(18.00 hodin)
(pokračuje Marková)

A mluví-li vláda o zmatečnosti návrhu, měla by sama reagovat na to, že text zákona v platném znění je zmatečný. Jako příklad lze uvést ustanovení § 3, v němž za odstavcem 11 pokračuje text až odstavcem 13. Je to způsobeno novelou provedenou zákonem č. 309/2002 Sb., kterou je do § 3 zákona vkládán právě chybějící odstavec 12. Tato novela je však účinná až od 1. 1. 2015. Tady je třeba spatřovat zmatečnost, nikoliv v předkládaném návrhu.

Závěrem tedy lze říci, že ze stanoviska vlády je zcela zřejmé, že si hledá důvody k tomu, aby vyslovila nesouhlas s předkládaným návrhem, aniž by jej blíže specifikovala. Kdyby tak učinila, nejspíš by musela dojít k opačnému, tedy ne k zápornému stanovisku.

Dovolte mi tedy závěrem, dámy a pánové, požádat vás o podporu tohoto návrhu zákona. A děkuji vám, kteří jste dávali pozor a poslouchali jste. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď by se slova měl ujmout zpravodaj pro prvé čtení poslanec Marek Šnajdr. Prosím ještě i jeho o úvodní slovo.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, musím se přiznat, že při zpravodajování tohoto návrhu zákona jsem poněkud v rozpacích. Nikoliv že bych měl nejasný svůj názor či postoj. Stejně jako v minulosti, protože tento návrh zde nemáme poprvé, nepochybuji o tom, že návrh je veden dobrými úmysly, úmysly posílit cílovou stránku systému veřejného zdravotního pojištění. Leč se stejnou jistotou jsem přesvědčen, že výsledek bude zcela opačný, že nedojde k naplnění očekávaného cíle, tzn. k vyššímu výběru prostředků veřejného zdravotního pojištění. Naopak jsem přesvědčen, že takovýto krok se negativně projeví na konkurenceschopnosti České republiky, na zaměstnanosti, na atraktivitě v segmentech, jako jsou podniky a zaměstnavatelé v oblasti výpočetní techniky, poradenských služeb apod., kdy zcela nepochybně tyto subjekty jsou schopny porovnávat různou míru zdanění a dalších doprovodných nákladů práce v jednotlivých zemích Evropské unie. A je zřejmé, že určitou míru zastropování sociálního a zdravotního pojištění má téměř každý stát.

Já myslím, že z diskuse plyne určité nepochopení. Přestože se to nazývá pojištění, tak se shodneme na tom, že sociální i zdravotní pojištění je kvazidaň, nicméně prvek zastropování je alespoň jedna z mála odlišností, a určitý prvek spravedlnosti v jinak solidárním systému.

Co stojí za vypíchnutí z předkládané zprávy nebo z odůvodnění paní poslankyně Markové možná pro jiný typ diskuse o daních, kdy paní kolegyně Marková hovoří o tom, že nedojde-li k zastropování, tak tím dojde k naplnění principu solidarity a rovných podmínek pro všechny a spravedlnosti v jejím podání. Já bych si moc přál, aby pokud si toto levice skutečně myslí, tak aby si to myslela konzistentně, protože dojde-li k odstropování zdravotního pojištění, tak zdravotní pojištění naplní princip rovné daně, to znamená, že každý ze svého příjmu zaplatí stejnou procentní sazbu. Je zvláštní, že tento princip rovné daně ve zdravotním pojištění nazývá levice spravedlivým a sociálním a u daně z příjmů fyzických osob tutéž věc, tentýž princip, nazývá asociálním, nespravedlivým apod. Myslím, že to je jasný rozpor.

Já jsem přesvědčen o tom - a věřte mi, že kdybych si stál za tím, že to systému veřejného zdravotního pojištění pomůže, tak bych neváhal ani minutu - jsem přesvědčen o tom, že se tak nestane. Na druhou stranu, a zde přichází má nelehká zpravodajská role, bych byl pokrytec, kdybych navrhoval zamítnutí tohoto zákona, protože myslím, že dobře víte, že s obdobným textem bude Poslanecká sněmovna konfrontována v rámci tzv. stabilizačního balíku z návrhu vlády. Proto kdybych dnes navrhoval zamítnutí tohoto návrhu zákona a za několik málo hodin či dnů jsme se dostali k témuž textu, jistě by to nebylo politicky korektní. Proto nevznesu návrh na zamítnutí v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže návrh jste nevznesl.

Máme před sebou obecnou rozpravu po těchto úvodních slovech. Já ji tedy otevírám. Mám tady přihlášku paní poslankyně Milady Emmerové, která vystoupí jako první v obecné rozpravě. Další je přihlášen pan poslanec Antonín Seďa. Prosím paní poslankyni Emmerovou jako první.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, chtěla bych z tohoto místa přivítat návrh vyjmenovaných poslanců KSČM, i když by bylo zcela přiléhavé, aby takový návrh podala vláda rozpočtové odpovědnosti. Nemůže nám být přece lhostejné, aby úroveň zdravotní péče v současnosti byla mj. závislá na objemu financí veřejného zdravotního pojištění. To, že by se každý občan bez rozdílu solidárně podílel na velikosti balíku VZP, tedy veřejného zdravotního pojištění, je nejvyšší princip, který svědčí pro pokrokovou moderní civilizovanou společnost. Mimochodem, tento princip je klíčový v politice prezidenta Obamy, a to zákonné povinné veřejné zdravotní pojištění. A i kdyby se mu po celé funkční období nepodařilo nic jiného prosadit, zapíše se tento počin právem do historie Spojených států. Nastolil jej na počátku své prezidentské funkce a zcela nedávno konečně uhájil.

V České republice kráčíme opačným směrem, jakoby Obamovi naproti, ale on se na evropskou pevninu dostane a bude nahlížet do těch systémů v západních zemích Evropy, které tento solidární princip mají již dávno zakotvený. Naše postupy pod vedením pravicových vlád nás však zavedou do Atlantského oceánu, kde se utopíme. Je to hořké přirovnání. Nehledě na to, že neexistuje aktuální a jasná věcná koncepce zdravotnictví, tj. jaké chceme mít zdravotnictví, nejlépe středoevropského typu, a poté se postarat o to, jak bude financováno, tak prostě se tu praktikují opačné postupy, které vedou k nežádoucím zákrokům v organizaci zdravotní péče, a ty mi připomínají návrhy z konce minulého století od pana ministra Stráského. Ten pro tehdejší třetinový deficit financí ve veřejném zdravotním pojištění navrhl šmahem zrušit třetinu nemocničních lůžek, aniž by předcházela jakákoli analýza o jejich potřebnosti, využití apod.

Podobně se hodlají zachovat současné zdravotní pojišťovny, které podepsaly loni memorandum s příslibem, že navrhované redukce a restrukturalizace lůžek by měly být navrženy do 30. června tohoto roku, tj. zcela nedávno. Pokud je mi známo, ani tento problematický návrh není završen a nejistota a pochybnosti zdravotnických zařízení a zejména spoluobčanů se budou protahovat do samého konce letošního roku. Díky těmto nejistotám se začínají rozpadat pracovní kolektivy v krajských nemocnicích a tím se podaří jakousi nenásilnou cestou zlikvidovat síť zdravotní péče nemocničního typu, a to dokonce v základních oborech, v nemocnicích dříve nazývaných prvního typu. Tím se výrazně omezí dostupnost zdravotní péče a tím dojde k takzvanému šetření financí ve veřejném zdravotním pojištění. Takto si šetření ve zdravotnictví opravdu nepředstavujeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP