(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď je otevřena rozprava a mám do ní přihlášky. Takže poprosím pana poslance Michala Doktora jako prvního, pak se připraví poslanec Opálka. Takže prosím, pane poslanče, můžete.

 

Poslanec Michal Doktor: Pan senátor označil atmosféru projednávání této věci za konsensuální, to je mi tedy líto, že přicházím proto, abych upozornil na naprosto zásadní rozpor. Rozpor, který spatřuji ve změně stanoviska předkladatele, a chtěl bych, aby mi paní ministryně práce a sociálních věcí vysvětlila a předložila pověření vlády, které ji opravňuje k tomu, aby v této věci zastávala zcela odlišné stanovisko, než zastával předkladatel, tedy bývalý ministr práce a sociálních věcí, při projednávání tohoto sněmovního tisku na půdě Poslanecké sněmovny. Byť jsem si samozřejmě vědom, že i stanovisko ministra Drábka při projednávání této věci na půdě Senátu bylo poněkud odlišné od postoje, který zaujal jako předkladatel při projednávání v režimu tří čtení věci, která bude hlasována právě zde.

Je zvláštní vidět, jak ministryně práce a sociálních věcí a vláda, která se tváří tak, že vymetá všechny pavučiny a rezervy soustavy veřejných rozpočtů pro to, aby stabilizovala jeho stále narůstající schodek, pohrdá příležitostí, jak vybrat 460 mil. korun nových výnosů pro soustavu veřejných rozpočtů, kterou lze dosáhnout právě tím, že Sněmovna setrvá na svém minulém hlasování a schválí sněmovní tisk právě ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, neb usnesení Poslanecké sněmovny učinilo onu změnu předmětných ustanovení zákona o úrazovém pojištění, kdy správci toho systému garantovaná správní režie ze zákona se mění z 9 na 4 %. Ona kvalifikovaná dopočitatelná úspora znamená 460 mil. korun nových výnosů pro soustavu veřejných rozpočtů. My jsme tedy, odvozuji ze stanoviska paní ministryně, v situaci, kdy bez oprávnění vlády, kterým by jí vláda umožnila změnit stanovisko, to znamená hájit znění přijaté Senátem, odmítáme 460 mil. korun nových výnosů pro soustavu veřejných rozpočtů, neb jsme zřejmě v situaci, kdy si to všichni můžeme dovolit. Pěkně děkuji za takové stanovisko!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další přihlášený je pan poslanec Opálka. (Dává přednost poslanci Drábkovi s faktickou.) Pardon, to jsem přehlédl. Prosím, pane poslanče, v tom případě můžete fakticky reagovat ještě dřív.

 

Poslanec Jaromír Drábek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom bych chtěl skutečně krátkou faktickou poznámkou reagovat na předešlé vystoupení a vyzvat případné zájemce, aby se podívali na stenozáznam z mého vystoupení zde ve třetím čtení a potom na záznam vystoupení v Senátu a myslím si, že nebyla nijak v rozporu. Tady předkládala paní poslankyně Lesenská podobný pozměňovací návrh na odložení účinnosti místo zrušení zákona. Já jsem tehdy konstatoval, že pozměňovací návrh není dostatečně zpracován tak, aby postihl všechny pasáže, které je potřeba postihnout, a z toho důvodu se k němu musím vyjádřit negativně, nicméně že pokud v Senátu bude předložena úprava taková, která bude legislativně v pořádku, nemám žádný závažný problém s tím odložit účinnost místo zrušení zákona. Myslím si, že vždy je lépe přijímat úpravy konsensuálně než nějakou vyhrocenou formou hlasu proti hlasu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď pan poslanec Opálka řádně.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, jak jste slyšeli, čeká nás třetí odklad účinnosti zákona. Doba, za kterou mohla kterákoli vláda předtím učinit takové legislativní kroky, aby nedostatky, které tento zákon má, byly odstraněny. Jenže tady existuje obrovský lobbing skupin, které chtějí participovat anebo participují právě na té formě, která v současné době je nebo se nově má nachystat. Ten tlak není zrovna malý a musím říci, že i já jsem dostal několik mailů. A nechci z nich citovat, ale byly docela ostré.

Pan kolega Doktor se přesvědčil o tom, jak fungují sliby, když jde o podporu. Samozřejmě byl bych raději, kdyby varianta, která snižuje tu odměnu, byla přijata. Ale na druhé straně je pro mě důležité, že ve hře jsou pořád ještě dva přístupy. To je ten přístup, jestli to bude spravovat stát prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení, anebo to přejde čistě do privátní sféry. A musím říci, že tato možnost, že si stát bude spravovat svoje finance stejně jako u nemocenského a důchodového pojištění, je pro mě přece jenom velice cenná. A co se týká kroku, který neúspěšně předložil po konzultaci s vládou kolega Doktor, tak myslím, že by se mohla řešit urychleně novelou tohoto zákona.

Takže poslanecký klub KSČM samozřejmě v dikci toho, co jsem řekl, podpoří návrh Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dívám se, že už další přihláška do obecné rozpravy zřejmě není. Pokud se tedy nikdo nehlásí, tak rozpravu můžeme zřejmě ukončit. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s tím, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Budeme tedy nejdřív hlasovat o návrhu, který byl schválen ve znění schváleném Senátem, samozřejmě. Je tady návrh vás odhlásit, takže vás odhlašuji a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili, kdo teď chcete hlasovat. A opakuji, nejdřív vám přednesu návrh usnesení, který se týká znění přijatého, schváleného Senátem.

 

Takže návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat, zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 689/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 689/4.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 40. Přihlášeno 154, pro hlasovalo 151, proti nikdo. Takže konstatuji, že jsme s tímto návrhem zákona ve znění schváleném Senátem vyslovili souhlas. Tím můžeme ukončit projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP