(11.20 hodin)

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já budu mít v zásadě obecnou a stručnou poznámku, protože debata zcela vypadá, jako by tato vládní koalice nenavrhla a už neschválila celou řadu zákonů, které reagují na nárůst exekucí, na nárůst osobních bankrotů, na problémy obyvatelstva, které se bohužel v poslední době výrazně zadlužuje.

Je třeba si uvědomit, že tento vládní návrh je podle mého názoru velmi dobrý, já ho podporuji, a přináší celou řadu změn, které zde nebyly ani zvýrazněny a zmíněny. Například omezení směnek při zajišťování spotřebitelských úvěrů. To v praxi opravdu dělalo problémy, protože běžnému občanovi není zřejmé, co směnka jako taková znamená. Směnka vznikla v polovině 15. století kdesi v Itálii jako institut mezi profesionály, mezi obchodníky, a většina zemí omezuje užívání směnek pro účely řekněme laiků při zajišťování tzv. laických úvěrů. To je třeba podle mého názoru dobrá věc a jde správný směrem.

Stejně tak tam souhlasím s věcmi, kdy je třeba se zabývat dneska nekalou praxí, kdy poskytovatel spotřebitelského úvěru v zásadě ani tak nezkoumá, jaké jsou možnosti dlužníka splácet úvěr, ale zkoumá majetek, kterým je úvěr zajištěn. Ten majetek často je mnohonásobně větší než samotný dluh a už bohužel často počítá s tím, že úvěr nebude splacen, ale bude uhrazen z majetku dlužníka, přičemž škoda, která dlužníkovi pak reálně vzniká, je v té rovině, že zajištění a splacení je mnohonásobně větší než samotný původní dluh.

To jsou věci, které tato novela přináší a já osobně s nimi souhlasím. Já se hlásím ke konzervativnímu politickému proudu, ale nemyslím si, že pravicovým stranám je a priori jedno, jak se v této republice realizují spotřebitelské úvěry a jak poškozují obyčejné občany. Ostatně právě tento návrh zákona je důkazem toho, že tato vláda to řeší, že ji tento problém zajímá.

Oprosťme se prosím od populistických pohledů, že když jsou například problémy při rozhodčím řízení u spotřebitelských úvěrů, tak rozhodčí řízení zrušíme. To byly návrhy, které tady padaly, a ty podle mého situaci neřeší. My jsme naopak jako vláda přišli s návrhem, který nakonec zde byl před rokem schválen, který přináší jasná pravidla pro rozhodčí řízení, pokud rozhodce rozhoduje o spotřebitelském úvěru. Jsou tam takové věci, které těžko může někdo považovat za špatné nebo nevhodné. Věci typu, že rozhodce musí být profesionál, že musí mít právnické vzdělání. Jsou tam věci typu, že rozhodce musí být identifikován na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Jsou tam takové věci, že takovýto rozhodčí nález je přezkoumatelný soudem. To je podle mého názoru správná ochrana, kterou nabízí tato vládní koalice. Je to pohled řekněme pravicový. Není to pohled, že institut, který zde existuje několik set let, to znamená rozhodčí řízení jako takové, zrušíme.

Takže prosím, oprosťme se od dvou krajních pohledů - neregulovat tento prostor vůbec a od krajního pohledu populisticky rušit instituty, které zná celý vyspělý svět, jako jsou exekutoři, jako jsou rozhodci a tak dále. Je třeba najít takovou správnou a vyváženou právní ochranu, která bude respektovat, že v takovémto řízení ze spotřebitelského úvěru, ať už je to soudní spor, anebo rozhodčí spor, ten občan je laik, je v horší pozici, a proto není nic špatného, když mu právo poskytuje větší ochranu. Ostatně na této filozofii je postaven i nový občanský zákoník schválený touto vládou, touto většinou v Parlamentu a tento zákoník přináší nové spotřebitelské právo, které právě lépe chrání toho slabšího ve spotřebitelském vztahu, to znamená dlužníka.

Takže moc prosím, tento návrh propusťme do dalšího čtení, debatujme o jeho případných změnách, ale cílem by mělo být najít vyváženou ochranu, vyváženou úpravu, která bude na jedné straně zachovávat instituty, které jsou běžné pro tržní hospodářství, pro svobodnou společnost, ale na druhou stranu tyto instituty v sobě budou promítat realitu, že dlužník laik je ve slabší pozici než instituce, firma, která poskytuje někomu spotřebitelský úvěr nebo jiné finanční služby a je to profesionál. Zkrátka a dobře, profesionál a laik nemůžou mít v právním vztahu úplně stejné postavení. Všude ve světě platí teze, že laik musí být určitým způsobem právem chráněn. A o tom jsou návrhy, které vládní koalice předkládá.

Opět opakuji, je to tento návrh, byl to návrh rozhodčího řízení, byla to novela, která tady prošla, která reguluje exekutory, mimo jiné zakotvuje princip přiměřenosti, to znamená, že není možné exekuovat majetek výrazně vyšší hodnoty, než jaká je výše dluhu. To jsou věci, o kterých se prosím bavme a které podpořme tak, abychom chránili občany České republiky, ale na druhou stranu nepoškozovali tržní prostředí a populisticky nerušili to, co funguje v celém vyspělém světě, v celé západní Evropě.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To bylo vystoupení v obecné rozpravě. Zeptám se, zda se do obecné rozpravy ještě někdo hlásí. Nikdo se nehlásí, tuto rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Vysloužil jako první, prosím.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Pěkné dopoledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Během této plamenné diskuse teď dopoledne mi přišla sms zpráva, kterou si dovolím citovat. Přišla mi zpráva: Snadná půjčka ještě dnes. Nebankovní půjčka bez složitého papírování. Stačí občanský průkaz a trvalý pobyt. Pro sjednání schůzky a vyplacení volejte 900 atd. Tady na tom chci ukázat, že právě třeba tenhle návrh, který máme před sebou, řeší tuhle problematiku, že lidé nebudou moci telefonovat na drahá telefonní čísla, vysoce zpoplatněná, a nebudou za to platit vysoké částky jenom kvůli tomu, že si sjednávají spotřebitelský úvěr.

Teď se vrátím zpátky, co jsem chtěl uvést. Chci se přihlásit k pozměňujícímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 4403. Jak tady dnes uvedl zpravodaj František Laudát, můj původní návrh byl odsouhlasen na rozpočtovém výboru, avšak i přes několik výtek Ministerstva financí. Tyto námitky jsem zapracoval do tohoto pozměňovacího návrhu, který bych vám chtěl představit. Rozdělil jsem ho do dvou částí. Jedna část řeší informovanost klienta a druhá je o všeobecných obchodních podmínkách.

Jak tady několikrát zaznělo, klient je špatně informován, finanční gramotnost v České republice je na velice nízké tristní úrovni a z toho potom vyplývají samozřejmě následky. Spotřebitel, který nerozumí veškerým informacím, očekává, že když přijde k poskytovali úvěru, dostane veškeré informace, které mu zákony přikazují. To znamená veškeré informace - RPSN, sankce atd. Problém je samozřejmě ale v tom, že když přijde tento klient k poskytovateli, tak tyto informace veškeré nedostane.

Já jsem si zkoušel udělat několik mystery shoppingů, doporučoval bych to i kolegům nebo novinářům, aby věděli, na jaké odborné úrovni se jedná nebo jakou odbornost mají poskytovatelé úvěrů. Vyzkoušel jsem si to a byla to opravdu tragikomedie, protože když mi odborná pracovnice začala přemýšlet, jestli RPSN je uváděn v procentech, nebo v korunách, tak tam byl velký problém. Ona nebyla schopna ani odpovědět na základní informace, kdy mohu odstoupit od smlouvy, jaké poplatky jsou součástí smlouvy, jaké jsou sankce, jaké jsou náklady, povinnost na vedení účtu atd., atd.

Co se týká tohohle, a mohlo by to právě vyřešit mnoho věcí, je tzv. formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. Ten je už součástí zákona 145/2009 Sb. v příloze číslo 6. Tenhle formulář říká veškeré informace, které klient musí dostat při získávání úvěru v té fázi předsmluvní. Avšak praxe je jiná a dochází k tomu, že klient podepisuje smlouvu, aniž by byl informován o všech informacích, a ve smlouvě je uvedeno, že byl seznámen se všemi informacemi. Dostává se do svízelné situace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP