(11.40 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, já jsem se hlásil do debaty ke smlouvě s Vietnamem, ale to už teď nemá smysl.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Velmi se omlouvám, že jsem vaši faktickou poznámku přehlédl. Pan kolega Petr? Je to omyl. Pan poslanec Zapletal? Děkuji.

Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Můžeme přistoupit k hlasování o usnesení, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 687 lomeno dvěmi, které přečetl pan zpravodaj Hamáček. (Protestující hlasy ze sálu.) Je nějaký... omlouvám se, jako sněmovní tisk 687 lomeno dvěma.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem tohoto usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 84, přihlášeno 133, pro 112, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

105.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky
a vládou Státu Izrael o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské
Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsané
v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991, a Dohoda mezi vládou České
a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě,
podepsaná v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991
/sněmovní tisk 707/ - prvé čtení

Prosím pana ministra Dobeše o odůvodnění návrhu.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jde o další dohodu z řady leteckých dohod, které Ministerstvo dopravy připravuje. Jedná se o dohodu, kterou z poměrně jasných důvodů je třeba změnit s ohledem na to, že je z roku 1991 a byla uzavřena mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Státem Izrael. Proto v roce 2011 projevily obě země zájem na sjednání změny existujícího rámce s cílem zajistit vyšší míru flexibility a širšího přístupu k česko-izraelskému přepravnímu trhu pro letecké dopravce obou stran. Změny existující dohody jsou provedeny ve formě protokolu, který byl podepsán v Praze 17. května 2012. Tím se završuje problematika, že je dohoda uzavřena mezi Českou republikou a Izraelem, a ne tedy Českou a Slovenskou Federativní Republikou.

Prosím Poslaneckou sněmovnu o schválení materiálu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Böhnisch.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pan ministr velmi jasně popsal obsah změn. Jde o změnu liberalizační. Úprava otevírá nebe mezi Českou republikou a Státem Izrael pro více dopravců. Prakticky už je naplňována z české strany. Linku mezi Prahou a Lodem (?) operují dva čeští dopravci. Na izraelské straně zatím funguje stále jenom jeden. V každém případě by bylo žádoucí dokončit proces přijímání této změny v Parlamentu. Proto doporučuji tento tisk poslat do zahraničního výboru a jeho schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se do rozpravy nehlásí, proto obecnou rozpravu končím. Pane ministře, přejete si závěrečné slovo? Nikoliv.

Nyní, protože žádný návrh nepadl, se můžeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Žádný jiný návrh nepadl.

 

Zahajuji hlasování o tom, kdo souhlasí s projednáním návrhu v zahraničním výboru. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 85, přihlášeno 134, pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že jsme odsouhlasili, aby návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

106.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s přístupem Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti
za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001 (úmluva BUNKERS)
/sněmovní tisk 725/ - prvé čtení

Prosím pana ministra Dobeše o úvodní slovo.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Dne 23. března 2001 byla v Londýně podepsána Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001, takzvaná úmluva BUNKERS dojednaná v rámci mezinárodní námořní organizace OSN IMO, a v platnost vstoupila 21. listopadu 2008.

Úmluva upravuje odpovědnost vlastníků a provozovatelů námořních obchodních lodí stanovením povinnosti k účinnému zajištění náhrad za škody na mořském a životním prostředí nebo škod způsobených příbřežním zemím, zapříčiněných únikem ropných pohonných látek z lodí, a zavazuje tak státní orgány dohlížet na plnění této povinnosti. Provádění úmluvy bude v gesci Ministerstva dopravy a v podmínkách České republiky se pravděpodobně bude týkat vždy jen malého počtu subjektů.

Co se týče úrovně Evropské unie, tak zde se provádí v oblasti bezpečnosti plavby a ochrany prostředí společná politika úsilím o koordinovaný přístup zemí Evropské unie ke klíčovým úlohám IMO a rozhodnutím 2002/762/ES ze dne 19. září 2002 zavázala Rada jednotlivé členské státy k přístupu k úmluvě BUNKERS. I z toho důvodu žádám Poslaneckou sněmovnu o schválení tohoto materiálu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Nyní zde mám návrh, aby za nepřítomného zpravodaje, pana poslance Foldynu, vystoupil pan poslanec Hamáček. Tento návrh musíme potvrdit hlasováním.

Zahajuji hlasování o tom, zda Sněmovna souhlasí, aby za pana poslance Foldynu vystoupil pan poslanec Hamáček. Zahajuji hlasování o této změně. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 86, přihlášeno 133, pro 108, proti 1. Se změnou zpravodaje jsme vyslovili souhlas.

 

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Hamáček: Dámy a pánové, děkuji za důvěru, že jsem se mohl ujmout zpravodajování takto důležitého dokumentu. Jakkoliv zlaté časy Československé a potažmo České námořní plavby jsou asi nenávratně pryč, je to věc, která je důležitá. Je potřeba mít smluvně podloženou ochranu životního prostředí na moří.

Já bych proto doporučil, aby s vaším souhlasem se touto smlouvou mohl zabývat zahraniční výbor, kde příslušným činitelům Ministerstva dopravy budeme moci pokládat otázky, kolika vlastně lodí se to týká. Pokud jsem tu smlouvu četl správně, tak dotčená plavidla jsou lodi s výtlakem nebo s prostorností více než tisíc rejstříkových tun. Mám pocit, že takových lodí pod českou vlajkou mnoho nepluje. Možná mě ale činitelé Ministerstva dopravy přesvědčí o opaku. Proto, aby nás mohli všechny přesvědčovat, potřebujeme tuto smlouvu přikázat zahraničnímu výboru. Toto teď navrhuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa do obecné rozpravy? Protože tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Přejete si závěrečné slovo, pane ministře? Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP