(21.20 hodin)
(pokračuje Hanáková)

Je nutné zdůraznit, že v případě majetku, který budou Pozemkový fond a Lesy České republiky vydávat, se jedná o maximální rozsah vydatelného majetku. Rozsah majetku, který bude Pozemkovým fondem a Lesy České republiky skutečně vydán, bude bezpochyby nižší, už jen kvůli výjimkám upraveným v § 8 návrhu zákona. Například se nevydávají pozemky určené pro výstavbu dopravní a technické infrastruktury, pozemky, které byly po zestátnění zastavěny, pozemky pod obecní infrastrukturou apod. To nic nemění na vládou schváleném parametru pro odškodnění, tedy celkem, jak už bylo uvedeno, 134 mld.

V roce 1947 byl přijat zákon o revizi první pozemkové reformy. Znovu se měl vyvlastnit majetek, znovu se měla za vyvlastnění vyplatit peněžitá náhrada, ale po únoru 1948, kdy principy právního státu přestaly platit, pozemková reforma proběhla bez vyplacení náhrad. To se dotklo jak statkářů - fyzických osob, tak i církví. Zatímco bývalým statkářům a jejich potomkům byly tyto pozemky vráceny podle zákona o půdě, církvím se majetek dosud nevrátil. Je pravda, že byl přijat zákon o hospodářském zabezpečení církví, podle kterého stát hradil platy duchovních, je však nutno dodat, že výdaje státu na platy duchovních jsou nižší než výnosy ze zabraného církevního majetku.

Zákonem bude rovněž ukončena blokace církevního majetku, která je zásadní překážkou pro územní rozvoj některých měst a obcí a také překážkou pro žádosti o některé dotace vázané právě na jednoznačné vlastnické vztahy k nemovitostem.

Ještě jedna poznámka, když dovolíte, k již dříve řečenému. Stát dnes hradí platy duchovním 17 církví. V roce 1949, kdy zákon o hospodářském zabezpečení církví vstoupil v platnost, se to týkalo duchovních 10 církví. K dnešnímu dni jde o finanční náklady, i díky deklaraci shody, ve výši 1,4 mld. korun. Bez této deklarace by byly o něco vyšší. Pokud nebude zákon přijat, tak tato deklarace přestane platit a církve budou požadovat finance na aktuální stav duchovních. K tomu se musí připočítat i nároky církví dalších, neboť zaregistrováno je jich dalších 16. V roce 2015 může nárokovat státní finance na úhradu platů duchovních dalších 9 církví a náboženských společností. Jako příklad lze uvést hnutí Hare Krišna, také Církev Křesťanská společenství nebo Ústředí muslimských obcí a další. Přitom návrhy na registraci podávají další církve a náboženské společnosti. Dle střízlivých odhadů tak mohou náklady na platy duchovních v roce 2015 činit 1,6 mld. korun a v roce 2030 to může být až 2,6 mld. korun.

A poznámka nakonec. Odpůrci zákona rádi argumentují tím, že proti jeho přijetí je převážná většina obyvatel. Možná by měli říci, jak byl tento údaj získán. Odpověď na otázku, zda každý souhlasí s vydáním stovky miliard církvím, se nepochybně bude lišit od odpovědi na otázku, zda je každý ochoten platit miliardy na platy duchovních stále se zvyšujícího počtu církví.

Musíme si uvědomit, že vztah státu k církvím bude muset řešit každá další vláda, a čím později to bude, tím bude toto řešení dražší.

Děkuji vám za podporu tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Zeptám se ještě pana zpravodaje Bendy, jestli se chce vyjádřit. (Nechce.) Mám tady dvě přihlášky do rozpravy s přednostním právem a jednu faktickou poznámku. Nejdříve faktická poznámka.

Otevírám rozpravu. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji. Dámy a pánové, vážená paní ministryně, já bych rád řekl, že vaše odůvodnění, proč předkládáte tento zákon, bylo stručné a ve většině nepravdivé.

Já pro ten zákon hlasovat nebudu, ale z důvodu, že díky tomuto zákonu do dvaceti let zlikvidujete církev v České republice! To si uvědomte, vážení.

A doufám, a vracím se ještě jednou k tomu, co jste vy řekla úvodem, proč předkládáte tento zákon, že jestli kolegové pozorně poslouchali, tak doufám, že nás bude víc, kteří tento zákon nepodpoří.

Děkuji vám. (Potlesk z levé strany.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím, s přednostním právem pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Přeji všem příjemný večer.

Já jsem chtěl jen krátce zareagovat na paní ministryni, která se, když přišla k mikrofonu, podivila nad tím, že slyší takový zvláštní hukot z lavic nalevo. Já jsem se chtěl pokusit jí to vysvětlit, protože já se přiznám, že i pro mě je tento den plný zážitků. A zřejmě to tak je i pro jiné poslance na levé straně. Já chci vysvětlit původ toho hukotu. (Smích zleva.)

Ten den je pro nás poměrně dlouhý a hodně jsme v něm zažili. Já jen aby bylo pro paní ministryni jasné, že není lehké se s tím srovnat. My jsme tady dnes ráno přijali nové poslance. Pak vládní koalice v této Sněmovně rozhodla o tom, že zvýšíme daně. V průběhu dne se ukazuje, na co ty daně půjdou! Rozhodli jsme o tom, že je nalijeme do penzijních privátních fondů. A teď ke sklonku dne tu máme další užití pro ty zvýšené daně, a to jsou církevní restituce. Na jeden den je toho hodně, paní ministryně, tyto pochody.

My se s tím těžko srovnáváme, a proto ten hukot! (Souhlasné výkřiky a velký potlesk z levé strany.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Další přihláška s přednostním právem - paní kolegyně Klasnová.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem zaznamenala dnes zvýšený neklid v koalici a i z mediálních výstupů jsem pochopila, že představitelům strany LIDEM není úplně po chuti, aby se dnes hlasovalo o tomto zákoně o majetkovém vyrovnání s církvemi. Tak jsem se rozhodla, že ze starého přátelství svým bývalým kolegům rozhodování umožním a podám procedurální návrh na odročení projednávání tohoto zákona, a to do doby, než bude tato ctěná Sněmovna hlasovat o daňovém balíčku, který vrátí Senát. Odvolávám se na jednací řád, § 63 odst. 1.

Toto je můj návrh. Děkuji. (Potlesk poslanců VV.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobře. Je to procedurální návrh. Paní kolegyně, já bych vás ještě poprosil, abyste ho zopakovala. Odročení do?

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Pane předsedající, vy se rychle učíte triky, jak získat čas. (Potlesk.) Já jsem řekla, že navrhuji podle jednacího řádu, § 63 odst. 1, odročení projednávání tohoto zákona, a to do doby, až tato Sněmovna bude hlasovat a odhlasuje daňový balíček, který nám vrátí Senát. Je to možné, tam je skutečně řečeno v jednacím řádu, že lze navrhnout nejenom časové jasné datum, ale právě i splnění určité podmínky.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobře. Prosím, faktická poznámka. (Protestní výkřiky zleva.)

 

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám, ale tento návrh - já bych poprosil levici, aby na mě nekřičela. Tento návrh je v této podobě nehlasovatelný. Může být samozřejmě odhlasováno, že odložíme do doby, než Senát projedná. To je skutečnost, která nastat musí. To, co nám říká paní kolegyně Klasnová, je skutečnost, která nastat může, ale nemusí. Tím pádem do té doby nemůžeme odložit. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP