(18.50 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Poslední zákon, který naše předloha novelizuje, je už vcelku velmi medializovaný zákon o specifických zdravotních službách, týkající se posuzování způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání. Ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) tohoto zákona stanoví, že osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Vzhledem k tomu, že podle § 3 zákoníku práce jsou základními pracovněprávními vztahy například a zejména pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, dopadá povinnost podrobit se lékařské prohlídce i na dohody konané mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti a o provedení práce. Jde tedy zcela o novou administrativní povinnost, zavedenou s účinností od 1. dubna tohoto roku uvedeným zákonem.

Můžeme už dle tříměsíční trvající praxe říci, že toto ustanovení je šikanózní, že zbytečně zatěžuje zaměstnance, ale i zaměstnavatele sjednávající tyto dohody, které se uzavírají na časově limitovanou dobou, tj. nanejvýše 300 hodin v kalendářním roce, resp. v rozsahu, který nepřesahuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Jde zejména o sezónní práce, o brigády, prostě o práce, na které chodí zejména studenti. Proto se navrhuje omezit povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce pouze při vzniku pracovního poměru, tak jak to bylo do konce minulého roku.

Chtěl bych říci, že tato poslední věc je uvedena ve stanovisku vlády jako věc, která je řešena, kde vláda připravuje vlastní legislativní řešení, které by mělo tyto nejasnosti při aplikaci ustanovení § 59 zákona o specifických zdravotních službách vyřešit. Já se přiznám, že jsem o tomto návrhu ještě nic nečetl, neslyšel jsem o něm, a byl bych případně rád, aby se nám k tomu ministr zdravotnictví vyjádřil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo úvodní slovo navrhovatele. Požádal bych pana poslance Miroslava Jeníka, zpravodaje pro prvé čtení, kdyby se také vyjádřil k tomuto návrhu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych ve své zpravodajské zprávě zmínil několik věcí k tomuto poslaneckému návrhu, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů.

Navržená změna zákoníku práce zužuje okruh zaměstnanců, s nimiž lze sjednat mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas, pouze na vedoucí zaměstnance. Právní úprava mzdy poskytované za práci přesčas u všech zaměstnanců se však podle mého názoru ukázala praktičtější.

V případě přijetí tohoto poslaneckého návrhu zákona, což si myslím, že je velmi důležité, by náklady za službu přesčas narostly několikanásobně a zhruba by se celkově daly vyčíslit asi na dvě miliardy ročně. To je v přímém rozporu s úsilím vlády a její politikou, která se snaží dlouhodobě snižovat náklady ve všech sférách.

Já se tedy i z tohoto důvodu přikláním k tomu, že v obecné rozpravě navrhnu zamítnutí tohoto poslaneckého návrhu již v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, teď můžeme otevřít rozpravu. Hlásí se do ní jako první pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Já bych reagoval na pana zpravodaje. On v podstatě přečetl část výhrad vlády, nicméně si myslím, že to přečetl trošičku špatně, že tam měl nějaké mezery. Mě by zajímalo, kde by stát přicházel o ty dvě miliardy, nebo kdo by přicházel o ty dvě miliardy, jestli by mi mohl odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Heger se hlásí do obecné rozpravy.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Já bych si dovolil okomentovat třetí část návrhu změny zákona, která mění zákon o specifických zdravotních službách. Ta část je velmi jednoduchá. V podstatě povinnost na jakýkoliv pracovněprávní vztah uvalit povinnost vstupní prohlídky ruší a nechává ho jenom pro běžný pracovní poměr, když to řeknu zjednodušeně.

Problém je, že i u prací mimo pracovněprávní poměr vykonávají zaměstnanci práce, které jsou zdravotně náročné ve vztahu k jejich vlastní osobě, a pracují v rizicích 1 až 4, nebo mohou vykonávat práce, u nichž nelze vyloučit ohrožení zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob. V rizikových prostorech pracují běžně lidé, takzvaní brigádníci, zcela určitě na dohody jsou zaměstnáváni lidé v rizikových prostorech v nemocnicích i v jiných prostorech. Práce, které ohrožují vlastní osobu nebo jiné osoby nebo zdraví vlastních zaměstnanců - příklady jsou řidiči dopravních prostředků, jako autobusů, jeřábníci apod.

Prosté zrušení pracovněprávních vztahů nad rámec běžného pracovního vztahu je sice elegantní, jednoduché, ale nebere v úvahu všechny možné situace, které mohou nastat. Proto Ministerstvo zdravotnictví s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravuje vlastní novelu, kterou tady zmiňoval pan poslanec Chvojka, která bohužel musí být o něco složitější, protože vztahy mezi běžným poskytováním léčebné péče u praktických lékařů a vztahy u lékařů s pracovněprávním zaměřením jsou relativně složité a je třeba je důkladněji propracovat.

My jsme si toho problému vědomi a novelu, doufám, předložíme na konci prázdnin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ministra Drábka jsem viděl jako prvního, tak mu dám slovo. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já budu skutečně velmi stručný. Jenom považuji za svoji povinnost se vyjádřit k první části návrhu. Myslím, že tady bylo celkem zřetelně a jasně předkladatelem vysvětleno, že v rámci problematiky odměňování práce přesčas se návrh chce vrátit k období mezi rokem 2007 a 2011. Já chci jenom upozornit na to, že úprava, která teď platí, platila do roku 2006 a to, co platilo v období od roku 2007 až 2011, bylo administrativně náročnější. Ta úprava se podle mého názoru neosvědčila a nemohu doporučit, abychom se vrátili k té úpravě, která platila mezi roky 2007 až 2011.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem tady měl přihlášku zpravodaje v této chvíli. Pan zpravodaj se hlásí přednostně o slovo, ano.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Já bych se jenom krátce vrátil k těm nákladům. Jedná se samozřejmě o mzdy a peníze za státní zaměstnance, popřípadě za příslušníky ozbrojených a ochranných sborů, ale přeneseně se samozřejmě jedná o peníze a náklady za všechny pracovníky, protože pokud by tyto hodiny byly odměňovány, tak zvyšují průměrnou mzdu, zvyšují průměrné náhrady a následně by se promítly ve všech refundacích, které by podniky požadovaly po státu, ať už je to nemocenská, různé případy odškodnění, nemocí z povolání apod.

Já se tedy tímto také v rozpravě přihlašuji k tomu, co jsem již avizoval, že i z důvodu rozpočtové odpovědnosti navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Polčák se přihlásil s faktickou poznámkou na dvě minuty, takže mu dám možnost. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Já se nečiním odpovědným ve vztahu k přesčasům a k těm dalším tématům, která otevírá tento sněmovní tisk, a nechci být také brouk Pytlík, který se vyjadřuje ke všemu, ale pokud jde o lékařské prohlídky, tak ve své vlastní praxi jsem se setkal s tím, jaké problémy to přináší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP