(15.50 hodin)
(pokračuje Nečas)

Co se týče těch dvanácti opatření pro rozvoj spolupráce Čínské lidové republiky s vybranými zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy, tak se to týká právě vytvoření příslušného sekretariátu, dále vytvoření zvláštní úvěrové linky ve výši 10 mld. amerických dolarů pro státy středo-východní Evropy, vytvoření fondu investiční spolupráce mezi Čínou a středo-východní Evropou s cílem vygenerovat v první fázi 500 mil. USD. Jedná se o vysílání čínských obchodně-investičních misí do středo-východní Evropy a podporu Číny při vytváření ekonomických a technologických zón ve středo-východní Evropě, o zkoumání potenciálu pro finanční spolupráci, využívání místních měn pro přeshraniční obchod a vytvoření bankovních poboček v severovýchodní Evropě, vytvoření expertního poradního výboru pro vybudování dopravní sítě mezi Čínou a středo-východní Evropou a samozřejmě celou řadu dalších opatření.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: (Interpelující poslankyně gestem naznačuje, že nebude pokládat doplňující otázku.) Stačí. Jak jsme na tom? Ještě máme (čas), tak ještě pan poslanec Antonín Seďa ve věci zprávy BIS. Dostane prostor přednést svou interpelaci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2011 tvrdí, že korupce stále více zasahuje do české ekonomiky, politiky i justice. Údajně 600 dokumentů předala tato služba prezidentovi a členům vlády a dále zaslala 350 informací příslušným státním orgánům, tedy Policii ČR, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenskému zpravodajství. Podle bývalého šéfa civilní kontrarozvědky nepodala BIS v minulém roce jediný podnět policii.

Pane předsedo vlády, jistě se shodneme, že popis situace v hodnoticí zprávě je alarmující. Proto se vás ptám, zda máte informace, jak bylo s dokumenty a informacemi BIS naloženo, a zda vy jak premiér této republiky a předseda vlády přijímáte taková opatření, která by zamezila korupci ve státní a veřejné správě a která by omezila vliv lobbistů na firmy se státní účastí. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Požádám pana premiéra, aby reagoval.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kompetence Bezpečnostní informační služby jsou dány samozřejmě velmi striktně legislativou, především zákonem o zpravodajských službách. Chci zdůraznit, že BIS je součástí zpravodajské komunity v ČR, kam dále patří Úřad pro zahraniční styky a informace jako civilní rozvědka a Vojenské zpravodajství jako integrovaná služba, která má v sobě kontrarozvědnou i rozvědnou část.

Chci také zdůraznit, že je tady jeden obecně přijímaný omyl, že zpravodajské služby u nás jsou jakýmsi kvazipolicejním tělesem s možností vyšetřovat. Tady chci zdůraznit, že již v názvu informační služba je jednoznačně obsaženo, že tomu tak není, to znamená, že posláním zpravodajských služeb je shromažďovat informace, tyto informace analyzovat a distribuovat příslušným adresátům, nikoliv vyšetřovat konkrétní kriminální činy. Samozřejmě že pokud BIS narazí na stopy kriminálního jednání, postupuje v souladu se zákonem, to znamená včetně možnosti posunu této informace k příslušným složkám Policie ČR, ale je to pouze Policie ČR, která je oprávněna vyšetřovat, nikoliv BIS nebo kterákoliv jiná zpravodajská služba v ČR.

Jak jsem již řekl, zpravodajská práce má tři fáze. To znamená shromažďování informací - informace jsou samozřejmě shromažďovány jak s použitím standardních zpravodajských prostředků, to znamená působení příslušných pracovníků, resp. důstojníků BIS, ale i osob jednajících ve prospěch dané služby a samozřejmě také některých technicko-operativních prostředků. Co je ale klíčové, je samozřejmě analýza takto získaných informací a jejich distribuce ke konečným adresátům. Tady bych chtěl opět vyvrátit jeden všeobecně zavedený omyl, že BIS je řízena předsedou vlády. Podle příslušného zákona o zpravodajských službách je úkolována buďto vládou jako celkem, případně tedy prezidentem republiky prostřednictvím vlády. Z tohoto pohledu považuji za nesmírně důležité také to, že distribuce informací musí probíhat podle pravidla need to know, to znamená potřeba vědět. Opět je to třetí všeobecně obsažený mýtus, že předseda vlády dostává všechny informační zprávy BIS. Není tomu tak! Tyto zprávy jsou distribuovány jednotlivým koncovým místům, včetně členů vlády, případně dalším činitelům právě na základě respektování pravidla need to know, to znamená potřeba vědět. Je to klasický způsob fungování zpravodajských služeb kontrarozvědného typu v demokratických státech.

BIS samozřejmě zveřejňuje svou každoroční zprávu, která má svou veřejnou část a pak samozřejmě tu část, ve které je tedy popsáno podstatně více, ale která je klasifikována a nemůže být samozřejmě zveřejněna.

A já bych chtěl zdůraznit především jednu věc, že klíčovým posláním a klíčovým úkolem BIS, jako kterékoliv jiné kontrarozvědné služby, je právě ono přídavné jméno kontrarozvědná. To znamená, klíčovým úkolem je ochrana zájmů ČR proti cizím mocnostem a jejich zpravodajským službám. Pak má samozřejmě celou řadu i jiných činností včetně ochrany ekonomických zájmů ČR. Velmi bych ale prosil, abychom nezapomínali na to, že klíčovým úkolem kontrarozvědky je ochrana před činností jiných zpravodajských služeb na našem území, a pak je tady samozřejmě ještě škála dalších doplňkových činností, ale primární úkol by neměl být opomínán.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: (Interpelující poslanec gestem naznačuje, že nebude pokládat doplňující otázku.) Už ne pan poslanec Seďa, takže ještě pan poslanec Šincl. Ano, je to tak.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, opakování matka moudrosti. V předchozí interpelaci jsem se ptal na to, proč za vašich vlád stoupl veřejný dluh až na neuvěřitelných 1,7 bilionu korun, což je dvakrát víc, než když byla u vlády sociální demokracie. Nic jsem se tu nedozvěděl! Místo toho jste mi tu vyprávěl něco o tom, co bylo v roce 2000 či někdy v minulém století. Nevím, jestli si to pamatujete, ale největší část dluhů za vlád sociální demokracie vznikla v době povodní a další miliardy spolkla sanace bank, které jste umožnili vytunelovat za vašich vlád v čele s Václavem Klausem.

Asi jste mi nerozuměl. Ptal jsem se vás, jak je možné, že za vašich vlád stoupl veřejný dluh na tuto obrovskou částku, pokud tato vaše vláda skutečně dělá odpovědnou a správnou hospodářskou politiku, jak pořád opakujete. Například v příštích letech připravíte důchodce svojí politikou snižování valorizací celkem o 47 miliard korun a zvyšováním DPH o 54 miliard korun. Svoji fiskální situaci byste si mohli vylepšit jinde, například u různých silných finančních skupin. Těch se ovšem bojíte a v podstatě jim vaše vláda naopak posluhuje!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádal bych ještě pana premiéra, aby reagoval na tuto interpelaci, poslední tedy dneska. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím si, že opět musíme vycházet z faktů, a já jsem řadu z nich tady uvedl a klidně je zopakuji. To znamená, že tato země má šestou nejnižší nezaměstnanost v celé EU, že máme nejnižší míru chudoby, že naši důchodci jsou na čtvrtém nejlepším místě z hlediska ohrožení chudobou, že v současné době výše reálných důchodů v porovnání s rokem 1989 je na 114 %, takže je to vyšší částka, než byla kdykoliv za osm let vlád sociální demokracie, že máme z celé Evropské unie nejvýhodnější zdanění rodin s dětmi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP