zde projednáváme tak, že se od pana ministra financí dozvídám, co je špatně na mých pozměňovacích návrzích, a toho si vážím. Není to standardní v této Poslanecké sněmovně a kéž takových situací je více. Nicméně vedle atmosféry mi dovolte vás vyvést na chvilku z Poslanecké sněmovny do každodenní reality života řady občanů České republiky. Seznámím vás se situacemi, kterými se za prvé pokusím vás přesvědčit o tom, že mé pozměňovací návrhy jsou namístě, a za druhé vám při té příležitosti i zdůrazním závažnost tématu, o kterém hovořím.

Já jsem nedávno nechal svého asistenta obvolat všechny inzeráty v deníku Blesk na téma půjčky. Prvou zajímavostí je, že vám celkově sdělím, že z 30 inzerátů v deníku Blesk v jednom vydání byly dvě firmy, nebo dvě telefonní čísla, která splňovala parametry řekněme mravních půjček, která i lze označit za nelichvářské chování. Dalších 28 případů se zcela jednoznačně v něčem jasně dotýkalo velmi nemorálního, velmi závadného chování. Několik konkrétních příkladů vám zde uvedu. Zajímavé je, že často se u inzerátů ani neuvádí, jaká je to firma, o jaký subjekt se jedná, že inzeráty v Blesku, který je nejčtenějším deníkem, nejčtenějším bulvárem, se omezují často jenom na telefonní číslo. Já vám povím příběhy z těchto telefonních čísel a konkrétní telefonní čísla.

Kupříkladu na telefonním čísle 724546100 se vám sdělí, že RPSN sazbu vám řeknou na jiném telefonním čísle, že na základním telefonním čísle z onoho inzerátu se poskytují základní zprostředkovatelské informace, jinými slovy řečeno, pokud nechcete znát RPSN sazbu, tak vám na základním telefonním čísle rádi pomohou a půjčku vám poskytnou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP