(9.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tudíž tuto přihlášku nebudeme muset hlasovat, je zařazen v bloku třetích čtení.

Tak nyní pan kolega Svoják žádá, aby dnešním prvním bodem byl bod 105, sněmovní tisk 590/6. Pan kolega Svoják trvá na tom, abychom takto hlasovali? Nepřistoupí na to, že tady panuje nějaká tichá dohoda, že se udělají třetí čtení a budeme zařazovat všechny ostatní body? Pan kolega Svoják, prosím. Pane kolego, upřesněte, to je třetí čtení, to, co vy navrhujete? (Ano.) Takže to je v bloku třetích čtení. V bloku třetích čtení máme již jeden první bod zařazený, můžeme vám vyhovět v tom, že by to bylo v bloku třetích čtení jako druhý bod. (Souhlas.) Necháte to být, nemusíme o tom hlasovat. Dobře.

 

To byly snad všechny návrhy, které jsme museli projít, a můžeme se už věnovat prvnímu bodu, který je před námi. Tímto bodem je bod číslo 67. Je to

67.
Návrh poslanců Jana Farského, Petra Gazdíka, Karolíny Peake, Jaroslava Plachého,
Radka Johna, Jeronýma Tejce, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 740/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 740/1.

Prosím, aby za navrhovatele uvedl tento návrh pan poslanec Jan Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený poslanecký návrh vychází ze tří základních principů: s veřejnými prostředky musí být nakládáno veřejně, občan nesmí být v roli prosebníka, když chce zjistit, za co se utrácejí jeho peníze, veřejná kontrola prostřednictvím konkurence, opozice a médií je motivovanější, levnější a efektivnější než kontrola úřední. S těmito principy se ztotožnilo 53 poslanců této Sněmovny, kteří připojili k návrhu zákona svoje podpisy.

Návrh zákona doplňuje stávající systém kontroly nakládání s veřejnými prostředky a majetkem o povinnost zveřejňovat smlouvy uzavírané povinnými subjekty v rámci jednoho místa, takzvaného registru smluv. Už v současné době jsou některé smlouvy uzavírané státem, obcemi a dalšími subjekty zveřejňovány, jedná ale se pouze o malou část kontraktů. Současný stav je tak neúplný a celkově nepřehledný. V registru smluv je navrženo publikovat nejen smlouvy na dodávky, služby či stavební práce, ale i například běžné smlouvy kupní, nájemní nebo darovací. Současně budou zveřejňovány i objednávky vystavené některým z povinných subjektů a faktury na poskytnutá plnění. Bude tak umožněno vysledovat nakládání s veřejnými prostředky, které i po tom, co se staly součástí státního rozpočtu, zůstávají předně penězi občanů. Prostřednictvím dálkového přístupu do tohoto registru bude umožněna každodenní kontrola nakládání s veřejnými prostředky. Funkčnost a samovymahatelnost systému zajistí ustanovení, které účinnost uzavřených smluv váže na okamžik jejich zveřejnění.

Primárním cílem novely, na jejímž základě má dojít ke změně pěti právních předpisů, je zabezpečit transparentnější, efektivnější a hospodárnější nakládání s veřejným majetkem a veřejnými prostředky. Stejný model od 1. 1. 2011 funguje na Slovensku.

Předem děkuji za podporu tohoto zákona, který není ani pravicový ani levicový ani koaliční ani opoziční, ale prostě potřebný.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu navrhovateli. Prosím o slovo zpravodaje. Pro prvé čtení byl určen pan poslanec Pavel Staněk, který je dnes omluven.

 

Budeme muset hlasovat o tom, zda souhlasíme s tím, aby se zpravodajem stal pan poslanec Aleš Rádl.

Zahajuji hlasování číslo 193. Ptám se Sněmovny, kdo souhlasí se změnou zpravodaje. Kdo je proti?

Hlasování číslo 193, přítomno 153, pro 119, proti 1.

 

Slovo má pan zpravodaj Aleš Rádl. Prosím.

 

Poslanec Aleš Rádl: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já se pokusím zformulovat tady připomínky k tomuto zákonu, které měla vláda, protože lze se jistě asi v obecné rovině shodnout na tom, že je třeba zajistit větší možnost ze strany veřejnosti kontrolovat uzavřené smlouvy, že je třeba zajistit větší transparentnost uzavíraných smluv, nicméně je třeba hledat takovou formu a takový způsob, který bude v souladu se stávajícími zákony i s vizí této vlády nezřizovat další úřady a další instituce, které by zase zatěžovaly státní rozpočet. Vláda k tomuto zákonu má celou řadu připomínek, je jich asi sedm. Já se pokusím vyjmenovat některé, abychom věděli, o čem hovoříme.

Navrhované změny představují výrazný zásah do celkového systému smluvního práva. Měla by předcházet proto širší odborná diskuse.

Za druhé. Ohrožení právní jistoty smluvních stran zvyšuje rovněž nejednoznačné vymezení smluv, které by měly být zveřejňovány podle navrhovaného ustanovení novely zákona o svobodném přístupu k informacím. Nejasné je rovněž věcné vymezení povinně zveřejňované smlouvy, pokud jde pouze o rozhraničení pomoci běžného obchodního styku v rozsahu předmětu podnikání. Státní orgány předmět podnikání nemají a navrhovaná úprava v předloženém znění proto jejich běžný provoz neřeší. Smluvní stranou v takto sjednané smlouvě je pak Česká republika a výkon práv a povinností této smlouvy je příslušná zajistit, respektive zajišťovat konkrétní organizační složka státu.

Rovněž není zřejmé, zda se výjimka má vztahovat na smlouvy, které uzavírají organizace zřizované ministerstvem v rámci své jiné činnosti provozované v souladu se zřizovací listinou a v souladu se statutem vedle hlavní činnosti. (Neustálý hluk v sále.)

Navrhované změny obchodního zákoníku je třeba pokládat za matoucí a z hlediska jejich účelu nejasné, zatímco předložené návrhy ve svých ostatních pasážích cílí smlouvy uzavírané povinnými subjekty ve smyslu zákona o svobodném -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane zpravodaji. Dámy a pánové, posloucháte zpravodajskou zprávu, abyste věděli, o čem se budeme rozhodovat? Já vás o to žádám. Kdo nehodlá poslouchat, prosím, odejděte z jednacího sálu.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Aleš Rádl: Poslouchat byste měli, protože se to bude týkat vás všech.

Zatímco předložený návrh ve svých ostatních pasážích cílí na smlouvy uzavírané povinnými subjekty ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, navržené změny obchodního zákona by se dotýkaly všech smluv bez ohledu na jejich smluvní strany.

Záměr předkladatelů vyjádřený v navrhovaném § 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, aby registr smluv vedl Úřad vlády České republiky není žádným způsobem odůvodněn.

Úprava správních deliktů v navrhovaném § 19 zákona o svobodném přístupu k informacím není dostatečně přesná a úplná. V této pasáži chybí mimo jiné ustanovení o správě pokut uložených za správní delikty a rozpočtové určení příjmů a pokut.

Za problematické je třeba rovněž požadovat zmocnění ustanovení v navrhovaném § 21 zákona o svobodném přístupu k informacím. Obecně není možno upravovat náležitosti smluv - jazyk, strukturu údajů obsažených ve smlouvě - nařízením vlády vydaným k provedení zákona o svobodném přístupu k informacím.

V neposlední řadě není v předloženém zákoně vyčíslen finanční dopad na státní rozpočet, na rozpočty krajů, obcí ani náklady veřejných institucí spojených se zřízením a provozováním registru smluv.

Jak vidíte, těch výhrad, které zformulovala vláda, je celá řada. Jsou poměrně závažné. Nicméně jak jsem řekl už v úvodu svého vystoupení, je tady obecná vůle k tomu, aby ve věci zveřejňování smluv byl zajištěn vyšší komfort pro ty, kteří ty smlouvy chtějí nějakým způsobem kontrolovat, a proto jako zpravodaj navrhuji propustit zákon do druhého čtení a přikázat ho ústavněprávnímu výboru, kde se pokusíme některé tyto vládou zformulované výhrady upravit tak, aby zákon vyšel v podobě, která bude všeobecně přijatelná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP