(15.40 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Dále. Směrem k Ministerstvu financí mám informaci, že přišlo minimálně 70 zásadních připomínek jen z povinných připomínkových míst. Na těchto 70 připomínek nebylo reagováno, nebyly vyřízeny a neprojevily se v návrhu, který dneska projednáváme. To už nechci samozřejmě zdůrazňovat, protože jsem u toho nebyl, že bylo velmi kriticky poukazováno na to, jakým způsobem vůbec celá komunikace probíhala.

Ministerstvo financí si pravděpodobně od návrhu slibuje úspory na straně státního rozpočtu, především v kapitole správy státního dluhu. Direktivně nařízeným přesunem zůstatku z účtu státních fondů příspěvkových organizací krajů měst a obcí a další dotčených subjektů se na jedné straně zvýší zůstatek na souhrnném účtu státní pokladny. Tyto dodatečné prostředky mohou být krátkodobě investovány na finančním trhu, anebo může být ušetřeno na vydávání krátkodobých státních pokladničních poukázek. O tom tady pan ministr hovořil. V obou případech z těchto hypotetických úspor vzniká řádově 0,5 až 0,6% úrok, který se zhruba počítá na tři až šest měsíců, což je maximum, což si lze při řízení likvidity představit. Na straně druhé je však nutné vidět úrokové výnosy, o které tyto subjekty přijdou. Při přesunu svých zůstatků z úročených účtů u komerčních bank na neúročený účet v České národní bance tyto úrokové výnosy běžně přesahují přes 1 % p. a. I na běžných účtech samozřejmě. V mnohých případech, především u státních fondů, kryjí tyto výnosy výraznou část provozních nákladů těchto subjektů a při jejich odejmutí budou mít tyto zvýšené požadavky na dorovnání těchto výpadků ze strany státu. Chci jenom říct, že ta bilance bude taková, že samozřejmě majitelé těch účtů budou přicházet o poměrně vysoké finanční objemy.

On se tady toho konkrétně dotkl i předřečník, tím myslím pana kolegu Doktora, to je - chci se zamyslet nad významem České národní banky jako instituce. Byl jsem poměrně zděšen při jednání rozpočtového výboru, kdy jsem položil otázku, teď nevím, jestli to bylo na jednání rozpočtového výboru, nebo v druhém čtení, kdy jsem se zeptal guvernéra České národní banky na to, jestli necítí střet zájmů, kdy já vnímám Českou národní banku jako organizaci, která má především udávat a hlídat pravidla, především na českém bankovní trhu, ale i kapitálovém trhu, a tudíž mi připadá jako střet zájmu, když samotná Česká národní banka začne vykonávat komerční funkce a zapojuje se na bankovním trhu do normálního podnikatelského prostředí. Což si myslím, že je nestandardní a považuji to za střet zájmů. Navíc, alespoň podle mých informací, takto to bylo projednáváno i na ústavněprávním výboru Poslanecké sněmovny na 48. schůzi 20. 6. tohoto roku, kde výbor se k tomuto v tomto smyslu vyjádřil.

Dál chci poukázat ještě na jednu věc, že před tímto krokem, před touto novelou, varovali i zástupci průmyslu a malých a středních firem, kde v této době krize jim to může zhoršit možnost k získání úvěru či nějakého bankovního produktu, který zajišťuje jejich provoz.

A nakonec je otázkou, jestli peníze krajů měst a obcí, které na základě rozpočtového určení patří jim a jsou chráněny Ústavou garantovanou majetkovou a finanční autonomií, mají být prostředky státní pokladny.

Naprosto nedomyšlené je také zařazení příspěvkových organizací do takzvaně povinně povinného segmentu. Jakmile by se například velké fakultní nemocnice do tohoto segmentu dostaly, okamžitě ztratí možnost čerpat standardní bankovní služby a financování, což fatálně ztíží jejich činnost. U nemocnic je to obzvlášť citelné, protože tím, že z jedné strany jsou financovány například VZP, tak tam dochází k výpadku cash flow a oni si samozřejmě pomáhají určitými bankovními nástroji, tak aby tento výpadek překlenuly. A pochopitelně v okamžiku, kdy pojedou tyto organizace přes státní pokladnu, tak se dostávají do vážného problému.

V závěru mi dovolte, abych se omluvil, protože z těchto - a samozřejmě ještě by bylo více - argumentů jsem neměl šanci v druhém čtení prostě dát v podrobné rozpravě návrh na zamítnutí toho tisku, tak v tuto chvíli nemám šanci tento návrh podat, ale nicméně hlasování se blíží a zkonfrontujeme, jestli Sněmovna bude toho názoru, že tato novela je vhodným krokem, vhodnou novelou. Takže vám děkuji každopádně za pozornost. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Pan ministr Kalousek se pokusil celou debatu posunout do osobní roviny. Já takový akcent a takový pokus odmítám. Prostý čtenář, přečte-li si mé vyjádření a přečte-li si reakci ministra financí, musí dojít k závěru, že se tady vede debata hluchých.

S lítostí, pane kolego ministře financí, pane kolego poslanče, shledávám, že jste se ve své odpovědi ani slovem nedotkl výtky, kterou já jsem zmínil, a oné absence projednání dokumentu v Evropské centrální bance, ale dotkl jste se úplně jiných věcí. Shledal jste správným, že byly přijaty moje pozměňující návrhy. Jen připouštím a předesílám, že jsem žádné nepodal. Nejsem členem žádného výboru. Hlasování dostatečné většiny Poslanecké sněmovny mě vyloučilo z členství v rozpočtovém výboru za mé názory, které jsem veřejně projevoval, tudíž nemohu na jednání výboru vznášet žádné návrhy, pakliže bych tam nebyl jako host a nečekal na nahodilé většiny, které by mě tu vzaly a tu nevzaly na milost. Nejsem členem žádného výboru. Nicméně je fakt, že jsem v průběhu prvního čtení vystupoval s výtkami, které už jsem později neopakoval.

Ale ta konfrontace je úplně zbytečná. Takže pokud jsem vás obrazně přinutil k této reakci způsobem, kdy jsem vás hladil po srsti, budu vás tedy hladit proti srsti a budu citovat z dokumentu, který mám k dispozici, neb se týká porušení pravidel projednávání dokumentů podle pravidel, ke kterým je Česká republika zavázána. S pokorou jsem říkal, že se to panu ministrovi financí zřejmě nebude líbit, ale na druhou stranu tím nechci napadat obsah dokumentu samotného, a že navrhuji přerušení projednávání této věci, aby si mohlo Ministerstvo financí opatřit stanovisko Evropské centrální banky k předmětné věci, a vede se tu osobní spor.

"Návrh zákona nebyl předložen k vyjádření Evropské centrální bance. V souvislosti s procesem projednání vládního návrhu novely před jejím odesláním do Poslanecké sněmovny je nezbytné upozornit na jednu důležitou skutečnost, která doposud nebyla zmíněna a která se jeví jako zásadní z hlediska řádnosti legislativního procesu a jeho souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie. Na skutečnost, která řádnost a souladnost legislativního procesu významně zpochybňuje a představuje riziko, že bude s Českou republikou zahájeno řízení o porušení smlouvy u Soudního dvora Evropských společenství. Předkladatel zákona porušil povinnost vyplývající z evropského práva konzultovat návrh zákona s Evropskou centrální bankou." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP