(10.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To jsme schválili. Prosím o stanoviska. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování číslo 70. Kdo je pro přijetí návrhu pod písmenem A? Proti?

Hlasování číslo 70, přítomno 169, pro 165, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radim Jirout: Dál bychom hlasovali o již předneseném legislativně technickém návrhu týkajícím se účinnosti zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanoviska prosím. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování číslo 71. Kdo je pro přijetí těchto návrhů? Proti?

Hlasování číslo 71, přítomno 168, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Návrh usnesení zní takto: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas - (Zpravodaj vznáší námitku.)

Pardon, ještě poslední návrh. Pan zpravodaj uvede ještě návrh, na který jsem zapomněla.

 

Poslanec Radim Jirout: Teď jsme hlasovali o pozměňujícím návrhu, který tu zazněl jako sněmovní dokument číslo 4844.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To je ten, který jste předčítal v rozpravě. Takže to jsou ještě ty legislativně technické úpravy, o kterých budeme rozhodovat nyní. Stanoviska prosím. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování číslo 72. Kdo je pro přijetí těchto úprav? Proti?

Hlasování číslo 72, přítomno 169, pro 99, proti 36. Tento návrh byl přijat.

 

To byly všechny pozměňovací návrhy a o všech již bylo hlasováno. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 595, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 73. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto zákona. Proti?

Hlasování číslo 73, přítomno 168, pro 86, proti 56. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 108, sněmovního tisku 595. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Pan ministr ještě žádá o slovo? (Ministr Kalousek přicházel k mikrofonu, avšak chtěl už k následujícímu bodu.) Ne.

 

A já teď zahajuji projednávání bodu

109.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb.,
o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 781/ - třetí čtení

Pan ministr financí zůstává. Prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Františka Laudáta. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 781/3.

Otevírám rozpravu. Pan ministr financí má slovo. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, chtěl bych poděkovat za důkladné projednávání tohoto návrhu, který podle mého názoru a zjevně i podle názoru většiny z vás výrazným způsobem zvyšuje ochranu spotřebitele u spotřebitelských úvěrů. V diskusi také nezazněly výhrady proti tomu, co zákon obsahuje, ale padla celá řada pozměňujících návrhů, které navrhují doplnění. A já vzhledem k významu této materie i vzhledem k jistě dobrým úmyslům navrhovatelů vás trochu zdržím, abych u každého pozměňujícího návrhu stručně zdůvodnil, proč zdvořile nesouhlasím v podstatě s žádným z pozměňujících návrhů.

K pozměňujícím návrhům A1 a A2 rozpočtového výboru, které upravují náležitosti smlouvy. Tam je mi líto, ale jsou tam směšovány různé materie. První požaduje, aby smlouva sama byla poskytnuta povinně v podobě formuláře pro předsmluvní informace, což by v praxi vedlo k různým absurdním záměrům, že by měla obsahovat např. poučení o tom, z jakého důvodu není věřitel ochoten uzavřít se spotřebitelem smlouvu apod.

Druhý pozměňovací návrh, který se týká všeobecných obchodních podmínek, pak požaduje, aby tento dokument obsahoval pouze informace rozhodující pro sjednanou smlouvu. Takovéto informace jsou zpravidla obsahem smlouvy samotné jako tzv. podstatné náležitosti smlouvy. Takzvané VOP, tzn. všeobecné obchodní podmínky, obsahují i nepodstatné podmínky převážně informačního charakteru a podmínky týkající se dalších služeb nabízených věřitelem, které si spotřebitel může sjednat jako doplňkovou službu.

K pozměňovacím návrhům pana poslance Bárty pod číslem 18, pana poslance Šincla - regulace RPSN. Regulace, jsme přesvědčeni, není na místě. Existuje totiž již ustálená judikatura českých soudů o tom, co je a co není v souladu s dobrými mravy s přihlédnutím k riziku jednotlivých dlužníků, což se odráží v sazbě RPSN. V debatách zaznělo, že soudy neumějí řešit lichvu. Myslíme si, že to není pravda. Soudy už umějí řešit i lichvu s tím, že není důležité, že se spotřebitel uvedl do stavu tísně sám, ale že tento stav tísně jiná osoba zneužila. Navíc regulace RPSN by vzhledem k výpočtu tohoto parametru zásadním způsobem mohla omezit dostupnost krátkodobých úvěrů. Není vůbec vyloučeno, že by se tím ten produkt stal zcela neupotřebitelným.

K pozměňovacímu návrhu C2 bod 19, tedy omezení maximální výše smluvních sankcí, bych rád uvedl, že návrhy buď váží maximální výši sankce na RPSN, nebo na celkovou výši úvěru. Problém je v tomto případě a) již řešen judikaturou z hlediska souladu s dobrými mravy, b) vládou předkládaný návrh zákona obsahuje omezení z hlediska přiměřenosti sankce vůči vyšší hodnotě zajišťované pohledávky, c) spotřebitel by se mohl ocitnout v horším postavení, neboť maximální hranice výše sankce by mohla aprobovat zákonem to, co by jinak soud prohlásil již za nepřiměřené.

K pozměňujícímu návrhu poslance Babáka - regulace rozhodčích doložek - se opět domníváme, že regulace tady není zapotřebí, protože 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Tato novela výrazně posílila práva spotřebitelů v následujících oblastech: Za prvé. Rozhodčí doložky nemohou být součástí hlavní smlouvy, ale musí být uzavřeny na samostatné listině. Za druhé. Rozhodce musí být zapsán na seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Za třetí. Rozhodce může být ze seznamu rozhodců vyškrtnut, pokud závažně nebo opakovaně porušil povinnosti. Za čtvrté. Rozhodce nesoudí jen podle zásad spravedlnosti, ale je vázán právními předpisy na ochranu spotřebitele, dobrými mravy a veřejným pořádkem. Za páté. Rozhodčí nález, který je ve sporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele, může být zrušen soudem, který pak následně sám rozhodne.

K pozměňujícímu návrhu pana poslance Bárty, aby smlouva byla neplatná v případě chybějících informací požadovaných zákonem, chci uvést, že zákonem stanovenou sankcí je podle dnes již platného a účinného znění úročení diskontní sazbou ČNB, což je v současnosti 0,05 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP