(21.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Tato opatření nejsou, a to bych chtěl zdůraznit, žádnou novou koncepcí státních maturit. Smyslem je na základě dosavadních zkušeností upravit pravidla maturitní zkoušky tak, aby odpovídala tomu, co se od státu jako od garanta vzdělávací soustavy očekává, aby dala letošním maturantkám a maturantům a také jejich vyučujícím a ředitelům škol jistotu a čas na přípravu a také v neposlední řadě aby nám všem poskytla krátký oddechový čas. Musíme se zastavit a zajistit to, aby maturita nikoho nepoškozovala. První skutečný kontakt mladého člověka se státem nesmí vést k deziluzi, že se stát nechová spravedlivě. Vedlejším, ale ne nepodstatným efektem popsaných změn budou také úspory ve výši zhruba 50 milionů korun v příštím roce.

Části týkající se úpravy státních maturit v předkládané novele školského zákona musí nabýt účinnosti dnem vyhlášení. Vyhlášena by měla být nejpozději 14. listopadu t. r., protože následující den začíná technicky a časově velmi náročný proces přípravy maturitní zkoušky.

Dámy a pánové, nebál bych se říci, že situace v letošním roce byla velmi špatná. Věřím, že nikdo z nás nechce, aby se příští rok opakovala. I když si také umím představit jiné formy maturitní zkoušky, v danou chvíli, v tuto chvíli, nemáme jiné možnosti než tu, kterou doporučila pracovní skupina napříč politickým spektrem, zájmovými skupinami a všemi dotčenými stranami a kterou podpořil sněmovní výbor i podvýbor. Není to v žádném případě krok zpátky, je to jenom to, že neuděláme krok kupředu.

Dámy a pánové, zachovejme nyní to, co je na maturitní zkoušce pozitivní, což je nepochybně ona nepodkročitelná mez znalostí a definice společné úrovně znalostí. Odstraňme evidentní chyby a udělejme maturitu tak, jak ji odborná veřejnost doporučuje. Dámy a pánové, prosím vás o podporu novely školského zákona, která přinese jistotu všem mladým lidem, jejich rodičům i školám, které se na květnovou maturitu připravují.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výborů vám bylo doručeno jako sněmovní tisky 732/1 a 732/2. Prosím paní zpravodajku výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu kolegyni Bohdalovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobrý pozdní večer, vážení kolegové. Pan ministr ve svém úvodním slově zcela jasně vysvětlil záměr, který mělo Ministerstvo školství společně s podvýborem pro regionální školství a následně s výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jedná se o to, že je potřeba docela v časovém termínu stihnout, zafixovat a změnit školský zákon v oblasti maturit. Chtěla bych upozornit, že tento materiál připravilo Ministerstvo školství pro podvýbor. Pro předložení v podvýboru si ho osvojila paní poslankyně Wenigerová, kde byl v podvýboru tento materiál doporučen, aby ho jako kompletní usnesení přijal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který ho přijal jako usnesení dne 7. září 2012. Oba tyto tisky, všechny tyto tisky máte v systému. (V sále je trvalý hluk.)

Chtěla bych jenom zdůraznit tři základní věci. Za prvé pozměňovacím návrhem vracíme opravu písemných zkoušek z českého jazyka do škol, za druhé dáváme studentům jednu nepodkročitelnou úroveň maturitní zkoušky a za třetí zafixováváme pro rok 2013 a 2014 dva maturitní předměty, a to buď český jazyk, nebo matematiku, nebo cizí jazyk s tím, že pokud si student zvolí dejme tomu matematiku, tak může ještě nepovinně maturovat z cizího jazyka, a naopak. Je to změna, kterou musíme udělat pro to, abychom usnadnili letošním maturantům přípravu na maturitní zkoušku tak, aby se podle zákona mohli do 15. listopadu připravit, s tím, že váženým kolegům sděluji, že všichni odborníci na regionální školství a střední školství tady ve Sněmovně se budou v příštím roce zabývat těmi dalšími základními podobami maturitní zkoušky tak, abychom vypracovali takový projekt, který umožní, aby ten, kdo absolvuje státní maturitu, měl otevřené dveře na vysokou školu.

Je mi líto, že takto důležitý zákon, takto důležitou normu musíme projednávat ve 21.45 hodin, v době, kdy už většina z vás o to nemá zájem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechtěl jsem kolegyni Bohdalovou přerušovat, ale hlukem, který vyvoláváte v tomto sále, jednání jenom prodlužujete. A můžete ho prodloužit ještě víc, protože jestli se neztišíte, tak vyhlásím 20minutovou přestávku na to, abyste si svoje záležitosti vyřídili. (Nesouhlasné výkřiky, neklid v sále.)

Nyní bych poprosil zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslankyni Miladu Halíkovou, aby se ujala slova. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se zabýval především tou částí novely zákona, která má konkrétní dopad na hospodaření měst a obcí. Doposud zákon č. 561 z roku 2004 vycházel z toho, že obce, které nezřizují základní nebo mateřskou školu, se na výnosech sdílených daní podílejí obdobným způsobem jako obce, které tato zařízení zřizovaly. Obec, která nezajistila podmínky pro plnění povinné školní docházky, má doposud povinnost hradit za žáky s místem trvalého pobytu na jejich území a plnící povinnou školní docházku v základní škole zřízené jinou obcí nebo svazkem obcí neinvestiční výdaje připadající na tohoto žáka. Neinvestiční výdaje se hradí přímo na základě zákona obci, která zřizuje danou základní školu, popřípadě svazku obcí, které školu zřídily. Výše dosavadních úhrad neinvestičních výdajů je v praxi velmi nejednotná, nebyla ani systematicky sledována. Řada obcí neinvestiční výdaje nevymáhala a v jiných případech byly naopak nadsazovány, jindy zase podhodnoceny. Proto v návaznosti na novelu zákona o rozpočtovém určení daní, které projednala Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 694, je potřeba zrušit ve školském zákoně povinnost této vzájemné úhrady neinvestičních výdajů, protože finanční prostředky, které dosud byly předmětem jejich úhrady, budou nově směřovány přímo do rozpočtu obce.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 27. schůzi konané dne 3. září letošního roku projednal tuto novelu a doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 732 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, konkrétně legislativně technické úpravy, která byla na jednání výboru přijata. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy jsou zatím přihlášeni tři poslanci. Jako první je přihlášena paní kolegyně Drastichová, připraví se pan kolega Ohlídal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP