(15.50 hodin)

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Než předložím svůj návrh, chtěl bych říci, že jsme svědky druhého způsobu, jak vláda legislativně řeší některé své návrhy, aby neprošly celým kolečkem, a to buď poslaneckým návrhem, viz zákon o transformaci úřadů práce, anebo v rámci připomínky vnitřního připomínkového řízení, tak jak se to stalo v situaci, kterou zdůvodňoval pan ministr Drábek.

Já musím konstatovat, že balíčky jsou vždycky problém. Jsou tam věci k podpoře i věci k nepodpoře, ale věcí, které si nezaslouží podporu, je více.

Mrzí mě, že poslanci koalice zablokovali přikázání tohoto tisku k projednání výboru pro sociální politiku. Já jsem se zúčastnil jednání rozpočtového výboru, který to měl gesčně na starosti, a musím konstatovat, že zde vystoupil jak zástupce Asociace majitelů bytů, kteří mají obavy, že lidé nebudou mít na zaplacení toho nájmu, který mají vyměřený, a že na to doplatí, a stejně tak tu byl zástupce nájemníků, který hovořil o tom, jaké problémy budou vznikat a povede to v řadě případů i k bezdomovectví.

Z těchto i dalších důvodů předkládám návrh ve druhém čtení, v podrobné rozpravě, na zamítnutí tohoto tisku.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Michala Babáka a poté je přihlášen pan poslanec Jiří Paroubek.

 

Poslanec Michal Babák: Vážení páni, vážené dámy, rád bych se přihlásil k pozměňovacím návrhům, které jsem již avizoval. První pozměňovací návrh pod číslem 3022 se týká zachování dvou sazeb DPH ve výši 14 a 20 %. Druhý pozměňovací návrh pod číslem 3023 se týká zachování osvobození zelené nafty.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Pan kolega Jiří Paroubek, prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Můj návrh bude jednoduchý. Ukládá vládě zpracovat návrhy opatření k obnově hospodářského růstu státu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan ministr financí. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Můj návrh bude podstatně jednodušší, a sice prosba o zkrácení na 48 hodin mezi druhým a třetím čtením.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak. A ještě prosím o další návrhy v podrobné rozpravě. Nejsou-li žádné takové, přivolávám naše kolegy a budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání mezi druhým a třetím čtením, tak jak přednesl tento návrh v podrobné rozpravě, kterou jsem skončila, pan ministr financí. Návrhy na zamítnutí budou hlasovány na začátku třetího čtení, to je jenom upozornění. Je tu žádost o odhlášení, proto prosím všechny příchozí, aby se znovu přihlásili.

 

Zopakuji, že budeme jednat o návrhu na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

Zahajuji hlasování číslo 15. Táži se, kdo je pro tento návrh na zkrácení lhůty. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 15 přítomno 159, pro 82, proti 75. Tento návrh byl přijat a tím mohu skončit druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu. Zahajuji projednávání bodu

5.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 351/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Prosím, paní místopředsedkyně, o vaše slovo.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Děkuji vám, paní předsedkyně. Dámy a pánové, na minulé schůzi v červnu jsme projednávali tento návrh zákona, návrh novely Ústavy České republiky, kterým se mají rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Vláda předložila návrh, jímž se pravomoci rozšiřují na kontrolu hospodaření obcí a krajů. Dnes v podrobné rozpravě načtu pozměňovací návrh poslanců Karolíny Peake, Stanislava Polčáka, Marka Bendy a Romana Sklenáka na rozšíření pravomocí NKÚ i na podniky nebo společnosti, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek majetkovou účast.

Na minulé schůzi jsme také projednávali zákon tisk č. 352, jímž je novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Tak jak bylo dohodnuto jak na koaliční schůzce, tak později na schůzce se zástupci sociální demokracie, rozhodli jsme se nejprve do Senátu pustit novelu Ústavy, počkat si na to, jak se s tímto návrhem novely Ústavy Senát vypořádá, a podle toho připravit novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Tato novela zákona už je připravena do té míry, aby odpovídala původnímu vládnímu návrhu, a rozšíření pravomocí na kontrolu státních, krajských a obecních podniků by následovalo hned vzápětí.

Já si dovolím v podrobné rozpravě potom ještě přesně načíst znění pozměňovacího návrhu a požádat o zkrácení lhůt. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní místopředsedkyni vlády.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Iniciativně tento návrh projednal také kontrolní výbor. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 351/1 až 3. Nyní dostává slovo zpravodaj ústavněprávního výboru a též výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Stanislav Polčák. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Já jsem byl poměrně překvapen tím, že tento sněmovní tisk byl tak rychle zařazen, zatímco v minulých schůzích byl tak dlouho vyřazován, až tedy byl zařazen, i když tato situace mě trochu překvapila.

Nicméně k vlastnímu projednávání v rámci prvního a druhého čtení mohu říci toliko, že sněmovní tisk 351 byl projednáván ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávním výboru a výboru kontrolním. Všechny tři výbory přijaly k tomuto návrhu pozměňovací návrhy, které byly rozdány do vašich lavic.

Je třeba říci, že základní úvaha směrem k tomuto tisku směřuje k novele Ústavy a navazujícímu prováděcímu zákonu, to znamená, je třeba dbát na to, aby zde byla zachována kompatibilita obou dvou norem, kde jedna požívá samozřejmě kvality ústavněprávní normy, tedy síly ústavního zákona, to znamená prováděcí zákon se s tímto sněmovním tiskem nemůže dostat do rozporu. Myslím, že to by mohlo být zajištěno dohodou, která byla učiněna na poli politických stran, jejich představitelů, jak o ní informovala paní vicepremiérka Peake.

Já si myslím, že není důvodné dále rozšiřovat tuto diskusi v rámci druhého čtení, pouze poukážu na to, že kompromis, který byl dosažen, je do jisté míry inspirován těmi usneseními ústavněprávního výboru a výboru pro veřejnou správu, nicméně je do jisté míry překonává a přináší hledisko, které je politickým kompromisem. Jako zpravodaj je samozřejmě akceptuji. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji výboru ústavněprávního a současně pro veřejnou správu. Požádám nyní o slovo zpravodaje výboru kontrolního pana poslance Vladimíra Koníčka.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, výbor se již 18. ledna t. r. zabýval předmětným tiskem. Doporučil Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh na vydání ústavního zákona schválila, a přidal pozměňovací návrh k článku I. V článku 97 přidat na konci textu slova "a jinými právními předpisy". Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP