(18.30 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Považujeme za samozřejmé, že je nutné zajistit všem zaměstnancům jednotlivých subjektů integrovaného záchranného systému stejná kritéria pro odměňování a stejně tak i pro přiznání dodatkové dovolené. To je určitě dobrá myšlenka. Nicméně tenhle materiál je ukázkou do značné míry chaotické a nesystémové práce poslanců vládní koalice. Předmětný pozměňovací návrh byl přednesen panem poslancem Štětinou již při projednávání vládního návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě tuším na jaře minulého roku v rámci projednávání ve výboru pro zdravotnictví Sněmovny. Návrh se do konečného znění zákona o zdravotnické záchranné službě nedostal, a to přičiněním vládních poslanců. Je ironií, že k zamítnutí tohoto návrhu poslance Štětiny přispěli svými hlasy i někteří vládní poslanci, kteří jsou nyní uváděni jako spolupředkladatelé. Asi teď zpytují svědomí, je to jenom dobře. Proto musí tento návrh absolvovat celý složitý legislativní proces, který tady nechci vypočítávat.

Já bych byl jenom rád pro čisté svědomí, které budu mít, anebo nebudu mít ve třetím čtení - myslím si, že by bylo dobré ujasnit to, co je v důvodové zprávě podle mého názoru poněkud nejasně uvedeno, že finanční dopad do rozpočtů krajů má být buď do 10, nebo do 60 mil. korun. Možná že by zástupce předkladatele tohle mohl vysvětlit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ptám se tedy na přihlášku do obecné rozpravy. Pan kolega Chlad má slovo.

 

Poslanec Rudolf Chlad: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, dámy, pánové. Já bych jenom velice krátce prostřednictvím vás, paní předsedkyně, panu Paroubkovi sdělil jednu věc, že nedochází absolutně k vyrovnání náhrad a věci záchranářů. Že je to takové opravdu minimum, malá náplast na to, aby aspoň něco bylo. Takže zaplaťpánbůh za to. Ale jenom jsem to chtěl upřesnit, aby nenabyli poslanci dojem, že dochází ke srovnání a k poctivému narovnání mezi záchranáři. Absolutně ne. Někteří nemají nic a někteří mají podstatně víc.

Takže to je všechno, děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Jinou přihlášku do obecné rozpravy nevidím. Proto tuto rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Jiří Štětina. Prosím.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji znovu za slovo, a protože nikdo se nehlásil, tak bych rád odpověděl kolegovi Paroubkovi.

Myslím si, že v současné době není vůbec jednoduché spočítat, kolik budou náklady pro kraje. Protože ve zdravotnické záchranné službě pracuje řádově několik tisíc lidí, kteří jsou různého věku, a samozřejmě těžko můžeme říci, kdo bude odcházet a kdo ne. Já si myslím, že se jedná spíš o odchodné než o dovolenou. Takže při velmi komplikovaných propočtech jsme řekli, že prostě první rok může tato suma být maximálně do 60 mil. korun v celé republice, protože zatím nikdo neví a nikdo neřekl dopředu, kolik lidí hodlá odcházet. Tady se diskutovalo zejména, zda se bude jenom jedenkráte odcházet, to znamená, může někdo pracovat na zdravotnické záchranné službě 15 let, odejde a dejme tomu po dalších pěti letech se znova přihlásí, odslouží dalších 15 let a zas by měl nárok na odchodné. Není to možné, bude to jedenkrát, to znamená, že to byl skutečně odhad, který se nedá vyčíslit.

Nevím, jestli to panu poslanci Paroubkovi stačí, protože já bych byl skutečně rád, kdybych mohl říct číslo: ano, bude to 49 mil. 560 korun. Ale takto se to nedá skutečně spočítat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego, a prosím, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, podrobnou rozpravu končím. Tím jsme se vyrovnali se vším, co bylo potřeba projednat v rámci tohoto bodu ve druhém čtení. Končím projednávání sněmovního tisku 593 ve druhém čtení, tedy končím projednávání bodu 14 s poděkováním zástupci navrhovatelů i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

15.
Vládní návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
/sněmovní tisk 620/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministryně kultury Alena Hanáková. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Děkuji. Vážení paní předsedkyně, páni poslanci, poslankyně, zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů jsem představila v prvním čtení. Tímto chci říct, že jsem ráda, že zákon díky vám byl posunut do čtení druhého. Po celou dobu jsme se tímto velmi intenzivně zabývali. Návrh zákona byl přikázán volebnímu výboru, ten jej projednal velmi pečlivě a vydal 13. září 2012 usnesení, ve kterém Poslanecké sněmovně Parlamentu doporučuje vyslovit s vládním návrhem zákona souhlas ve znění pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy se týkají zejména úpravy filmových pobídek, specifikace činnosti některých orgánů Státního fondu kinematografie a zpřesnění povinnosti poplatníka poplatku z vysílání reklamy.

Dovolím si jenom říci, že k předloženému usnesení volebního výboru bych ráda sdělila, že Ministerstvo kultury se všemi pozměňovacími návrhy souhlasí a akceptuje je, jelikož je považuje pro návrh zákona za přínos. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní ministryni. Zákon jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru volebnímu. Usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 620/1. Slovo dostává zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Václav Mencl, prosím.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych konstatoval, že volební výbor od prvního čtení uspořádal k tomuto návrhu zákona velmi hojně navštívený seminář, na kterém byla velmi podrobná diskuse. Nejen na tomto základě jsme vedli jako členové volebního výboru řadu jednání. Výsledkem je již zde zmíněné usnesení volebního výboru 620/1 s pozměňovacími návrhy. Současně mi dovolte konstatovat, že na základě diskuse na volebním výboru, která ještě přesáhla již podané pozměňovací návrhy, jsem společně se zpravodaji politických klubů připravil dílčí pozměňovací návrhy, které jste obdrželi jako sněmovní dokument č. 3815, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, je do ní přihlášen pan poslanec Jan Husák. Prosím, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, budu se snažit co nejkratším způsobem. Moje vystoupení se týká § 27 tohoto velmi potřebného zákona. To je paragraf, který definuje poplatky z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

Já bych chtěl jenom upozornit, že toto v podstatě naprosto nové, dynamicky se rozvíjející odvětví má svoji obrovskou perspektivu a Ministerstvo průmyslu počítá s definováním pravidel v této oblasti ve verzi číslo 2 Digitálního Česka, tak jak je pojmenován tento dokument, a chce sesouladit všechny aspekty, které se týkají tohoto odvětví. Totiž v § 27, tak jak je uveden, je určitá diskriminace našich podnikatelů v této oblasti, protože poplatky do fondu se týkají pouze provozovatelů firem tuzemských v České republice. Netýká se to třeba firem, jako je YouTube, který provozuje tyto služby. A proto si myslím, že je tam určitý diskriminační prvek.

Předkladatel navrhuje odkladný účinek. Já ve svém pozměňovacím návrhu, ke kterému se přihlásím za chvíli, navrhuji prodloužení tohoto odkladného účinku do roku 2020, a to z toho důvodu, aby se sesouladily tyto věci právě s připravovaným dokumentem Digitální Česko. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP