(16.10 hodin)
(pokračuje Šincl)

Podle analýzy Sdružení nájemníků České republiky může plánované zpřísnění pravidel pro poskytnutí příspěvku na bydlení až zdvojnásobit počet chudých domácností ze současných 10 % na 20 %. V protikladu k vývoji v evropských zemích se hranice nároku na pomoc domácnostem s vysokými náklady na bydlení v porovnání k příjmům neúměrně zvyšuje z dnešních 30 % na 50 %. Například rodiny, které dostávají dávky v hmotné nouzi, mohou měsíčně přijít až o 2 000 korun.

Velmi zranitelnou skupinou budou osaměle žijící senioři. Z již uvedené analýzy Sdružení nájemníků České republiky pro města nad 100 000 obyvatel vyplývá, že příspěvek na bydlení pro osaměle žijícího seniora s průměrným starobním důchodem 10 740 klesne ze současných 2 394 korun na částku 246 korun. To znamená o téměř 90 %. Pro města s 50 000 až 100 000 obyvateli vyplývá, že příspěvek na bydlení pro osaměle žijícího seniora s průměrným starobním důchodem 10 740 klesne ze současných 2130 na nulu. To znamená o 100 %.

Zatímco na této dávce státní rozpočet plánuje ušetřit částku 1,4 miliardy korun ročně, celá řada skrytých nákladů, jak finančních, tak společenských, vznikne zejména obcím, ale i státnímu rozpočtu. Jde o náklady na výstavbu dotovaných sociálních bydlení, přestože bytů je dostatek. Dojde k nárůstu bezdomovectví a s tím spojené odbírání dětí do ústavní či pěstounské péče. Dojde k nárůstu počtu rodin bydlících na ubytovnách, které jsou z hlediska finanční podpory ze státního rozpočtu mnohem nákladnější než podpora nájemního bydlení. A naposledy, dojde k posílení nežádoucích procesů sociálního vyloučení, stěhování osamělých seniorů z nájemních bytů do domovů pro seniory a další.

Z těchto důvodů jsem v rozpočtovém výboru předložil pozměňující návrh, jehož podstatou je vypustit - opakuji vypustit - z návrhu tisku číslo 801 celou část návrhu týkající se této oblasti. Tento pozměňující návrh byl rovněž rozpočtovým výborem přijat a je součástí usnesení rozpočtového výboru.

Pro případ, že by snad někomu vadilo, že doporučení rozpočtového výboru obsahuje usnesení týkající se snížení DPH a dávek na bydlení a měl by s tím problém při hlasování, protože to například obsahuje oboje, avizuji tímto podání samostatných pozměňujících návrhů, které předložím v podrobné rozpravě v rámci podaných pozměňujících návrhů. Pro úplné pochopení, jde o pozměňující návrh, jehož cílem je zachovat i po prvním lednu 2013 dosavadní systém dvou sazeb DPH, a to v její současné výši, to je 20 % základní sazba a 14 % snížená sazba DPH, a současně zabránit účinnosti novely zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kde bylo rozhodnuto, že se sazby DPH od 1. ledna 2013 sjednotí na úrovni 17,5 %. U pozměňujícího návrhu, jehož podstatou, u toho druhého, je vypustit z návrhu tisku číslo 801 celou část návrhu týkající se oblasti doplatku na bydlení, dávek na bydlení.

Závěrem mého vystoupení v obecné rozpravě mi prosím dovolte se s vámi podělit o názor mnoha zoufalých malopříjmových rodin a seniorů, se kterými jsem se setkal v dlouhých frontách na úřadu práce. Cituji: V současné době se snažíme učit Romy našemu životu. Od ledna 2013 se budeme my - myšleno důchodci a malopříjmové skupiny obyvatel - učit od Romů, jak žít v chudobě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Doktor, připraví se pan poslanec Babák.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové. Je, připouštím, trochu zvláštní sledovat atmosféru projednávání věci, která ovlivňuje politickou stabilitu, respektive nestabilitu v této zemi, a vzhledem k tomu, že už při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2013 bylo uvedeno, že tento dokument a návrh státního rozpočtu jsou z hlediska kvalitativního i nominálního spojenými nádobami, je to o to zvláštnější, že debata zatím nevede k předkládání návrhů a k definici jevů, které by mohly být základem nějaké dohody, kvalitativní dohody, která by se mohla stát základem pro sestavení a projednání rozpočtu na rok 2013. Jinými slovy, čím déle tato debata a hlasování o daních a takzvaném daňovém balíčku bude odkládána, o to déle bude trvat nejistota a případné riziko rozpočtového provizoria na rok 2013. A já sám za sebe říkám, považuji-li něco za žádoucí, tak spíše akceleraci než odkládání závěrečného rozhodování. Já sám chci ve svém příspěvku nastínit prostor, kde cítím možnou dohodu a možný kompromis, jakkoli některé věci, které jsem uvedl i v minulosti, pro mě zůstávají nadále limitní a nepřekročitelné a ty ve svém projevu zvýrazním.

Myslím, že vláda a Poslanecká sněmovna, která plní i v této věci vůči vládě kontrolní funkci, musí hledat prostor pro kompromis ve třech oblastech. Maximalizace úspor ve výdajích státu, a to nejen pro rok 2013. Zdůrazňuji: ještě další a vyšší úspory než ty, které byly provedeny. A vláda ví velmi dobře, že tento manévr bude muset podstoupit tak či onak, ať už bude daňový balíček schválen v jakékoliv podobě. Za druhé, maximalizace výnosů státu. Zdůrazňuji: nedaňových, ale i daňových výnosů státu. A za třetí, a to je ten můj limit, který opakuji, odstranění naprosto nežádoucí a neodůvodnitelné výjimky pro daň z příjmu z prodeje majetku restitučního projektu církví.

K prvně uvedenému, tedy k potřebě hledání dalších kapacit v oblasti výdajů, respektive úspor na výdajové stránce rozpočtu roku 2013. Reálie fiskálního období roku 2012, letošního roku, jsou stejně plovoucím a stále se proměňujícím prostorem a bude takový i příští rok. Bez ohledu na to, že by byl balíček schválen v podobě, která je navržena, tedy v nezměněné podobě, a my víme, že toto nebude, bude muset hledat vláda úspory v intervalu 10 až 15 miliard korun, a bude-li balíček korigován, zůstane tento interval nezměněný. Já znovu a znovu opakuji, že korekce daňového balíčku, tedy změna toho záběru, který chtěla vláda učinit ve smyslu zvýšení daní a zvýšení daňového břemene, jakkoli teoretického, nemusí nutně znamenat výpadky na straně příjmů státního rozpočtu, neb zvyšování daní v době, kdy je ekonomika v období stagnace, nepřináší vyšší výběr daní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP