(19.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Je tedy evidentní, že vládní koalice připravila něco, čím možná vytře někomu zrak. Vládní koalice připravila něco, co neznamená posun vpřed. Položme si tedy jasně otázku, na kterou tady z různých pozic odpovídali různí kolegové a kolegové z Poslanecké sněmovny. Je důvodné, abychom tento zákon podpořili? Já ho nevidím. (Předsedající: Čas, pane kolego!) V tomto ohledu jsem přesvědčen, že je to nesmyslné a zákon není možné podpořit. Tato vláda nepředložila nic, co by znamenalo pozitivní změnu pro Českou republiku! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka a já nevidím nikoho, že by se hlásil, tedy se ptám, zda se ještě někdo chce přihlásit do rozpravy k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat, ale ještě předtím se zeptám na případná závěrečná slova, pokud je o ně zájem. Není.

Přistoupíme tedy k hlasování, a to podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Příslušné kvorum je již nastaveno.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů podle sněmovního tisku 695/3."

Zahajuji hlasování číslo 40. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 40 přítomno 196, pro 94, proti 101. Konstatuji, že návrh zákona nebyl přijat. (Potlesk v levé části sálu.)

 

O slovo se hlásí pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já děkuji Poslanecké sněmovně za zodpovědné projednání tohoto návrhu. Já jsem chtěl jenom - nechtěl jsem tím rušit - zkonfrontovat ten billboard, který prezentuje tady sociální demokracie, že 54 miliard korun inkasa DPH chrání, přičemž nejméně polovina vystoupení sociálních demokratů polemizovala s tím, že tyhle peníze Ministerstvo financí vybere. (Na billboardu opřeném o lavice ČSSD je nápis: "54 miliard Kč chtějí ODS a TOP 09 vzít z kapes rodin zvýšením DPH.") Tady skutečně znělo mnohokrát: tyto peníze stejně, Kalousku, nevybereš, přičemž vaše vlastní stranická propaganda vás usvědčuje ze lži. Hezký večer! (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, budeme pokračovat. Zahajuji projednávání bodu číslo

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 564/9/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jste obdrželi jako sněmovní tisk 564/10. Vítám mezi námi paní senátorku Dagmar Terelmešovou.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu vyjádřil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobrý večer už, vážené kolegyně, vážení kolegové... (Předsedající: Prosím o klid v jednacím sále!) Naplňuje se trochu moje obava, že po těch dvou předchozích tiscích pro vás nebude téma sociálně-právní ochrany dětí takovou prioritou, jakou by mělo být, tedy poprosím, skutečně je to velmi důležitá norma, která se týká ohrožených dětí, a je to krok, o kterém jsme v Poslanecké sněmovně velmi pečlivě diskutovali několik měsíců. Já bych chtěl znovu poděkovat všem, kteří se na té práci a na těch diskusích účastnili, a protože jsem o tom mluvil v jednotlivých čteních velmi podrobně, tak se pokusím být maximálně stručný vzhledem k pokročilé hodině.

Norma, kterou máte před sebou, má jednoznačný cíl: zlepšit podporu dítěte v přirozené rodině, zlepšit možnost adopce a pěstounské péče, to znamená zajistit co nejrychleji a co nejprofesionálněji pomoc dítěti ve chvíli, kdy v přirozené rodině setrvat nemůže. Tato norma obsahuje řadu dalších opatření, která směřují ke zkvalitnění a k profesionalizaci pěstounské péče, stanoví závazné postupy pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí, ať už zavedením standardů kvality práce, institutu sociální kurately, vyhodnocování situace dítěte a rodiny, individuálního plánu ochrany dítěte. (V sále je velký hluk.)

V průběhu projednávání jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu se ukázalo, že tato novela je spojována s řadou nepřesných informací. Jak jsem už řekl, hlavním cílem úpravy je systematická práce s přirozenou rodinou. Zároveň je ale jasné, že péče o dítě v rodinném nebo náhradním rodinném prostředí vyžaduje podporu ze strany odborných služeb přímo v terénu. Cílem tedy není zbavit tyto děti odborné péče, jak je v některých vystoupeních podsouváno. Cílem je, aby tato péče byla dětem pokud možno doručována do jejich přirozeného prostředí, protože dnes v řadě případů činíme pravý opak.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane ministře, já vás přeruším. Dámy a pánové, vím, že je už pozdní hodina, ale přesto vás všechny důrazně žádám, abyste buďto věnovali pozornost panu ministrovi, nebo opustili jednací sál.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Připomínky, že pěstounů je nedostatek, že pěstouni nejsou dostatečně připravováni nebo že pěstounská péče selhává, jsou právě argumentem pro přijetí novely. Předloha vychází z velmi důkladné analýzy současného stavu. Navrhuje postup, jak stávající nedostatky napravit. Jde především o zvýšení nároků na zájemce o náhradní rodinnou péči, ale zároveň také o vyšší podporu pěstounů ze strany státu nejenom ve formě hmotného zabezpečení, ale především ve formě zákonného nároku na odborné, poradenské, doprovodné a odlehčovací služby. (Silný hluk v sále trvá.)

Velká debata byla také vedena o kvalifikaci a přípravě pěstounů. Objevily se dokonce návrhy, aby pěstoun měl povinně pedagogické nebo zdravotnické vysokoškolské vzdělání. U takových návrhů musím konstatovat, že jde o nepochopení -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě jednou přerušuji pana ministra. Všechny poslance a poslankyně žádám, aby zasedli do svých lavic a případné hovory přenesli mimo jednací sál!

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek - nepochopení účelu náhradní rodinné péče. Hlavní kvalifikací pro výkon pěstounské péče jsou přece rodičovské kompetence a ty nelze, jak víme všichni z našich běžných rodinných životů, získat žádným formalizovaným vzděláním. Tyto kompetence jsou však zkoumány a doplňovány v průběhu kvalitní přípravy a odborného posuzování zájemců o náhradní rodinnou péči. Na pěstounství se tedy člověk nebude připravovat oněch 48 nebo 72 hodin uvedených v zákoně, ale samozřejmě dlouhodobě a po celý svůj rodičovský život.

Stěžejní v předloženém návrhu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou změny, které povedou k důslednější ochraně práv ohrožených dětí, a je v zájmu dětí přijmout tyto změny.

Poslanecká sněmovna již jednou s předkládaným návrhem zákona vyslovila svůj souhlas a já bych chtěl vás všechny, kolegyně a kolegové, požádat i přesto, že třeba tuto normu kritizujete jako nedostatečný krok, nebo i přesto, že ji kritizujete jako příliš razantní krok, abyste tuto normu podpořili, protože rozhodně povede ke zlepšení situace ohrožených dětí.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP