(15.10 hodin)
(pokračuje Rykala)

V České republice každým rokem rostou důchody, a to právě proto, že rostou ceny potravin, energií a léků. Nešťastní důchodci musejí tyto nárůsty cen z něčeho pokrýt.

Pane Kalousku, tento princip se tímto zákonem snažíte narušit. Uvědomujete si vůbec, že většina důchodců nemá důchod vyšší než 10 tisíc korun? Lidé, kteří desítky let pracovali, odváděli daně, poctivě platili zdravotní a sociální pojištění, dnes očekávají klidný důchod. Jenže po zaplacení nájmu se tito lidé musejí rozhodnout, jestli si koupí jídlo, anebo si koupí léky. To už jsme se opravdu dostali tak hluboko, že se naše společnost neumí postarat o své občany, kteří celý život tvrdě pracovali?

Tato vláda neustále škrtá, hledá úspory, a hledá úspory u těch, kteří se neumějí bránit. V novinách čteme titulky Úsporný rozpočet zaplatí zaměstnanci a důchodci. Kdybyste se raději starali o to, aby rostla mzda v této zemi, aby rostla zaměstnanost. Když budeme mít všichni práci, nebudeme potřebovat podporu, budeme odvádět daně a platit pojištění. Na to jste ještě nepřišli? Nechci žít ve státě, který šetří na důchodcích a rodinách s dětmi. Jsem znepokojen ze směru, kterým se vydala česká vláda. Stát by neměl šetřit na lidech, kteří se neumějí bránit. Stát by měl umět vybírat daně a s těmito daněmi správně hospodařit. Jak je možné, že se šetří na důchodcích, ale ze státního se krade? Jak je možné, že se zvyšují daně, ale do pokladny se nedostane více peněz? Kde pan ministr Kalousek asi udělal chybu?

Pokud budou poslanci ODS a TOP 09 dnes hlasovat pro tento zákon, zvítězí řešení zvyšování důchodů pouze o jednu třetinu růstu reálných mezd a jednu třetinu zvyšování cen. Sociální demokracie je razantně proti tomuto návrhu, protože cílem všech vyspělých států by mělo být zvyšování životní úrovně jejich občanů. A pokud se chceme řadit mezi tyto vyspělé státy, tak nemůžeme životní úroveň lidem snižovat. Musíme umět zabezpečit pro své pracující občany to, aby ve stáří, kdy jim síly postupně odcházejí, mohli žít.

Závěrem jen zdůrazním a zopakuji to nejdůležitější sdělení, které jsem zde chtěl říci. Čeští, moravští a slezští důchodci musejí mít zajištěno důstojné a pokojné stáří. Vládní záměr zpomalit valorizaci důchodů, která alespoň se zpožděním kompenzuje růst cen, a to cen potravin, léků a nákladů na zdravotní péči, je zločin. Je to zločin nepřijatelný a nespravedlivý. Z toho důvodu souhlasím s názorem Senátu, který zamítl tento tisk, a budu hlasovat proti přijetí tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego. Prosím pana poslance Miroslava Opálku. Dalším přihlášeným je pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, hovoří se zde i o důchodové reformě jako celku. Člověk by si řekl, že se bude hledat společný konsensus na společně stanoveném sociálním cíli a následně se bude domlouvat, jakými parametry tento cíl zabezpečit. Žel, konsensus, jak se zdá, se hledá pouze, když se má restituovat církevní majetek.

O co tedy této vládě ve skutečnosti jde. Jde o zlevnění nákladů na pracovní sílu. Jde o udržení zvláštní důchodové kategorie, tedy tzv. podpory osob samostatně výdělečně činných. Jde o snížení transferu objemu peněz ze státního rozpočtu na důchody. Jde o správu části státních prostředků privátními finančními společnostmi. Jde o oslabení prvního, tedy státního důchodového pilíře. A v neposlední řadě jde o snížení plnění ze státního pilíře z průměrných 40 % náhradového poměru na cílových 25, či dokonce 20 %, tedy na polovinu. A právě tento poslední bod zabezpečuje zčásti i návrh, který projednáváme. Důchody již jednou, a to v 90. letech, zabezpečovaly transformaci našeho hospodářství a důchodci na to dopláceli. Reálná hodnota důchodů oproti roku 1989 klesla až na 75,6 % v roce 1993 a zpátky 100 % dosáhla až po deseti letech v roce 2003.

Dnes stojíme před obdobným problémem. Snížená výše valorizací bude snižovat reálnou výši důchodů. Bude se snižovat i poměr důchodů ke mzdě. Bude se snižovat kupní síla a životní úroveň důchodců. Poroste, jak jsem již poznamenal ve svých předchozích vystoupeních, chudoba u řady důchodců, zejména u starodůchodců, zdravotně postižených důchodců a u jednočlenných domácností důchodců bez nároku na pozůstalostní důchod. Již dnes jim není co závidět a podpora v hmotné nouzi vše nevyřeší.

Musím znovu konstatovat, že tříleté snižování valorizací důchodů se kumuluje a stává se z proklamovaného dočasného snížení snížením trvalým, neboť onen kumulovaně snížený základ bude nižším základem později k normálnímu režimu valorizace po oněch třech letech. Znovu připomínám - průměrný důchod tak bude celkově za rok 2013 snížen o 3264 korun, za rok 2014 o 5 520 korun a za rok 2015 o 7 512 korun. Celkově tedy za ony tři roky přijde průměrný důchodce kvůli snížené valorizaci o 16 296 korun plus ztráty vyplývající ze stále nižšího a nižšího základu pro valorizaci. A každý následující rok bude roční ztráta základu pro výpočet valorizací činit u průměrného důchodce 7 512 korun. Tak si to promítněte, kolik to bude za deset či více let.

Hlavní argument vlády je, že se méně vybere. Pan ministr financí dokonce v televizi v neděli chybně uvedl, že je to důsledek demografického vývoje. To je však velký omyl, či dokonce nepravda. Problém je totiž v tom, že hospodářská politika neumí nalézt práci pro všechny práceschopné občany. Jde o půlmilionovou armádu nezaměstnaných, kteří neodvádějí do důchodového pojištění ani korunu, ale velký problém jsou i předčasné důchody. Těch bylo k 31. červenci 2012 celkem 516 447, tedy více než půl milionu. Za dobu této vlády stoupl počet těch, kteří si již nedokážou ve vyšším věku najít práci a odešli do předčasného, trvale kráceného důchodu, na 100 tisíc. Jen tato skupina 100 tisíc tvoří na straně výdajů důchodového účtu za rok vyšší výdaj cca 10 mld. a na straně příjmů do důchodového účtu propad cca 6 mld., tedy celkem 16 mld., a těchto důchodců je pětkrát více.

Další ztrátu činí legislativní opatření, která přijímala tato koalice. Deset či 18 mld. - jsou různé výpočty - tvoří stropy na sociální pojištění. Dále nízký vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných. Řada příjmů je osvobozena od důchodového pojištění - a mohl bych pokračovat. Když toto všechno sečteme, máme důchodový účet ve značném přebytku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP